Norsk-Engelsk oversettelse av tilbud

Oversettelse av ordet tilbud fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tilbud på engelsk

tilbud
allmennsubst. offer
  aksjonsubst. offering, giving
Synonymer for tilbud
Avledede ord av tilbud
Eksempler med oversettelse
Det er et bra tilbud.
Liknende ord

 
 

Wiki
Tilbud innen økonomi er betegnelsen på hvor mye av en vare eller tjeneste som bedriftene i et marked produserer og legger ut til salg i et visst tidsrom. Tilbudsfunksjonen for en vare eller tjeneste som etterspørres viser hvor mye bedriften(e) ønsker å selge til ulik pris når alle andre priser holdes konstante, og kan illustreres grafisk som en tilbudskurve i markedskrysset. Tilbudsfunksjonen avhenger av prisen på varen og produksjonskostnadene til bedriften (råvarer, lønninger osv.).

Fler eksempler
1.Aksjon rettighet er et tilbud til skolene.
2.Alle samfunnsgrupper må få et tilbud om religionsundervisning i samsvar med sin tro og sitt livssyn.
3.Balanse" Seymour hevdet at det før Statoils vedtak var en utbredt oppfatning i markedet at det var rimelig bra balanse mellom tilbud og efterspørsel, bl. a. som følge av at OPEC - landenes samlede produksjon den siste måneden har ligget under det offisielle produksjonstaket på 17,5 millioner fat pr. dag.
4.Barnekultur i de nordiske land, en evaluering av tilbud og engasjement".
5.Børs II" skal være et tilbud til de selskaper som ikke fyller vilkårene for en kursnotering på Oslo Børs ordinære liste, som setter klare krav både til selskapets størrelse og spredningen av aksjene.
6.Datalære" er bygget på et lignende tilbud i Sverige som har ført til stor studieaktivitet i nabolandet.
7.De fire årstider" kaller Tone DueTønnessen sitt tilbud, som i korthet går ut på å finne frem til din personlige farveskala.
8.Departementet vurderte Jahres henvendelse ut fra det forhold at det her forelå et tilbud om et ikke uvesentlig tilskudd til den norske tankflåte på valutarisk gunstige vilkår.
9.Det eneste jeg har satt spørsmålstegn ved," skriver ministeren," er om det er rimelighet i å utstrekke dette prinsippet til også å gjelde nye og usedvanlig kostbare tilbud i f.eks. video og EDB til et smalt og i regelen særdeles ressurssterkt publikum.
10.Det er utbredt glede og tilfredshet blant Norsk Lærerlags medlemmer over at Rikslønnsnemnda fulgte opp statens tilbud om 27 timers leseplikt på barnetrinnet.
11.Din generasjon har ikke forstått at dere har tatt dere av de gamle, hatt ansvar for egne barn og bygget opp de tilbud som dere nå skal ta imot med den aller beste samvitttighet.
12.For Finnmarksforbrukerne er dette ikke noe godt tilbud, ettersom de fleste gjør unna sine handleturer på dagen.
13.Franskmennene kom alltid inn med nye, siste tilbud, som løp de efter et tog som allerede hadde forlatt stasjonen," mente en av deres diplomater senere.
14.Frysja 33" er en allsidig privatdrevet fritidsklubb og aktivitetssenter, men utgjør eneste tilbud av denne typen og har ikke kapasitet til å dekke behovet i hele bydelen.
15.Færre elever pr. lærer" har vi forlengst lansert som et av de viktigste tiltak å satse på for å kunne gi elevene et bedre tilbud i samsvar med evner og forutsetninger.
16.Good Old Days" åpner allerede idag, med alle strøkets næringsdrivende iført drakter og kostymer fra Oskar Braatens tid, og det blir servering av kaffe og kaker over hele løkken samt tilbud i forretningene, forteller formannen i Grünerløkka vel,Jorun Tanberg.
17.Høyre var villige til å strekke seg så langt at man kan gå inn for at Vesten vurderer tempo og omfang i den videre utplasseringen av sine raketter i VestEuropa dersom Sovjet kommer med brukbare tilbud under forhandlingen.
18.Integrering" er ellers et ord vi snart bør kvitte oss med, fordi skolen i henhold til loven skal være et tilbud til alle barn.
19.Integrering" er et ord vi bør kvitte oss med ; grunnskoleloven sier at skolen skal være et tilbud til alle barn, ikke den ene eller annen kategori elever.
20.Jern og Metall ikke hadde fått tilbud om en avtale som ga et klart prinsippielt uttrykk for at målet med det utredningsarbeid som nå skal finne sted, er innføring av lik arbeidstid for arbeidere og funksjonærer på 37,5 timer i uka.
21.Konkurrerende" partier og aviser vil også få tilbud om konsesjon, om enkelte i et distrikt har søkt.
22.Lørenskog kommune har et av landets beste tilbud til funksjonshemmede.
23.Med Østmarka som nærmeste nabo med lysløyper, slalåmbakke og badevann er bydelen særdeles godt dekket med tilbud om fritidsaktiviteter.
24.Reklamespørsmålet vil utvilsomt være avgjørende for om det skal lykkes å bygge ut et landsomfattende TV2 som kan gi tilfredsstillende tilbud av norsk produksjon.
25.Saksbehandlerne ved Sosialsentralen sitter inne med bedre oversikt over standarden ved ulike hospits, mer kunnskap om vernehjem, tilsynshjem, vernede bokollektiv og andre tilbud.
26.Siden den gang har antall distriktskontorer øket, og mange befinner seg så avsides at han neppe vil gå inn for de mest fjerntliggende som et egnet tilbud.
27.Tiltak og tilbud for funksjonshemmede i Akershus" er tittelen på en rykende fersk brosjyre, som sikkert vil bli mottatt med glede på mange hold.
28.Timesalg" er et annet tilbud som trekker kunder.
29.Topp tilbud for de unge.
30.Trafikkaksjonen" har også fått tilbud om pengestøtte.
Dine siste søk