Norsk-Engelsk oversettelse av sjøfart

Oversettelse av ordet sjøfart fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sjøfart på engelsk

sjøfart
nautisksubst. shipping, navigation
Liknende ord

 
 

Wiki
Sjøfart er en næring med lange tradisjoner, ikke minst i Norge med sin lange kyst og mange fjorder. Viktige områder innen sjøfart er internasjonal sjøbasert transport, fiske som ofte deles i fiske på åpent hav og kystnært fiske, og sjøliv som rekreasjon.

Fler eksempler
1.Men det uvanlige med Betzy Berg var at hun våget seg på typisk mannlige motiver, som sjøfart og skipsfart.
2.Vi har gått direkte fra jordbruk, fiske og sjøfart til et høyt utviklet servicesamfunn.
3.Andelen av Statens overføringer til kommunene er øket fra 5,7 pst. av BNP eksklusive olje og sjøfart i 1974 til 7,7 pst. i år.
4.Av dette utgjorde vareeksporten utenom skip og plattformer 53,5 mrd. kroner, eksport av skip og plattformer 7,5 mrd. kroner og tjenesteeksport utenom utenriks sjøfart og oljetilknyttede tjenester 15,5 mrd. kroner.
5.Blant annet sier dr. phil. Sibylla Haasund, svensk ekspert på vikingetidens sjøfart, at det er ytterst viktig å få testet i praksis noen av de mange teorier som legges frem om vikingenes navigasjonsmetoder.
6.Da steg bruttonasjonalproduktet med 1,7 prosent, når man holder olje og sjøfart utenfor.
7.De har siden 1974 øket med nær 95 milliarder kroner og utgjør i år 35,9 pst. av BNP utenom olje og sjøfart.
8.De lavtlønnede, som særlig får utbetalt fra fondet for å oppnå den garanterte lønn på 85 prosent av gjennomsnittet i industrien, er ansatte i innenriks sjøfart og hotell og restaurantansatte.
9.Dessuten vil denne gjelden i hovedsak være gjeld for bedrifter i oljevirksomhet og utenriks sjøfart, mens fastlandsNorge ventelig vil ha penger tilgode overfor utlandet allerede ved utgangen av inneværende år.
10.Det danske post og telegrafvesen utgir 6. september en ny frimerkeserie på 4 frimerker med motiver fra" dansk fiskeri og sjøfart".
11.Det gjelder blant annet for landbruket, fiskeriene, varehandelen, utenriks sjøfart og borerigger, banker og forsikringsselskaper.
12.Dette underskuddet er i år anslått til 24,2 milliarder eller 7 pst. av BNP utenom olje og sjøfart.
13.Efter dette er underskuddet før lånetransaksjoner, korrigert for oljeskatt og overføringer fra Norges Bank, anslått til 24,2 milliarder kroner, som utgjør ca. syv prosent av brutto nasjonalprodukt utenom olje og sjøfart.
14.En gammel, nedlagt rekefabrikk er blitt samlingssted og kultursentrum for fastboende og sommergjester i Nevlunghavn. Denne lille kystperlen i SørVestfold var en gang et travelt senter for sjøfart og fiske, og rekefabrikken var en viktig arbeidsplass for havningene.
15.En rekke øysamfunn på Vestlandet og i NordNorge vil være nesten helt isolert som følge av streiken i innenriks sjøfart.
16.Heldigvis er de fleste fornuftige nok til å bedrive sin smule sjøfart i pent vær og beskyttede farvann, og det er nok hovedårsaken til at ulykkestallene ikke er store.
17.Her hjemme er veksten beregnet til 2,5 pst., når olje og sjøfart holdes utenfor.
18.I 1981 var det et underskudd på 16,6 milliarder eller 6,4 pst. som andel av BNP utenom olje og sjøfart.
19.Ja, sa Thor Heyerdahl på et foredrag i Oslo sist torsdag, hvor han tok for seg tidlig vestasiatisk sjøfart.
20.Kultur er morsomt det, og folk liker å lære om eldre tiders sjøfart, sier Svein Molaug, som mener det burde være tradisjonsbærende fartøyer i hvert eneste aktuelle område langs vår lange kyst.
21.LO har stilt seg åpen for å drøfte en nedtrapping av fondet ved at man trekker ut visse grupper som trekker av fondet, f.eks. innenriks sjøfart som bruker over en fjerdedel av fondets midler.
22.Maskinistene i innenriks sjøfart har forkastet forslaget til ny tariffavtale.
23.Medregnet oljenæringene og sjøfart økte bruttonasjonalproduktet med 3,3 prosent fra 1983 til 1984.
24.Millioner kroner i løpende priser og som prosent av brutto nasjonalprodukt utenom olje og sjøfart.
25.Mineutleggingen er et brudd på et av de grunnleggende prinsipper i folkeretten, nemlig retten til fri sjøfart, heter det i protestnoten.
26.Når Terje Osmundsen serverer regnestykker som han tillegger ganske grunnleggende betydning, og opererer med det norske" bruttonasjonalprodukt eksklusive olje og sjøfart", er det i denne generelle formen egnet til å bringe inn skjevheter som det må reageres imot.
27.Nærmest i denne sammeheng er innenriks sjøfart, som bruker hele 25 prosent av fondsmidlene.
28.Også BNP eksklusive olje og sjøfart økte sterkere enn i 1982.
29.På den andre siden har vi fordringsøkningen overfor sektorene olje og utenriks sjøfart.
30.Sir Peter Buck siterte i denne forbindelse verdens fremste ekspert på sjøfart i førcolumbisk tid, professor S. K. Lothrop ved Harvard.
Dine siste søk