Norsk-Engelsk oversettelse av naturressurser

Oversettelse av ordet naturressurser fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

naturressurser på engelsk

naturressurser
natursubst. natural resources, mineral resources
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det er ikke konkurranse fra SovjetUnionen som er den viktigste hindringen for Norge, men Norge selv : norske produksjonskostnader, norsk skattepolitikk og Norges politikk for utbyggingen av landets naturressurser, fremholdt Bergmann.
2.Ressurs er et ord som blir brukt i mange sammenheng i dagens samfunn, men for oss dreier det seg om naturressurser.
3.SovjetUnionen skal ha en eksklusiv rett til å bygge, tillate og regulere anlegg, utnyttelse og bruk i sin økonomiske sone ved enhver kunstig øy, foruten anlegg av ethvert slag til bruk for forskning, utvinning og utvikling av naturressurser, het det blant annet i det nye dekretet.
4.Vi utnytter naturressurser i Nordsjøen og ønsker å vise at vi også har et totalansvar for naturen.
5.Vi vet at det finnes tildels enorme naturressurser i polarområdene som kan komme til kommersiell utnyttelse, og vi har i bokstavelig forstand bare såvidt begynt å skrape på overflaten, sier Trygve Tamburstuen.
6.4Hs rolle i dette blir aktiviteter som har med vårt livsmiljø, våre naturressurser og vår primærproduksjon å gjøre, skriver bladet 4Hklubben.
7.Alle naturressurser utnyttes.
8.Bevaring av naturressurser.
9.Bydelen har et bredt spekter av tilbud for idrettsaktiviteter, fra naturressurser som Marka til klubber for vinter og sommeridrett.
10.De er konsentrert om to hovedsektorer - naturressurser og høyteknologi.
11.Deltagerne skal drøfte emner som oljevern, grubedrift, arktisk økologi, økokonsekvensanalyser og arktiske naturressurser.
12.Den nåværende bruk av naturressurser i SovjetUnionen er barbarisk, skriver et ledende sovjetisk tidsskrift.
13.Det er neppe den såkalte almenhet med sin spredning av sur nedbør, søppel, plast, blikkbokser og glasskår som har vernet og tatt vare på verdier og naturressurser.
14.Dette er i vesentlig grad prosessindustrier som bygger på komparative fortrinn i rimelige norske naturressurser.
15.Disse fakta viser klart hvor israelerne har satset - og hvor de har vært nødt til å satse fordi landet praktisk talt er uten naturressurser.
16.Et fornuftig kosthold, riktig bruk av kropp og naturressurser, kan vi være enige om.
17.Fogderiets matrikkelkommisjon trakk i innstillingen fra 1871 frem flere naturressurser som bygdefolk hadde glede av.
18.Forskjellige befolkningsgrupper tillegger de ulike naturressurser ulik verdi.
19.Foruten å begrense forbrukernes frihet til selv å velge, resulterer proteksjonisme i sløsing med naturressurser.
20.Gang på gang fremhever Brøgger betydningen av sammenhengen mellom naturressurser og ervervsliv.
21.Geografisk beliggenhet og naturressurser har bragt Norge i en helt annen stilling enn før krigen.
22.Han er spesielt opptatt av utviklingslandenes muligheter til selv å utnytte sine naturressurser og sier at generalsekretærvalget er falt på Norge fordi vi ikke har noen fortid som kolonimakt og derfor blir ansett for å være blant de mer" nøytrale" av landene i den tredje verden.
23.I denne konvensjonstekst ventes krav om likestilling, selvbestemmelsesrett og sikring av urbefolkningers sosiale, økonomiske og kulturelle utvikling, basert bl.a. på råderett over egne landområder og naturressurser.
24.I en rapport fra Statistisk Sentralbyrå om naturressurser og miljø, legges det frem en rekke opplysninger om utviklingen i vårt energiforbruk de seneste årene.
25.I forordet til rapporten, som har undertitelen" Sammenhenger mellom økologisk forfall, miljømessig fallitt og politisk og militær ustabilitet", heter det at utarming av naturrikdommer og strid om gjenvinnbare naturressurser er årsaken til, eller i det minste en del av forklaringen til, en rekke blodige konflikter.
26.I løpet av de siste 10 år har Oslo tapt ca. 20 000 industriarbeidsplasser, og det skal særlig satses på prosjekter innen elektronikk, helse, petroleum, internasjonal service og bruk av naturressurser.
27.Innenriksminister Antonio Troccoli sier at myndighetene vil utnytte landets naturressurser bedre.
28.KULL er blant de naturressurser Storbritannia er rikeligst forsynt med, men likevel er den statlige kullgrubedriften en tapsbringende næring som koster britiske skattebetalere store summer.
29.Malaysia er et lite bearbeidet område fra norsk industris side, men området har store muligheter med sine naturressurser.
30.Naturen skal være mest mulig uberørt, bevaring av naturressurser og energisparing er nøkkelordene og nullvekst blir resultatet.
Dine siste søk