Norsk-Engelsk oversettelse av rive

Oversettelse av ordet rive fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

rive på engelsk

rive
papirsubst. tear, rip
  klærsubst. tear, rip
  allmennverb scratch
  skadeverb tear, rip
  kulinariskverb shred, grate
Synonymer for rive
Avledede ord av rive
avskrive, avskriver, bedrive, bedrive handel, bedrive utukt, bedrive propaganda, beskrive, beskrivende, brevskriver, brevskriverske, dagdriver, detaljbeskrivelse, detaljert beskrivelse, drive, drive bort, drive fram, drive i høyden, drive sammen, drive inn, drive vekk, drive ap med, drive ned, drive nedover, drive ulovlig handel med, drive rundt, drive, drive på flukt, drive til, drive tilbake, drive opp, drive ut det onde, drivende, drives ut, drive-in, ferdskriver, fast skriveminne, fordrive, foreskrive, fordrive tiden, fremdrivende
gå og drive, gjendrivelse, håndskriven, hjemmetrivelig, inndrive, inndrive skatter, innskrive, kreaturdriver, krønikeskriver, lese- og skrivedyktig, laserskriver, maskinskriver, maskinskriverske, matriseskriver, muldyrdriver, nedskrive, utrivelig, utrivelig konsekvens, ubeskrivelig, uinndrivelig, omskrive, utrivelig hendelse, overdrive, overdriven sparsom, pådrive, pariverdi, radskriver, rive i filler, rive ned, rive seg, rive i stykker, rive opp, rive ut, rivende, rivende følelse, seriell skriver, skrive, skrive av, skrive av etter, skrive brev, skrive etter, skrive etter touchmetoden, skrive seg inn, skrive med bindestrek, skrive med stor bokstav, skrive med trykkstil, skrive ned, skrive ned noe, skrive om, skrive over, skrive, skrive på maskin, skrive rent, skrive under, skrive opp, skrive ut, skrive seg ut, skrivende, skrivebord, skrivebordsarbeid, skriveutstyr, skriveri, skrivehjul, skrivekunst, skrivemaskin, skrivematerial, skrivepapir, skriveplate, skrivevakt, slavedriver, som ikke kan lese og skrive, som kan tilskrives, tilskrive, tilskrivende, trivelig, trivelighet, opprivende, urindrivende, utdrivende, arrivere, derivere, forskrive, framskrive, fraskrive, fremskrive, gjendrive, godskrive, lausrive, løsrive, maskinskrive, medunderskrive, mistrives, oppdrive, reinskrive, renskrive, sønderrive, tilrive, underdrive, utskrive, vantrives, beskrivelse, blekkskriver, byskriver, derivert, djevleutdrivelse, djevleutdriver, drive dank, drive in kino, drive praksis, drive ulovlig jakt, drive ut, drive utukt, endringsbeskrivelse, fjernskriver, fordrivelse, fraskrive seg, gjendrivelig, henrivende, inndrivelse, lese- og skriveferdighet, lese- og skriveopplæring, løsrivelse, næringsdrivende, overdrivelse, overskrive, panteinndrivelse, rettskriver, rundskrivelse, skjønnskriver, skrive inn, skrive med store bokstaver, skrive til hverandre, skrive utydelig, skrivebok, skriveferdighet, skrivelse, skrivepult, skriver, skrivesaker, trives, ugjendrivelig, underskrive, utdrive, vanndrivende, skriveprogram, fosterfordrivelse, vinkelskriver, skriverutgang, låtskriver, privet, skriveredskap, dagdriveri, demonutdriver, djevelutdriver, drive omkring, drivende kraft, lese og skrive vanske
Anagram av rive
Wiki
Rive eller rake (særlig på bymål og engelsk) er et jordbruks- og hageredskap som blir brukt til å rake nyslått eller tørt høy eller gress med. Redskapet er t-formet og består et langt skaft til å holde i, og et tverrstykke plassert på enden. Tverrstykket er utstyrt med en rekke av tenner, pigger eller tinder.

