Norsk-Engelsk oversettelse av publisere

Oversettelse av ordet publisere fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

publisere på engelsk

publisere
nyheterverb let out, release
  journalismeverb publish
  annonsereverb advertise, make known, publicize, give notice
Synonymer for publisere
Fler eksempler
1.Hvordan er egentlig en forfatter som får publisere sine ting både under Hitler og Stalin ?
2.Det er sjokkerende og beklagelig at noen kan tenke, for ikke å si, publisere, slike tanker.
3.Ved å publisere dette utsagnet bygger avisen opp under en slags villvestromantikk i forholdt indianer / hvit og vekker til live, eller endog bygger opp under, eksisterende samehets blant deler av den norske befolkning.
4.230 forfattere står på listen over dem som ikke får lov til å publisere noe, og Seifert er en av dem som ble forbudt, men som i kraft av sin posisjon likevel iblant er utgitt på offisielle forlag.
5.Advokat Kjensli varslet på forhånd Weekends redaktør Sten Ture Jensen om at begjæringen ville bli levert om redaktøren ikke kunne garantere at han ikke ville publisere flere artikler som var basert på Bjørneboemanuskriptet.
6.Aftenpostens anmelder kommer stadig i negative vendinger tilbake til at tidsskriftet" Kort & godt" er utgitt av Libertas, og det ser ut til at han har vanskelig for å godta at kulturredaktøren har latt sin atikkel publisere i et slikt organ.
7.Av Jaroslav Seifert" Hvordan er egentlig en forfatter som får publisere sine ting både under Hitler og Stalin ?
8.Både statssekretær Kjell Hanssen og prisdirektør Egil Bakke har således for kort tid siden latt sine meninger om aktuelle spørsmål publisere i" Kort & godt".
9.Carlos Ram rez, en av redaktørene i La Prensa, sa at regjeringen avviste mer enn 80 prosent av artiklene avisen planla å publisere mandag.
10.Det ble herefter straffbart å : benekte at Gud eksisterer, oppfordre ungdom til å gå imot religionen eller å" fornekte fedrelandet", publisere opplysninger som kan skade nasjonens interesser, angripe den" nasjonale enheten" eller den" sosiale freden" i noen form.
11.Det er kommet en rekke henstillinger til myndighetene om å publisere de undersøkelsene påbudet er basert på, og hvordan svenskene har greid å" øremerke" de ulykker som er unngått ved det økende bruk av kjørelys.
12.Det var et godt innpakket budskap av den typen som datidens vitenskapsmenn gjerne benyttet seg av når de helt under hånden ville dokumentere at de hadde gjort en viktig oppdagelse, og smatidig ville forhindre at nyheten lekket ut for tidlig, dvs. før de hadde rukket å publisere den og dermed forsikret seg om prioriteten og eneretten til oppdagelsen.
13.EF hevder at IBM misbruker sin dominerende posisjon på markedet og krever at selskapet senest en måned efterat nye produkter er varslet også skal publisere omfattende tekniske opplysninger.
14.Hvorfor skal en sovjetisk borger som til de grader er utstøtt som Sakharov, plutselig få anledning til å publisere en artikkel ?
15.I et efterord går han direkte og polemisk ut mot foreldrene, korrigerer opplysninger de har gitt om ham og tar kraftig fatt i den kjensgjerning at de har innlevert materiale om hans barndom til Arbetarrø"relsens Arkiv, og gjør oppmerksom på at han som forfatter har opphavsretten og dermed retten til å publisere dem.
16.I løpet av året vil et amerikansk magasin publisere de første resultatene fra denne undersøkelsen.
17.Kjensli la også ned påstand om å forby Stuberg å publisere artikkel nummer to, og å publisere andre artikler som" baserer seg på eller bringer sitater fra selvbiografien".
18.Komiteen står fritt til å publisere det resultatet de kommer frem til.
19.Materialet fra reisene skal sammen med høringer foretatt blant departementer, store kullforbrukere og miljøvernorganisasjoner i Storbritannia, danne grunnlaget for en rapport om sur nedbør som komiteen håper å kunne publisere før Underhuset tar sommerferie i siste uke av juli.
20.Nå skal vi publisere vår rapport med alle bildene.
21.Når det gjelder saken mot Tore Stuberg, ble det av saksøkerne - Bjørneboes livsarvinger - påstått at han skulle forbys å publisere sin artikkel nr. 2.
22.OBOS skal herefter prøve å publisere en årlig statistikksamling.
23.Og han legger til at The Times aldri vil nøle med å publisere nyheter selv om de kan være ødeleggende for en regjering.
24.Retten finner ut fra dette at et forføyningskrav overfor Stuberg ikke er sannsynliggjort, og at det ikke kan nedlegges et generelt forbud mot å publisere artikler som ville stride mot åndsverksloven.
25.Saksøkernes prosessfullmektig - advokat Morten Kjensli la videre ned påstand om at Tore Stuberg forbys å publisere andre artikler som" baserer seg på eller bringer sitat fra" Jens Bjørneboes selvbiografi.
26.Siden hun har vært både symptomfri og smertefri efterpå, tør vi nå publisere saken, opplyser dosent Haanæs.
27.Situasjonen vi er i nå, reflekterer tydelig hvor vanskelig det er å publisere viktige, men ofte vanskelig salgbare bøker, mener Hedlund.
28.Spekulasjonene fikk ytterligere næring da hans svigersønn Aleksej Adzjubej, som forsvant fra redaktørstolen i regjeringsorganet Isvestija samme dag som Khrustsjov mistet makten, efter 20 års taushet fikk publisere en signert artikkel i tidsskriftet USA tidligere iår.
29.Våren 1985 vil prosjektgruppen publisere en omfattende prosjektrapport forhåpentlig med svar på mange av de spørsmål norske bedrifter stiller seg når det gjelder det ukjente markedet SydKorea.
30.Norske kunsthistorikere er ikke vant til å skrive for publikum, og kunstmuseer og foreninger er ikke vant til å publisere.
Liknende ord

 
 

publisere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) publiserepubliserendepublisert
Indikativ
1. Presens
jegpubliserer
dupubliserer
hanpubliserer
vipubliserer
derepubliserer
depubliserer
8. Presens perfektum
jeghar publisert
duhar publisert
hanhar publisert
vihar publisert
derehar publisert
dehar publisert
2. Preteritum (Fortid)
jegpubliserte
dupubliserte
hanpubliserte
vipubliserte
derepubliserte
depubliserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde publisert
duhadde publisert
hanhadde publisert
vihadde publisert
derehadde publisert
dehadde publisert
4a. Presens futurum
jegvil/skal publisere
duvil/skal publisere
hanvil/skal publisere
vivil/skal publisere
derevil/skal publisere
devil/skal publisere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha publisert
duvil/skal ha publisert
hanvil/skal ha publisert
vivil/skal ha publisert
derevil/skal ha publisert
devil/skal ha publisert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle publisere
duville/skulle publisere
hanville/skulle publisere
viville/skulle publisere
dereville/skulle publisere
deville/skulle publisere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha publisert
duville/skulle ha publisert
hanville/skulle ha publisert
viville/skulle ha publisert
dereville/skulle ha publisert
deville/skulle ha publisert
Imperativ
Bekreftende
dupubliser
viLa oss publisere
derepubliser
Nektende
duikke publiser! (publiser ikke)
dereikke publiser! (publiser ikke)
Dine siste søk