Norsk-Engelsk oversettelse av sammenheng

Oversettelse av ordet sammenheng fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sammenheng på engelsk

sammenheng
koherenssubst. coherence, consistency
Synonymer for sammenheng
Avledede ord av sammenheng
Eksempler med oversettelse
Det kommer an på sammenheng.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Alle seire for den vietnamesiske revolusjon har nær sammenheng med hjelpen fra Sovjet... og har bidratt til den felles seier og stadige vekst for verdens revolusjonære bevegelse".
2.Bygg opp din selvtillit", handler, som tittelen antyder, om dem som gjerne stiller sist i køen i enhver sammenheng.
3.Det bør utarbeides et eget handlingsprogram for eldre hvor boforhold sees i sammenheng med offentlige servicetilbud som aldershjem, sykehjem etc".
4.Det er klart - og det indikerte jeg også i mitt innlegg - at det (mineleggingen) bør tas opp med USA, og det er det vi har til hensikt å gjøre i det vi vil kalle en politisk sammenheng, for vi erkjenner at USA har et spesielt ansvar i dette området.
5.Gjennom utstillingen ønsker vi å understreke hvordan våre bygg ikke opptrer alene som enkeltstående byggverk, men at de er forsøkt satt inn i en bevisst sammenheng med omgivelsene", heter det blant annet i en instruktiv katalog.
6.I alle disse forbrytelser - innbrudd i kirker, ildspåsettelser, skjending av kirkerommet, tortur og drap på prester - ser det ut til å være en viss indre, logisk sammenheng.
7.I andre tilfeller, hvor gjengivelse av sitater har vært korrekt sammenlignet med originaldokumentet, er sitatene gitt en annen fortolkning enn det som fremgår av den opprinnelige sammenheng.
8.I denne sammenheng må derfor nødvendigheten av et slikt register vurderes mot begrensningen i nevnte lov.
9.I kriminalpolitisk sammenheng er det neppe nevneverdig forskjell på syv dagers og 21 dagers fengsel, i den forstand at 21 dager generelt er noe bedre middel til å fremme lovlydighet".
10.I mange tilfeller er det dokumentariske materiale blitt galt sitert, mens sitater i andre tilfeller er tatt helt ut av sin sammenheng.
11.Ikke formelle" kriterier kan være utdannelsessted, kjønn," markedsføring" av egen person eller bakgrunn i kristen sammenheng, uttaler MFstudentene.
12.Man må i den sammenheng allikevel kunne hevde at pensjonsordningen i Staten idag er relativt god.
13.Men vi kunne kanskje tenke oss en litt annen sammenheng å fremme forslaget i.
14.Norsk svømmesport i olympisk sammenheng" vil antagelig bli et av de korteste kapitler i norsk idrettshistorie.
15.Når nedrustning og den internasjonale kontroll av atomvåpen en gang kommer, vil de komme hånd i hånd og i en større politisk sammenheng.
16.Samfunnet kan ikke foreta noen tvungen undersøkelse av mennesker i forbindelse med genetisk veiledning, men peke på det moralske ansvar mennesker i denne sammenheng har.
17.Spørsmålet er vanskelig sett i vår sammenheng.
18.Vi" i denne sammenheng er imidlertid ikke hele nasjonen, men Norsk Alpingymnas.
19.Vi vil derfor ikke utelukke en viss reklamefinansiering i en slik sammenheng.
20.Å være kunstner er å lete seg frem i tilværelsens mangfoldige tegn i forsøk på å vinne en forståelse og sammenheng.
21.Opposisjonen" hevder at formannen og styret ikke har vært tøffe nok overfor de bevilgende myndigheter, er det noen sammenheng mellom kritikken og det at du trekker deg nå ?
22.Alkoholforbruket er siden 1977 gått tilbake med hele 20 prosent, og det er også påvist en reduksjon i sykdommer som har sammenheng med alkohol.
23.Alle ord er avhengige av den sammenheng de står i.
24.Alle turistreiser må sees i sammenheng med det PRarbeide rasistregimet driver internasjonalt.
25.Arrangementet til sjøs for pressefolkene har en viss sammenheng med det utilfredsstillende forholdet til mediene under Falklandskrigen og Grenadaaksjonen, sier oberst Strøm.
26.At Treholt bodde i New York på denne tid, minsker ikke hans rolle i en slik sammenheng.
27.At folk ser noe i dem som de husker, at de betyr noe i en sammenheng.
28.At jeg nok ville havnet på reservebenken, spiller ingen rolle i denne sammenheng.
29.At vi her i landet generelt betoner så sterkt langfredag og korsfestelsen, har efter min mening nøye sammenheng med det klart negative menneskesynet vi har utviklet.
30.Blir dette tyveriet satt i sammenheng med andre pelstyverier i distriktet ?
Dine siste søk