Norsk-Engelsk oversettelse av samferdselspolitikk

Oversettelse av ordet samferdselspolitikk fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

samferdselspolitikk på engelsk

samferdselspolitikk
allmenn? Transport policy
Synonymer for samferdselspolitikk

 
 

Fler eksempler
1.Bystyrets votering over tildels løsrevne enkeltsetninger virket nesten parodisk, og samferdselsplanen er derfor uegnet som styringsinstrument for administrasjonen som skal utforme bystyreflertallets samferdselspolitikk.
2.Det interne styrkeforhold mellom de politiske partiene har vært en hemsko for beslutningsprosessen i bystyret, der et flertall av de folkevalgte har stått for - og står for - en samferdselspolitikk som har ført til dagens begredelige forhold.
3.Jeg ser på dette som viktige elementer i en mer offensiv samferdselspolitikk i Osloområdet som sikter mot bedre forhold for næringsliv og trafikanter både fra Oslo og fra nabofylkene, sa samferdselsminister Johan J. Jakobsen.
4.Aksjonen er rettet mot hovedstadens påståtte bilfiendtlige og trafikkhemmende samferdselspolitikk, som ifølge komiteen ikke tar nok hensyn til de mange tusen som bor utenfor, men arbeider i hovedstaden.
5.Arbeiderpartiets nye næringspolitiske holdning karakteriseres av Østen som rørende, men han understreker at blant annet den samferdselspolitikk som føres av Arbeiderpartiet og bystyrets flertall er en viktig årsak til at næringslivet har betenkeligheter med å ekspandere og etablere seg i Oslo.
6.Bakgrunnen for Østens presisering av Høyres samferdselspolitikk, er bystyrets nylige behandling av Oslos nye samferdselsplan der de sosialistiske partier, Venstre og Kristelig Folkeparti sikret flertall for en samferdselspolitisk linje Høyre klart tar avstand fra.
7.Bilorganisasjonene, nærings og interessegrupper innleder iformiddag en offensiv mot Oslos påståtte bilfiendtlige samferdselspolitikk.
8.Bl.a. burde Kvalheim og Arbeiderpartiet i Oslo lytte til sin egen partifelle, fagforeningsmannen Gunnar Hvattum som påpeker at Arbeiderpartiet i Oslo fører en samferdselspolitikk som er næringsfiendtlig og skadelig for Oslos funksjonsevne som storby og hovedstad.
9.Der skrev han nemlig at han ville utdype hovedargumentene for den samferdselspolitikk Oslo bystyre vedtok 16. oktober.
10.Det er forståelig at arkitekten bak Arbeiderpartiets samferdselspolitikk lar seg rive med i begeistring for egne forslag.
11.Dette sa samferdselsminister Johan J. Jakobsen på et presseseminar om norsk samferdselspolitikk i Førde før helgen.
12.En bedre koordinert og mer fremtidsorientert samferdselspolitikk bør, efter min mening, ikke forkastes av snevre luftfartsinteresser.
13.Han fremholder at Høyre har foretatt visse justeringer av sin samferdselspolitikk efter de erfaringer som er høstet, og mener det derfor er uinteressant å spekulere i om Høyre har endret sin samferdselspolitikk eller ikke.
14.Hun peker på at mange er avhengig av å bruke sin egen bil i sitt daglige arbeide og at resultatet av en slik samferdselspolitikk som føres i Oslo lett kan føre til at enda flere næringslivsvirksomheter vil forlate hovedstaden.
15.Hun påpekte at Oslos samferdselspolitikk medfører betydelige forsinkelser i avviklingen av rushtrafikken til og fra nabofylkene.
16.Høyre bestrider ikke at kommunalråd Kvalheims samferdselspolitikk er velment.
17.Høyre kan ikke lenger påta seg ansvaret for de trafikkproblemer som efterhvert forsterkes i Oslo som følge av bystyreflertallets samferdselspolitikk.
18.Høyre legger vekt på en ny samferdselspolitikk som prioriterer utbygging av hovedveier og som ivaretar arbeids og næringslivets behov for fremkommelighet og parkering.
19.Høyresiden anklaget Kr.F. for samferdselspolitisk svik og for ikke å ha tatt konsekvensene av tidligere års feilslåtte samferdselspolitikk.
20.I tillegg har mange, også innenfor regjeringspartiene, hevdet at vi må få en samferdselspolitikk med større satsing på rasjonelle investeringer i stedet for stadig økende subsidieringer.
21.IBMs flukt fra Oslo, som bare i 1986 antas å gi et skattetap på 65 mill. kr., og bystyreflertallets feilslåtte samferdselspolitikk, er eksempler på inntektsreduserende politikk som er gjennomført uten Høyres støtte.
22.Ifølge Bente Bakke fører Oslos samferdselspolitikk til betydelige forsinkelser i avviklingen av rushtrafikken til og fra nabofylkene.
23.Kommunalråd Arne Kvalheim (a) skriver 14 / 11 om samferdselspolitikk i Oslo.
24.Krydderet må sies å være beslutningen om å strupe gjennomgangstrafikken over Nordstrandsplatået, trumfet gjennom av sosialistene og Kr.F. som en desperat nødløsning og erstatning for en lenge forsømt samferdselspolitikk.
25.Men formannen i NRF, Andreas Levang, efterlyser likevel en mer konkret og målrettet samferdselspolitikk fra myndighetenes side.
26.Oslo mangler en tids og hensiktsmessig samferdselspolitikk.
27.Partiene på venstresiden gav Kristelig Folkeparti honnør for at partiet holdt fast på en samferdselspolitikk som prioriterte redusert trafikk, kollektivsatsing og forbedring av bymiljøet.
28.Per Høybråten (Kr.F.) repliserte kontant at det var Høyre som hadde sveket eftersom partiet nå forfektet en samferdselspolitikk som var forbausende lik Fremskrittspartiets.
29.Som et forsøk på iallfall å gi Aftenpostens lesere et noe nyansert grunnlag for den videre debatt, vil jeg kort utdype hovedargumentene for den samferdselspolitikk Oslo bystyre vedtok 16 / 10.
30.Stortingsbehandlingen skjer tirsdag, og onsdag skal samfedselsminister Johan J. Jakobsen og NSBs generaldirektør Robert F. Norden innlede til debatt om samferdselspolitikk og jernbanens fremtidige situasjon.
Dine siste søk