Norsk-Engelsk oversettelse av tilbakekalle

Oversettelse av ordet tilbakekalle fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tilbakekalle på engelsk

tilbakekalle
allmenn? revoke
Synonymer for tilbakekalle
Anagram av tilbakekalle
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Vi har nå valgt å gå ut fra den positive løsning at vi får beholde alle stillingene og sender ut et signal til alle etater om at stillingene skal fornyes, men tar da det forbehold at vi i løpet av dagen kanskje må tilbakekalle en del av stillingene.
2.Avgjørelsen om å tilbakekalle sjåføren ble sannsynlig tatt av den politiske ledelse i departementet.
3.Den dokumentasjon som forelå imorges synes imidlertid å lede til en spissfindig sproglig diskusjon om Reagan mente en beslutning om å bruke atomstridshodene eller å tilbakekalle selve våpenet efter at det er avfyrt.
4.Den japanske Toyotafabrikken må tilbakekalle 160 000 biler på grunn av en feil som er oppdaget i en oljetrykksender (som formidler signaler om oljetrykk til manometer på instrumentpanelet).
5.Eksistensen av kjernevåpnene lar seg ikke tilbakekalle.
6.For Reagan kan det i siste omgang bli et valg mellom å tilbakekalle Meeses kandidatur eller risikere at senatsflertallet simpelthen nekter å godkjenne kandidaten.
7.Han mente at vedtaket om oppholdsnektelse var blitt gjort på grunn av svigermorens sterke beskyldninger, og han efterlyste en viss undersøkelsesplikt hos myndighetene når man går til et så alvorlig skritt som å tilbakekalle oppholdstillatelsen.
8.Han registrerte ikke at noen forsøkte å stoppe eller tilbakekalle ham.
9.I begge tilfeller henviser UNHCR til den danske fremmedlov, som ble vedtatt ifjor, og som opererer med muligheten for å tilbakekalle et asyl.
10.Men eftersom han var arrestert før han fikk chanse til å reagere på vedtaket om å tilbakekalle oppholdstillatelsen, er den siterte lovbestemmelsen neppe anvendelig på ham.
11.Politikerne bør derfor nå snarest gripe inn og sette en stopper for det rentefradragskaos som skattebyråkratene lenge har hatt under utvikling, og som et første skritt tilbakekalle anken over Oslo byretts dom av 25. mars iår, som - selv om den ville ha ført frem - ville ha måttet fastslå en sosial forskjellsbehandling til ugunst for de minst bemidlede, som politikerne likevel ikke kunne ha slått seg til ro med.
12.Regjeringen vedtok i statsråd fredag å tilbakekalle konsesjonen for drift av Kjøllefjord flyplass i Lebesby kommune i Finnmark fra 1. desember iår.
13.Statens utlendingskontor avslo Jamaas klage over Oslo politikammers vedtak om å tilbakekalle oppholdstillatelsen den 1. august 1984, og viste bl.a. til at forutsetningene for opphold ikke lenger var til stede.
14.Utvalget foreslår at man ikke kan tilbakekalle en oppholdstillatelse hvis en utlending har oppholdt seg her med tillatelse i to år.
15.Det er ingen angrefrist eller mulighet for å tilbakekalle et bud som er avgitt.
16.Og så lenge han lever, kan han fritt tilbakekalle testamentet dersom han ønsker å endre det.
Dine siste søk