Norsk-Engelsk oversettelse av mildne

Oversettelse av ordet mildne fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

mildne på engelsk

mildne
allmennverb moderate
  reglerverb relax
  minskeverb mitigate, ease
  verkverb relieve, allay [formal], alleviate, assuage, soothe, lessen, calm, ease, comfort, pacify
  uttaleverb water down, make less forceful
Synonymer for mildne
Fler eksempler
1.Andre vil spørre om ikke enhver meningsytring i øyeblikket bare vil skjerpe de motsetninger man ønsker å mildne.
2.Blokkene på hjørnet av Øvre gate og Nordre gate får smårutede vinduer og trekledning for å mildne kontrasten til to fredede hus som ligger visavis.
3.Det var som ledd i Parisregjeringens desentraliseringspolitikk og for å forsøke å mildne separatistbevegelsene på øya at Korsika i 1982 fikk et spesielt statutt.Tradisjonelle høyrevenstreklassifiseringer forteller bare halve sannheten om korsikansk politikk med dens sterke nasjonalistiske og separatistiske innslag.
4.Dette for å mildne den kraftigste motstand samt gjøre innfarten til Oslo fra vest mer" respektabel".
5.Eventuell spøkefull hensikt kunne ikke mildne inntrykket.
6.Han hadde også en uvanlig evne til å mildne uoverensstemmelser.
7.I dagens og morgendagens kronikk behandler professor dr.med. Eivind Myhre spørsmålet med særlig henblikk på den behandling som kan gis for å mildne de ubehag som følger med.
8.I gårsdagens og dagens kronikk behandler professor dr.med. Eivind Myhre spørsmålet med særlig henblikk på den behandling som kan gis for å mildne de ubehag som følger med.
9.Idag, 20 år efter, kan denne forståelsen mildne min skuffelse over den kommersielle forflatningen vi opplevet utover i 6070årene, og skuffelsen over vår egen, idealistiske stagnasjon.
10.Leger bør i sterkere grad samarbeide med hudterapeuter når det gjelder for eksempel å mildne skjemmende arr efter ulykker.
11.Ofte kan en utstrakt samværsrett mildne skuffelsen hos den ene parten over ikke å få foreldreansvaret.
12.Regjeringen tilbyr førtidspensjonering og" a golden handshake" for å mildne ulempene.
13.Selv ikke Berlinguers oppsiktsvekkende uttalelse i 1976 om at NATOmedlemskapet utgjorde en beskyttelse for de italienske kommunister mot Sovjetpåtrykk, kunne mildne skepsisen i Washington.
14.De såkalte flagellantene ville mildne Herrens vrede ved å straffe seg selv.
15.Den kan beskytte mot innsyn, den kan mildne overgangen mellom den lyse vindusflaten og resten av rommet.
16.Det eksisterer ingen varig erstatning for den trenede diplomat, vant til å mildne internasjonale konflikter og plaget med en" farlig" tendens til å forstå andre lands holdninger og reaksjoner.
17.En reduksjon her vil både skape store problemer for mange medmennesker som har det svært vanskelig, og svekke vår del av arbeidet for å forebygge eller mildne konflikter mellom grupper og nasjoner.
18.Når Høyre ønsker en gradering av satsene - utfra såkalt sosiale hensyn - så kan det bare betraktes som et forsøk på å mildne inntrykket av en urimelig prisøkning.
19.Selv om vi kan, og bør, bidra litt til å mildne konsekvensene, er utsiktene temmelig mørke.
20.Snart lanseres nok forslag om et tredje Vaterlandhøyhus for å mildne inntrykket av de to første.
21.Talsmannen var tydelig innstilt på å mildne inntrykket av at stormakten USA herser med et lite og vennligsinnet land.
Liknende ord

 
 

mildne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) mildnemildnendemildnet
Indikativ
1. Presens
jegmildner
dumildner
hanmildner
vimildner
deremildner
demildner
8. Presens perfektum
jeghar mildnet
duhar mildnet
hanhar mildnet
vihar mildnet
derehar mildnet
dehar mildnet
2. Preteritum (Fortid)
jegmildnet
dumildnet
hanmildnet
vimildnet
deremildnet
demildnet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde mildnet
duhadde mildnet
hanhadde mildnet
vihadde mildnet
derehadde mildnet
dehadde mildnet
4a. Presens futurum
jegvil/skal mildne
duvil/skal mildne
hanvil/skal mildne
vivil/skal mildne
derevil/skal mildne
devil/skal mildne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha mildnet
duvil/skal ha mildnet
hanvil/skal ha mildnet
vivil/skal ha mildnet
derevil/skal ha mildnet
devil/skal ha mildnet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle mildne
duville/skulle mildne
hanville/skulle mildne
viville/skulle mildne
dereville/skulle mildne
deville/skulle mildne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha mildnet
duville/skulle ha mildnet
hanville/skulle ha mildnet
viville/skulle ha mildnet
dereville/skulle ha mildnet
deville/skulle ha mildnet
Imperativ
Bekreftende
dumildn
viLa oss mildne
deremildn
Nektende
duikke mildn! (mildn ikke)
dereikke mildn! (mildn ikke)
Dine siste søk