Norsk-Engelsk oversettelse av skaffe

Oversettelse av ordet skaffe fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skaffe på engelsk

skaffe
erverveverb procure [formal]
  giverb get
  henteverb fetch, bring, get, go get
Synonymer for skaffe
Avledede ord av skaffe
Eksempler med oversettelse
Du kan skaffe denne medisinen uten resept.
Jeg skal skaffe Tom sin hjemmeadresse.
Han lykkes endelig med å skaffe seg jobb.
Fler eksempler
1.70% av Osloungdommen vet hvordan de skal skaffe stoff.
2.Arbeiderpartiets budsjett vil nok kunne skaffe noen tusen arbeidsplasser i den offentlige sektor, og på kort sikt redusere arbeidsløsheten.
3.Der Führer" har bestemt seg for å avlegge et besøk i Norge for å skaffe seg et personlig inntrykk av forholdene. von Falkenhorsts stab skal umiddelbart tre i forbindelse med rikskommissær Terboven og sammen med denne sørge for at det blir lagt opp en verdig ramme om Hitlers besøk i hovedstaden.
4.Derimot har vi alltid hatt problemer med å innse det" urettferdige" i at ganske alminnelige mennesker har fått adgang til å skaffe seg eget hus på egen grunn.
5.Det er ikke til å komme fra at vi faktisk er vestorienterte : vi er med i Marshallorganisasjonen, vi deltar i Europarådet, og dessuten var jo forutsetningene ved forhandlingene om en skandinavisk allianse at vi skulle skaffe oss forståelse i vest for disse ting.
6.Det kan være nyttig for våre parlamentarikere ved selvsyn å skaffe seg innsikt i lokale forhold og problemer, likeså å møte politikere, bedriftsledere, arbeidstagerrepresentanter og administratorer der hvor vanskelighetene foreligger.
7.Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdyktigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide.
8.En opphevelse vil gjøre det enda vanskeligere for mange å skaffe seg bolig i de aktuelle strøk, noe som også kan føre til uheldig påvirkning av den sosiale lagdeling i byen.
9.Enhver medlemsstat som ratifiserer denne konvensjonen skal ta skritt for å skaffe de arbeidstagere som har vært, er, eller sannsynligvis vil bli, utsatt for kreftfrembringende stoffer alle tilgjengelige opplysninger om de farer dette innebærer og om de forholdsregler som må tas.
10.Et dukkehjem", med Marit Østbye og Frode Rasmussen, ble invitert på gjestespill til både Sverige og Danmark, men det var ikke mulig å skaffe de nødvendige midler til reisen.
11.Felles Framtid, felles ansvar" er kampanjens slagord, og med denne rettesnor har de fleste ungdomsorganisasjoner i landet i samarbeide med fem uhjelpsorganisasjoner satt seg som mål å skaffe penger til forskjellige konkrete utviklingsprosjekter i Afrika, Asia og LatinAmerika.
12.Foreningens formål er å virke for å skaffe kvinnen den henne tilkommende rett og plass i samfunnet".
13.Fra Høyres side legger vi vekt på å skaffe frem så mange faktiske opplysninger om Vannlinjen som mulig.
14.Gjennom hele etterkrigstiden har det å kunne skaffe seg en god bolig vært et politisk akseptert mål, og det er jo nettopp gjennom skattesystemet det har vært mulig for folk flest å heve boligstandarden.
15.Legen" tilbød seg å skaffe rimelig brennevin og sigaretter og pasienten betalte før han fikk varene.
16.Meningen med denne her i Landet første Hundeudstilling var, der ved muligt at bidrage noget til at forhøje Interessen for at bibeholde og sørge for at skaffe sig Hunde af rene Racer, idet man ved de uddelte Præmier har villet betegne og udhæve de Dyr, man fandt mest skikkede til, efter ydre Kjendetegn og mulig Oplysning om deres Herkomst, at producere rene racer.
17.Naar De er kommen ind i Sibirien, faar vi vel see til at skaffe Dem hjem igjen.") Hovedbegrunnelsen for ansøkningen var å få pålitelige målinger av Jordens magnetfelt i hele Sibir.
18.Nå hadde jo ikke denne" nyheten" blitt like løssalgsvennlig hvis noen i Dagbladet hadde tatt seg tid til å slå opp i en egnet ordbok for å skaffe seg rede på hva som egentlig ligger i begrepet valutareserver.
19.Oslo kommunes meget svake økonomi vil nå ramme noen av de vanskeligst stillede i samfunnet, nemlig dem som ikke har bolig og ikke mulighet for selv å skaffe seg et sted å bo på det åpne marked.
20.Prematurbarnefondet" vil ha som formål å skaffe tilveie ekstra teknisk utstyr til sykehusbruk for for tidlig fødte barn.
21.Selv om regjeringen sender ut signaler fra sin budsjettkonferanse på Randsvangen om at det fortsatt er nødvendig å føre en stram økonomisk politikk, er det likevel mulig å skaffe penger til det som er nevnt ovenfor.
22.Vil du at dine barn skal straffes for å skaffe seg utdannelse ?" ropte en kvinne efter meg på gaten igår.
23.Vil man avskaffe bilen og behovet for parkeringsplasser, får man gjøre som i de sosialistiske land : holde lønningene nede og bilprisene oppe, slik at det koster borti en livslønn å skaffe seg en bil, og dessuten oppheve den alminnelige bevegelsesfrihet.
24.(2) Eldreomsorgen skal styrkes, bl.a. ved å skaffe flere sykehjemsplasser, som også kan avlaste sykehusene.
25.Andre folk gjør noe for å skaffe seg ting.
26.Arbeiderpartiets program motsetter seg reklamefinansering nå, men samtidig er det nødvendig å skaffe tilveie store summer til norske fjensynsprogram som kan ivareta vår kultur og vårt sprog, sier Steen.
27.Arbeidet med å skaffe penger blir gjort dilettantisk, og er helt amatørmessig.
28.Arbeidstilsynet har forgjeves i fem år forsøkt å skaffe seg hjemmel til å forby eller å innføre restriksjoner på bruken av en rekke helsefarlige kjemiske stoffer, sier overlege Hans H. Tjønne til Aftenposten.
29.Bad direktrisen skaffe meg et rom.
30.Barn er bedre forberedt på alt her i livet hvis de får en chanse til å skaffe seg kunnskaper når de er små, sa hun.
Liknende ord

