Norsk-Engelsk oversettelse av tilfredsstillende

Oversettelse av ordet tilfredsstillende fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tilfredsstillende på engelsk

tilfredsstillende
allmennadjektiv gratifying, satisfying
  livadjektiv fulfilling, satisfactory, decent
  braadjektiv satisfactory, pleasing, acceptable, reasonable
  akseptabeladjektiv all-right, adequate, satisfactory
  allmennsubst. satisfaction, gratification
  følelsersubst. satisfaction
  tilfredshetsubst. satisfaction, contentment, contentedness
Synonymer for tilfredsstillende
Eksempler med oversettelse
Ditt arbeid er langt fra tilfredsstillende.
Var alt tilfredsstillende?
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Dersom polititjenestemann legitimerer seg tilfredsstillende og beslutning truffet av kompetent organ sees å hjemle beslagets art, dvs. datalister eller andre lister, og ransaking og beslag i de aktuelle lokaler, vil ransaking og beslag som dette komme inn under straffeprosesuelle regler.
2.Det kan ikke forstås på annen måte enn at Høyre mener at det nåværende skattesystem er fullt ut tilfredsstillende med dagens skattenivå.
3.En ordning med behandling kun efter legehenvisning vil dels på grunn av legers generelle mangel på kjennskap til kiropraktorenes utdannelse og derav følgende animositet, ikke virke tilfredsstillende.
4.Helsedirektøren vil på bakgrunn av drøftelsen med sosialminister Heløe idag gi uttrykk for at det arbeide som nå pågår, og der helsedirektøren deltar, vil kunne gi tilfredsstillende løsninger på de akutte problemene i direktoratet.
5.Ikke tilfredsstillende" sier han om personalets kombinerte spise og oppholdsrom, som betegnes som meget lite.
6.Jeg er selvsagt innstilt på å gjøre mitt til at vi får til en tilfredsstillende ordning med barnevakt for Odd Kristen, som fylte ett år den 18. januar.
7.Jeg tror jeg er godtatt som en av gutta", er et uttrykk som flere av kvinnene i undersøkelsen bruker for å beskrive tilfredsstillende forhold.
8.Reklamespørsmålet vil utvilsomt være avgjørende for om det skal lykkes å bygge ut et landsomfattende TV2 som kan gi tilfredsstillende tilbud av norsk produksjon.
9.At det utbetales trefire ganger så høy erstatningssum for skader påført av fredede rovdyr som for skader med andre årsaker, er lite tilfredsstillende.
10.Da skulle jo temperaturen hjemme være tilfredsstillende, og sesongen kommet endelig i gang.
11.Dagens lovgivning for forsikringsvirksomheten er umoderne og lite tilfredsstillende når det gjelder de krav som bør stilles overfor skadeforsikringsselskapene og den offentlige kontroll med disse.
12.Dagens rullebanelengder vil være sikkerhetsmessig tilfredsstillende også under ugunstige klimatiske forhold, dersom flyenes avgangsvekter og dermed nyttelasten blir redusert tilsvarende.
13.De kan delvis forklares med at vi mangler et tilfredsstillende system og formidlingsapparat, foruten etablerte innkjøps og betalingsordninger her i Norge.
14.De konkrete løsninger er meget tilfredsstillende, fremholdt statsminister Kåre Willoch.
15.De tekniske problemene ble løst på en tilfredsstillende måte kort tid efter at vi ble klar over at det var vanskeligheter med vekten, sier informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen i rederiet Wilh. Wilhelmsen til Aftenposten.
16.Denne løsningen vil være tilfredsstillende i første omgang, sier direktør Øivin Christiansen i flysikringsavdelingen i Luftfartsverket.
17.Det er en illustrasjon av den kompliserte kjemiske virkelighet vi lever i, sier Dybing, som understreker nødvendighete av tilfredsstillende kontroll med kjemiske tilsetningsstoffer.
18.Det er en rekke kontorer i huset, men driften av forsamlingslokalene ga ikke tilfredsstillende økonomiske resultater.
19.Det er faktisk ganske tilfredsstillende å gjøre noe.
20.Det er flere forutsetninger som må oppfylles for at en biodo skal fungere tilfredsstillende.
21.Det er langt igjen til at sikkerhetsproblemene ved håndtering av farlig gods har fått en tilfredsstillende løsning, sa utvalgets formann, byråsjef JohnArild Jenssen i Samferdselsdepartementet.
22.Det er likevel et tankekors at intet sted ellers i vårt land bor så mange mennesker uten toalett inne og eget tilfredsstillende bad, som midt i tykkeste Oslo.
23.Det er også tilfredsstillende å registrere at Regjeringen nå vil innkalle 1000 flere vernepliktige mannskaper til førstegangstjeneste enn det som var forutsatt.
24.Det er tilfredsstillende å ha kommet frem til en avtale efter to år med brudd og diktat fra Stortinget.
25.Det er tilfredsstillende å registrere at Regjeringen også i 1985 sterkt har prioritert ungdomspolitiske spørsmål.
26.Det er vanskelig å få til en tilfredsstillende finansiering uten adgang til reklame, både i lokal radio og fjernsyn.
27.Det har vært temmelig harde forhandlinger, og vi anser resultatet som tilfredsstillende, sa ekspedisjonssjef Bjørge til pressen efter at enigheten var et faktum klokken 12 igår.
28.Det libyske svar på dette punkt er ikke tilfredsstillende, konstanterer utenriksminister Stray.
29.Det viktige er det uendelig tilfredsstillende ved å skape et uttrykk sammen med hundrevis, tusenvis, av andre.
30.Dette er veien å gå for å nå tilfredsstillende og varige løsninger på problemene, fremholdt statssekretæren.
Dine siste søk