Norsk-Engelsk oversettelse av sluttet

Oversettelse av ordet sluttet fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sluttet på engelsk

sluttet
allmenn? stopped
Avledede ord av sluttet
Anagram av sluttet
Eksempler med oversettelse
Ken sluttet å snakke og begynte å spise.
Han sluttet å røyke i fjor.
Noen fortalte meg at Tom har sluttet seg til en kult.
Jeg skulle ønske det ville sluttet å regne.
Det sluttet å snø for en time siden.
Det hadde vært fint om Tom kunne sluttet å komme med unødvendige bemerkninger.
Han sluttet å røyke.
Tom sluttet å røyke.
Jeg har sluttet å spise kjøtt.
Pappa sluttet å røyke.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Da jeg var seks år, sluttet jeg å tegne", sier flyveren til den lille prinsen.
2.For det som hendte bærer Tyskland det historiske ansvar", sa Kohl, og fremholdt at dette også gjelder for flertallet av de nålevende tyskere som ikke opplevet disse forbrytelsene - han minnet om at han selv var 15 år gammel da krigen sluttet.
3.Nå ønsker jeg å fortsett der Carl sluttet.
4.Ringen sluttet".
5.Selvportrett med sigarett" fra 19081909, som viser Munch røkende sin siste sigarett før han sluttet, innbragte 160 000 kroner.
6.Snekkeren som sluttet å plystre".
7.Treasure Swan" er sluttet til en tilsvarende rate til Conoco for boring av en brønn på fremleie fra Britoil.
8.Vildkat" ble sluttet til operatørselskapet Norsk Hydro for en periode på to år for ca. tre uker siden.
9.(ITT) sluttet ifjor høst kontrakt med Kina om bygging av en fabrikk i Shanghai som skal produsere utstyr for 300 000 telefonabonneneter årlig.
10.(New York Times) Undergrunnskomiteer av Solidaritet, som er aktive på minst 20 av Polens største fabrikker, har sluttet seg til en vodkaboikott som kirken har tatt initiativ til.
11.80årene må bli det tiår da vi sluttet å oppfatte de eldre som en ensartet hjelpetrengende gruppe, som kan tilfredsstilles utlukkende gjennom alderspensjoner og sykehjemsplasser.
12.Allerede 9. september tok fru Seim Valeur saken opp i finansutvalget, som enstemmig sluttet seg til Pensjonistforeningens ønske om å frigi Elisenberg skole til bydelsaktiviteter.
13.Brorskapets deltagelse i det politiske liv har dertil hatt den ideologiske bivirkning at alle de øvrige partiene - fra ytterste venstre til ytterste sekulære høyre - har sluttet seg til tanken om islamsk lov, sharia, som retningsgivende for staten, fortsetter professor Ibrahim, som imidlertid ikke venter at dette vil få særlig drastiske følger i praksis.
14.Da jeg ble formann i Bondelaget i 1974, sluttet vi med melkeproduksjon, og konsentrerte oss om korn og oljevekster.
15.Da jeg sluttet, spurte mine kolleger om jeg var gått helt fra vettet.
16.Da sluttet vi å være journalister, avsto fra å skrive på det stadiet og lot politiet få efterforske i fred og ro uten alt oppstyret, sier hun selv om den saken.
17.De har sluttet i et internasjonalt karrierekonsern for å gå tilbake til Oslo Høyre, et merkverdig skritt i manges øyne.
18.Det ble da også gjort innkjøp til en rekke ledende museer i utlandet, og mange kontakter ble sluttet både om utstillinger og foredrag, forteller direktør Opstad.
19.Det ble sluttet fred, og nå har legene satt opp en liste over spesialister som vi kan kontakte i forskjellige medisinske spørsmål.
20.Det var først omkring 1980 at tanken slo meg, og først da jeg ved årsskiftet 1982 / 83 sluttet mitt arbeide i Nordmannsforbundet, satte jeg i gang.
21.En del norske sigøynere har sluttet seg til familiene sine her i landet.
22.Europarådets ministerkomite har kommet med anbefalinger når det gjelder reklame, og disse har vi sluttet oss til.
23.Formannskapet sluttet seg enstemmig til bygningsrådets forslag om å forkaste utkastet til reguleringsplan for Konventveien 37, del av gnr. 31, bnr. 141 som foreslås omregulert fra friområdeturvei til byggeområde for boliger (eldreboliger).
24.Formannskapet sluttet seg enstemmig til bygningsrådets forslag til endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for del av Alundamveien 37, gnr. 95, bnr. 22, som foreslås omregulert fra offentlig bygning (daginstitusjon) til byggeområde for boliger.
25.Formannskapet sluttet seg mot 10 stemmer (Ap. og SV) til finansutvalgets flerallsinnstilling vedrørende endret utbyggingsplan for Søndre Nordstrand, inkludert spørsmålet om Tbaneforlengelse til Bjørndal.
26.Formannskapet sluttet seg mot 10 stemmer (a og sv) til bygningsrådets flertalls forslag om omregulering av Kruses gate 7 og 9 til byggeområde for boliger og tomt for offentlig bygning (barnehave), og sluttet seg enstemmig til forslaget om å forkaste utkast fra Oslo Byes Vel om omregulering av eiendommene Frognerveien 19, Kruses gate 5, 5 B, 6, 7 og 9 til spesialområde / bevaring.
27.Formannskapet sluttet seg mot 2 stemmer (SV) til bygningsrådets flertalls forslag til reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Frognerveien 25, gnr. 35, bnr. 28.
28.Formannskapet sluttet seg mot 2 stemmer (SV) til bygningsrådets flertalls forslag vedrørende regulering av gnr. 89, bnr. 12, Linderud, til tomt for offentlige bygninger (boliger med tilhørende anlegg for Forsvaret).
29.Formannskapet sluttet seg mot 2 stemmer (fr.p.) til bygningsrådets flertalls forslag til endret reguleringsplan for del av felles avkjørsel.
30.Formannskapet sluttet seg mot 2 stemmer (sv) til bygningsrådets flertalls forslag om å forkaste utkast til endret reguleringsplan for Hammerfestgaten 6, som foreslås omregulert fra byggeområde for boliger til spesialområde / bevaring (bolig).
Dine siste søk