Norsk-Engelsk oversettelse av nitrogen

Oversettelse av ordet nitrogen fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

nitrogen på engelsk

nitrogen
allmenn? nitrogen
Synonymer for nitrogen
Anagram av nitrogen
Liknende ord

 
 

Wiki
Nitrogen eller kvelstoff er et grunnstoff med kjemisk symbol N og atomnummer 7.

Fler eksempler
1.F.eks. kan energibruk i planteprodukjonen reduseres ved å bruke mindre nitrogen som gjødsel og samtidig utvide arealet for å opprettholde samme produksjon.
2.I andre nordiske land er man bekymret for innhold av nitrogen i utslippene.
3.Kjemikalietilførsel hjelper ikke, men det vi vet er at algen blomstrer opp ved tilførsel av plantenæringsmidler, som nitrogen og fosforforbindelser.
4.Kloakkvannet inneholder mye fosfat, men også endel nitrogen, opplyser Holtan.
5.De britiske statskraftverker (CEGB) skal innlede fire prøveprosjekter som med tiden kan komme til å føre til reduserte skadelige utslipp av svovel og nitrogen fra kullfyrte kraftverk.
6.Denne løsningen medfører at gasstankerne kommer til feltet med tankene fylt av flytende nitrogen.
7.En del av de egg som elitekuene produserer eksporteres, frosset i flytende nitrogen.
8.I den sammenheng kunngjorde han at CEGB nå setter igang et 45 millioner kroners prosjekt for å se hvordan utslippene av svovel og nitrogen mest økonomisk kan reduseres ved de kullfyrte kraftverk.
9.Innpumpingen av nitrogen i undergrunnen er en av de mange metoder som Phillipsforskerne nå vurderer å ta i bruk efter vanninnsprøytningsprosjektet.
10.Marshall mente også at oppmerksomheten hittil har vært rettet altfor mye mot svovelutslipp, mens kanskje nitrogen og hydrokarbonutslipp fra biler og industri har like store konsekvens for skogområder og sur nedbør generelt.
11.Men dette var ikke lønnsomt ut fra 1981prisene på nitrogen, sa Romarheim, som bl.a. også understreket at halmfyring nå synes å kunne konkurrere med oljefyring (men ikke med elektrisitet), og det samme gjelder kompostvarme fra husdyrgjødsel.
12.Prinsippet bak denne frysemetoden, er en tunnel lukket i begge ender, hvor de halvstekte rundstykkene på transportbåndet dusjes med flytende nitrogen.
13.Resultatene viser at det er de høye tilførsler av fosfor og nitrogen som bidrar til å opprettholde høye konsentrasjoner av alger i innsjøen, blant annet blågrønnalgen med det latinske navnet Oscillatoria agardhii.
14.Varene er dertil bakteriefrie når de forlater" tunnelen" efter denne 9 minutter lange prosessen, eftersom nitrogen ikke bærer bakterier.
15.Ved riktig valg av gjødsel og gjødslingsmetoder vil også avrenning av fosfor og nitrogen kunne reduseres, heter det i en rapport fra Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd.
16.Årsaken til det lave forbruket henger først og fremst sammen med en jordbruksteknikk som utnytter belgvekstenes evne til å binde nitrogen.
17.Alle andre planter er avhengig av nitrogentilførsel fra jorden de vokser i, og når det gjelder nyttevekstene tilføres jorden som oftest nitrogen ved kunsteller husdyrgjødsling.
18.Allerede da avfallsplassen på Grønmo ble anlagt, spådde vannverkets folk stadig større konsentrasjon av nitrogen i tjernet.
19.Burris har også studert frittlevende mikroorganismer som har evnen til å binde nitrogen.
20.De indirekte skadene skyldes i hovedsak at utslippene av svovel og nitrogen fører til dannelse av svovelsyre og salpetersyre.
21.Den britiske miljøvernministeren, William Waldegrave, beklaget avgjørelsen, men hevdet samtidig at målsettingen om å redusere utslippene av svovel og nitrogen med 30 prosent innen 1993 virket" tilfeldig".
22.Den britiske regjeringen hevder at Storbritannia i løpet av de siste 15 år har redusert utslippene av nitrogen og svovel med 42 prosent, og vil ikke godta 1980 som et basisår for protokollen mot sur nedbør over landegrensene.
23.Denne planteslekten, som våre erter og bønner tilhører, er den eneste som har den egenskap at den skaffer seg nitrogen direkte fra luften.
24.Der er det altfor mye nitrogen og fosfor i vannet.
25.Det er, i følge en pressemelding fra Maritime Protection, første gang i Norge at membranseparasjon av luft tas i bruk til fremstilling av nitrogen på en oljeplattform.
26.Det kan bli besluttet å reinjisere - pumpe tilbake - noe av den gassen som kommer opp i produksjonsbrønnene sammen med oljen, men også injisering av nitrogen, eventuelt i kombinasjon med gass, vurderes.
27.Dette arbeidet gjennomførres hovedsakelig ved å pumpe nitrogen og ulike kjemikalier ned i brønnen under høyt trykk.
28.Disse genene aktiverer fiksering av nitrogen.
29.Efter samløp med Gjersrudbekken tilføres vassdraget store mengder nitrogen og løste organiske forbindelser.
30.Et stort prosjekt for produksjon og injisering av nitrogen kan dessuten gi velkomne oppdrag til norsk landbasert industri.
Dine siste søk