 
 

skaffe som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) skaffeskaffendeskaffet
Indikativ
1. Presens
jegskaffer
duskaffer
hanskaffer
viskaffer
dereskaffer
deskaffer
8. Presens perfektum
jeghar skaffet
duhar skaffet
hanhar skaffet
vihar skaffet
derehar skaffet
dehar skaffet
2. Preteritum (Fortid)
jegskaffet
duskaffet
hanskaffet
viskaffet
dereskaffet
deskaffet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde skaffet
duhadde skaffet
hanhadde skaffet
vihadde skaffet
derehadde skaffet
dehadde skaffet
4a. Presens futurum
jegvil/skal skaffe
duvil/skal skaffe
hanvil/skal skaffe
vivil/skal skaffe
derevil/skal skaffe
devil/skal skaffe
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha skaffet
duvil/skal ha skaffet
hanvil/skal ha skaffet
vivil/skal ha skaffet
derevil/skal ha skaffet
devil/skal ha skaffet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle skaffe
duville/skulle skaffe
hanville/skulle skaffe
viville/skulle skaffe
dereville/skulle skaffe
deville/skulle skaffe
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha skaffet
duville/skulle ha skaffet
hanville/skulle ha skaffet
viville/skulle ha skaffet
dereville/skulle ha skaffet
deville/skulle ha skaffet
Imperativ
Bekreftende
duskaff
viLa oss skaffe
dereskaff
Nektende
duikke skaff! (skaff ikke)
dereikke skaff! (skaff ikke)
Dine siste søk