Norsk-Engelsk oversettelse av opprettholde

Oversettelse av ordet opprettholde fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

opprettholde på engelsk

opprettholde
forbindelserverb maintain, keep up
  rettverb uphold
  loververb enforce
  anstrengingverb sustain, maintain
  mentalt tilstandverb endure, support [formal], hold out, bear up
Synonymer for opprettholde
Avledede ord av opprettholde
Fler eksempler
1.Hongkong, China" skal også ha rett til å opprettholde og utvikle handelsforbindelser med alle andre stater og regioner.
2.Ilandene må også redusere inngrepene på arbeidsmarkedet og opprettholde et åpent handelssystem, selve nøkkelen til en løsning av gjeldskrisen.
3.Med mindre annet er avtalt mellom forsikringstaker og forsikrede skal ytelser ut over de kontraktsmessige i kollektiv pensjonsforsikring forbeholdes de forsikrede for det formål å opprettholde pensjonens kjøpekraft.
4.Men også sikten mot Abelhaugen må bevares for å kunne opprettholde" Abelhaugens naturlige integrering i det parkbeltet vi ønsker oss langs Karl Johan".
5.Når bøndenes organisasjoner sier at en slik konklusjon vil svekke både interessen for å drive jordbruk og mulighetene for å opprettholde inntektene på det nivå Stortinget har bestemt, tror vi de er på ville veier.
6.Når det lyktes å hindre en appell til våpnene, skyldtes det i første rekke at opinionen i Sverige ikke på samme måte som i 1895 var innstilt på for enhver pris, om nødvendig med makt, å opprettholde unionen.
7.Skulle arbeidtakerne opprettholde samme realinntekt som de ville hatt med det skattetrykk regjeringen Brundtland la opp til for 1982, ville lønningene i gjennomsnitt måttet ligge hele 11 prosent høyere i 1985 enn hva som er nødvendig med den beskatning Willochregjeringen foreslår for neste år.
8.Vår ære og vår makt har hvite seil oss bragt", ikke ser seg råd til å drive mer effektiv opplæring og informasjon for å opprettholde kulturarven, burde være et tankekors for mang en politiker.
9.Akergruppens mål er å opprettholde gamle TMV som industriområde.
10.At det efterhvert blir flere eldre, vil føre med seg en stor utgiftsøkning, selv om vi bare tar mål av oss til å opprettholde dagens tilbud, fremholdt sosialminister Leif Arne Heløe i sitt innlegg på en helsepolitisk konferanse i Bodø tirsdag.
11.Avtalen var en nødvendighet for at vi skal kunne opprettholde vårt ambisjons og aktivitetsnivå, sier organisasjonssekretær Tor Børresen i Vestfold idrettskrets - og siden vi føler at avtalen er laget på idrettens betingelser, tror vi den vil gavne hele idrettVestfold.
12.Både Hordaland fylke og kommunene her trenger folk på Stortinget som gjennom konkrete forslag gjør dem i stand til å opprettholde et skikkelig skoletilbud, helsetilbud og sysselsettingen.
13.Counsilmøtet i Geneve vedtok å opprettholde bestemmelsen, forteller Ivar Formo, medlem av utvalget.
14.De NRKansattes organisasjon, Kringkastingens Landsforening, har flere ganger gått inn for å opprettholde monopolretten.
15.De siste årene har vi måttet kjempe for å opprettholde de tilbudene vi allerede har, sier musikkskolens rektor Evy Ernsteen.
16.Den israelske hær er nødvendig for å opprettholde sikkerheten i SydLibanon, spesielt i Saidaområdet.
17.Den kommunale og den statlige sektor har stort sett holdt følge, og det vil trolig bli vanskelig å opprettholde en forskjell, sier han.
18.Den voksende elektronikk og informasjonsindustrien er i økende grad en forutsetning for at den øvrige industri i Norge skal opprettholde sin konkurransekraft.
19.Dersom Oslo mottar ekstrastøtte fra Staten i tråd med det vi fra Høyres side forventer, regner jeg med at det skal lykkes å opprettholde standarden i Osloskolen på et forsvarlig nivå.
20.Dersom vi ikke får en viss økning i antall stillinger, kan vi i lengden ikke opprettholde det antall behandlinger som vi utfører idag.
21.Det betyr i praksis at det er andre skattydergrupper som reduserer sin levestandard for å opprettholde arbeidsplasser i vanskelig stillede bedrifter, sa statsråd Presthus, som tilføyet at det må være et mål for slike bedrifter å frigjøre seg fra dette støttebehovet før man bevilger seg større lønnstillegg.
22.Det er Trelleborgs mål å opprettholde og forsterke virksomheten i Norge, hvor Remfabrikken har hatt god markedsføring, noe Trelleborg var ute efter.
23.Det er en måte å skape og opprettholde gode naboskapsforhold på.
24.Det er naturlig å stille spørsmål om det er grunn til å opprettholde fullstendig unntak for denne gruppen, all den stund vi har en restriktiv innvandringspolitikk og et regulert arbeidsmarked.
25.Det er om å gjøre å utnytte de muligheter vi har i fiskeriene for å opprettholde omfanget.
26.Det er riktig at Framnæs har tatt tapskontrakter for å opprettholde sysselsettingen.
27.Det er så mange skjeve sider ved vårt nåværende skattesystem at heller ikke Høyre kan være tjent med å opprettholde det.
28.Det finnes i det minste en vilje blant politikerne til å opprettholde de tilbud vi allerede har.
29.Det gjelder å opprettholde en god kontakt med det norske forhandlernettet, selge sine ideer til de utenlandske dataprodusentene og gi service og støtte til kundene også efter at de har kjøpt datautstyret.
30.Det gjøres så mye frivillig arbeide i idretten at de midlene den får i støtte fra oss, må vi gjøre alt hva vi kan for å opprettholde.
Liknende ord

 
 

opprettholde som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) opprettholdeopprettholdendeopprettholdt
Indikativ
1. Presens
jegopprettholder
duopprettholder
hanopprettholder
viopprettholder
dereopprettholder
deopprettholder
8. Presens perfektum
jeghar opprettholdt
duhar opprettholdt
hanhar opprettholdt
vihar opprettholdt
derehar opprettholdt
dehar opprettholdt
2. Preteritum (Fortid)
jegopprettholdt
duopprettholdt
hanopprettholdt
viopprettholdt
dereopprettholdt
deopprettholdt
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde opprettholdt
duhadde opprettholdt
hanhadde opprettholdt
vihadde opprettholdt
derehadde opprettholdt
dehadde opprettholdt
4a. Presens futurum
jegvil/skal opprettholde
duvil/skal opprettholde
hanvil/skal opprettholde
vivil/skal opprettholde
derevil/skal opprettholde
devil/skal opprettholde
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha opprettholdt
duvil/skal ha opprettholdt
hanvil/skal ha opprettholdt
vivil/skal ha opprettholdt
derevil/skal ha opprettholdt
devil/skal ha opprettholdt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle opprettholde
duville/skulle opprettholde
hanville/skulle opprettholde
viville/skulle opprettholde
dereville/skulle opprettholde
deville/skulle opprettholde
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha opprettholdt
duville/skulle ha opprettholdt
hanville/skulle ha opprettholdt
viville/skulle ha opprettholdt
dereville/skulle ha opprettholdt
deville/skulle ha opprettholdt
Imperativ
Bekreftende
duoppretthold
viLa oss opprettholde
dereoppretthold
Nektende
duikke oppretthold! (oppretthold ikke)
dereikke oppretthold! (oppretthold ikke)
Dine siste søk