Norsk-Engelsk oversettelse av omstilling

Oversettelse av ordet omstilling fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

omstilling på engelsk

omstilling
allmenn? restructuring
Synonymer for omstilling
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Den omstilling som Regjeringen hittil bare har snakket om, er i Arbeiderpartiets programforslag gitt kjøtt og blod.
2.Dette er etter mitt syn forutsetningen for å få til et forretningsmessig samarbeid i næringen, som grunnlag for økt lønnsomhet og som forutsetning for å få gjennomført den omstilling og nyskapning i fiskerinæringen som en rekke stortingsrepresentanter etterlyste i debatten.
3.Direktør Magne Førre i Det regionale høyskolestyret i Vestfold innleder om" hvordan få til omstilling ?".
4.Hvorfor er det så mye mer" ansvarlig" å bruke oljeinntektene i en generell og tilfeldig overrisling gjennom skattelettelser, enn - slik Arbeiderpartiet vil til en styrt innsats på de områder det er mest fornuftig å investere, og til forskning og utvikling for å skape reelle muligheter for omstilling ?
5.Utviklingen tvinger frem en omstilling", skriver Ella Griffiths til fordel for sitt syn.
6.Alle ønsker å få til omstilling.
7.Den viktigste omstilling i de senere år har vi antagelig hatt innenfor verkstedsindustrien, som i Norge ikke minst omfatter verftene.
8.Det er ikke bare sideantallet i en bok eller pensum som avgjør hva studentene lærer ; vi trenger også aktive studentnettverk under studiet ; det er heller ikke bare møter og konferanser som gir omstilling, sa Lars Mikkelsen, leder i Norsk Studentunion.
9.Det karakteristiske for universitetsforskningen er at den overskrider sektorer, og omstilling er en del av systemet, sa Sejersted.
10.Det må legges grunnlag for en ny vekst i industrien, gjennom sterkere satsing på forskning, utvikling og omstilling.
11.Fenomenet Silicon Valley viser med all tydelighet at det amerikanske samfunn, i likhet med det japanske, er innstilt på forandring og omstilling på en måte som sikrer økonomisk vekst og forsprang på vesentlige områder.
12.Her satser vi på nyskapning og omstilling, økning av investeringene og dempning av omkostningene, fremholdt Brit Jørgensen.
13.Hvilke områder satses det særlig på når det gjelder vekst og omstilling ?
14.Lilleborgs suksess er knyttet til vårt arbeide med en kontinuerlig omstilling og fornyelse.
15.Lovens rammebetingelser for Universitetet i Trondheim er efter min mening blitt fleksible, og gir rom for vekst og omstilling, sa kulturminister Lars Roar Langslet i sin hilsningstale på Universitetets festmøte lørdag.
16.Men omstilling fremstilles jo som angrep på velverdsstaten ?
17.Ny vekst skal sikres gjennom fornyelse og omstilling i næringslivet og i den offentlige forvaltning.
18.Næringspolitikken og den økonomiske politikk må bidra til omstilling og vekst i næringslivet.
19.Offentlige økonomiske tiltak vil vise seg å være langt viktigere for den totale omstilling i norsk næringsliv enn det som nå skjer på Oslo Børs, sa Arbeiderpartiets nestleder Einar Førde da han møtte industriminister Jan P. Syse til holmgang foran 300 forventningsfulle tilhørere under Aksjedagen i Oslo lørdag.
20.Omstilling fra overkapasitet på enkelte områder (f.eks. fødeavdelinger) til tilbud på andre områder kan gå svært tregt og noen ganger virker politisk umulig.
21.Problemet er at en rekke bedrifter har behov for investeringer til omstilling.
22.Regjeringen har siden 1981 bevisst redusert de belastninger det offentlige har lagt på bedriftene, bedret vilkårene for sparing og forsterket innsatsen innen forskning og utvikling, nettopp for å bidra til en øket takt hva angår vekst og omstilling.
23.Situasjonen med en stor, dominerende og svært ensidig produksjonsbedrift er ikke det beste utgangspunkt for omstilling og nyskapning.
24.Skal Norges 13 000 små og mellomstore bedrifter overleve i fremtiden, må de ta konsekvensen av at omstilling og nyskapning er nødvendig.
25.Slik verftet idag blir finansiert og styrt, vil vi ikke anbefale at selskapet får bidrag av statlige midler til omstilling, skriver Habberstad.
26.Solheimsviken skal ikke bli noe" arbeiderstyrt paradis", vi skal drive efter forretningsmessige prinsipper, og står foran en omstilling fra skipsverft til en offshorebedrift som er med på å utvikle nye teknologiske løsninger.
27.Stadig større deler av industrien har erkjent behovet for omstilling, og vi har registrert at bedriftene er blitt mer kostnadsog lønnsomhetsbevisste og sterkere opptatt av produktutvikling og markedsføring enn tidligere, fremholder adm. direktør Harald Henriksen i Industribanken.
28.Verftet opplevde en meget hard omstilling under byggingen av Heimdalrammen, et oppdrag vi løste bra, men fikk lite fortjeneste fra.
29.Vi er iferd med en omstilling fra behandling i store sentrale institusjoner til pleie i såkalt åpen omsorg.
30.Vi er imponert over hva denne høyskolen har fått til av omstilling og nytt utdannelsesmønster.
Dine siste søk