Fler eksempler
1.Departementet finner det støtende og uheldig at sivile tjenestepliktige skal gis tjeneste i organisasjoner som har som målsetting å svekke det militære forsvaret som de efter meget nøye vurderinger har sluppet å tjenestegjøre i, og kanskje derved bidra til å rive vekk grunnlaget for det alminnelige vernepliktsforsvaret.
2.Det er jo blitt langt flere institusjoner, organisasjoner og personer som har interesser å ivareta og som føler ulyst ved å rive ned det som er bygget opp," slik underdir.
3.Bislett har ingen pressetribune, vi må nemlig rive den gamle.
4.De forsøke å rive ned veggen mellom kirken og staten.
5.De mener den med rive i den andre enden ?
6.Dersom noen forøker å rive ned eller på annen måte ødelegge en riksrøys, risikerer vedkommende i henhold til en grensetraktat fra slutten av 1700tallet å bli hengt på stedet til skrekk og advarsel for andre.
7.Det er bare å gå ombord i et fly til Sverige, rive i stykker passet og si at man er flyktning fra et fascistisk land, og dermed er saken klar.
8.Det er derfor både trist og ergerlig at typografene nå synes å ville rive ned det grunnlag vi er i ferd med å legge for en sunnere avisdrift, sier Dalen, som selvsagt også er enig i at det kan virke drastisk å ta bort et opparbeidet gode.
9.Det er galskap å rive disse gårdene.
10.Det ideele hadde vært å rive huset samme dag siste leieboer flyttet ut.
11.Det vil si at hvis man vil rive, bygge på eller forandre en husfasade, må man innhente uttalelse hos de antikvariske myndigheter før man kan regne med å få forslaget godtatt hos bygningsmyndighetene.
12.En høyreseier ved neste valg vil være en ulykke for dette landet, forklarer han, da risikerer vi bare å rive ned det vi har bygget opp efter Franco.
13.Et gjennomarbeidet og solid fundament som det ikke vil være lett å rive fra hverandre.
14.Etaten har hele tiden vært innstilt på å rive den gamle trevillaen, sier hun.
15.Filmen må ikke betraktes som en ensidig reportasje om Altakampen, men den fremstiller konfliktene mellom det lille samfunn lengst i nord som kjemper for sine rettigheter og sin tilværelse, og de sentrale myndigheter som vil rive bort eksistensgrunnlaget for samene.
16.For meg er den viktigste erkjennelse at når et diktatur først har grepet makten, da er det for folket nesten umulig efterpå å rive seg løs - forutsatt at det finnes en forvaltningsorganisasjon, slik den er for hånden i industrilandene.
17.Jeg har dessverre ingen illusjoner om mulighetene for å begrense denne utviklingen, som i stor grad vil rive grunnlaget bort for kollektivtransporten slik vi kjenner den idag.
18.Kirkelig kulturverksted er en grasrotbevegelse, mener Kristiansen, uten angst for å gjøre noe" galt", det vil si gå nye veier for å rive ned båsene innenfor Kirken, og mellom Kirken og de som med mer eller mindre god grunn opplever seg å stå utenfor.
19.Kommunen har vært velvillig, vi behøver heldigvis bare rive det vi har bruk for, sier Ulf Berntsen.
20.Kritisk punkt er overhoppet med flere sesonger, mener styret i Nydalens Skiklub, som nylig har besluttet å rive den ærverdige Nydalsbakken.
21.Nei, Hegdehaugsveien 34, som Andenæs vil rive".
22.Nesten hele startkapitalen på 50 000 kroner fra kommunen er gått med, og så er det plutselig snakk om å rive huset !
23.Oslo Byfornyelse ville først rive bygningen, men det er fastslått at bygningen er verneverdig.
24.Til en truende krise som kan rive mangt med seg.
25.Vi aksjoner såfremt Spakmo og hans folk igjen går i gang med å rive balkongene, dermed setter de seg ut over den sist foreliggende kjennelse i husleieretten.
26.Vi er fullt på det rene med at Strindheim har et lag som arbeider knallhardt for å rive opp motstandernes spill.
27.Vi forsøker å reise et bygg som man ikke ønsker å rive igjen om et par år, sier direktør Hermod Skånland, som ikke vil kalle Norges Banks nybygg et monument.
28.Vi må ikke la oss rive med av de vinder fra den kalde krigens tid som blåser fra konservativt hold, sa den danske sosialdemokraten Lasse Budtz i en replikk til Sir Frederic.
29.Å bruke sysselsettingsargument til å gå inn for vassdragsutbygging er det samme som å gå inn for å rive Nidarosdomen fordi det er arbeidsløshet i nedrivningsbransjen, sa Ness.
30.Å bruke sysselssttingsargumentet til å gå inn for vassdragsutbygging er det samme som å gå inn for å rive Nidarosdomen fordi det er arbeidsløshet i nedrivningsbransjen, sa Ness.
Liknende ord

 
 

rive som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) riverivenderevet
Indikativ
1. Presens
jegriver
duriver
hanriver
viriver
dereriver
deriver
8. Presens perfektum
jeghar revet
duhar revet
hanhar revet
vihar revet
derehar revet
dehar revet
2. Preteritum (Fortid)
jegrev
durev
hanrev
virev
dererev
derev
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde revet
duhadde revet
hanhadde revet
vihadde revet
derehadde revet
dehadde revet
4a. Presens futurum
jegvil/skal rive
duvil/skal rive
hanvil/skal rive
vivil/skal rive
derevil/skal rive
devil/skal rive
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha revet
duvil/skal ha revet
hanvil/skal ha revet
vivil/skal ha revet
derevil/skal ha revet
devil/skal ha revet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle rive
duville/skulle rive
hanville/skulle rive
viville/skulle rive
dereville/skulle rive
deville/skulle rive
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha revet
duville/skulle ha revet
hanville/skulle ha revet
viville/skulle ha revet
dereville/skulle ha revet
deville/skulle ha revet
Imperativ
Bekreftende
duriv
viLa oss rive
dereriv
Nektende
duikke riv! (riv ikke)
dereikke riv! (riv ikke)
Dine siste søk