Norsk-Engelsk oversettelse av tilpasning

Oversettelse av ordet tilpasning fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tilpasning på engelsk

tilpasning
allmenn? adaptation
Avledede ord av tilpasning
Liknende ord

 
 

Wiki
Adapsjon og adaptasjon må ikke forveksles med adopsjon Tilpasning betyr å innordne seg eller tilpasse seg, eksempelvis til nye omgivelser. Låneordene adaptasjon og adapsjon (fra latin adaptare å tilpasse) har lignende betydning. Begrepene brukes i flere sammenhenger: - Tilpasning (biologi) er knyttet til evolusjonsteori og naturlig seleksjon og handler om hvordan individers egenskaper og atferd gjør dem vellykka i miljøet de lever i.

Fler eksempler
1.Den økonomiske situasjon som SL er kommet opp i, skyldes en rekke forhold som meget kort kan sammenfattes som utilstrekkelig oversikt over og styring med utviklingen på omkostningssiden og for sen tilpasning til endrede rammebetingelser og endret trafikk på inntektssiden.
2.I tilfelle høy boligskatt i forhold til kontantinntekt er et sosialt problem, kan dette dempes ved en tilpasning av fradraget for liten skatteevne.
3.Bedre informasjon og tilpasning til markedet må til.
4.Både når det gjelder boliglovgivningen og takstsystemet har vi oppnådd en bedre faktisk tilpasning mellom efterspørsel og tilbud, og dermed også en bedre utnyttelse av eksisterende boligmasse, sa statsråden, som minnet om at efterhvert som en tilpasning til nye markedsforhold er gjennomført, vil man oppleve en utflating av boligprisene.
5.Derfor var det nødvendig med en spesialbygget stall til hestene, og med en tilpasning av hovedhuset, sier han.
6.Det blir ingen individuell tilpasning av spesialleiligheter og ingen kommunal innsats for å utbedre boliger til funksjonshemmede.
7.Sammen med en organisasjonsmessig tilpasning ventes dette å muliggjøre forretningsmessig drift i fremtiden, heter det i en pressemelding fra NTNF.
8.Søkelyset har i for liten grad vært rettet mot en tilpasning av det offentlige regelverk og offentlig virksomhet i tilknytning til også annen industriell virksomhet enn olje og offshoresektoren.
9.svekker menneskers evne til fleksibilitet, tilpasning og sunne motforestillinger.
10.At man har en innovasjonsevne for kontinuerlig tilpasning og implementering av nye produkter, metoder og strategier, og endelig og kanskje sist, men ikke minst at entreprenørkraften er tilstede.
11.Avveiningen mellom økt sysselsetting og balanse i utenriksøkonomien stiller store krav til tilpasning av virkemidler og til pris og inntektsdannelsen i samfunnet.
12.Bak forskningsprosjektet om deltagelse og psykososial tilpasning blant småguttespillere i Oslo står Norges Fotballforbund med støtte fra Statens Nærmiljøutvalg.
13.Betingelsene er blant annet knyttet til den fremtidige utnyttelse av sporområdene under lokket, parkeringsdekning og tilpasning til omgivelsene.
14.Blant annet er der foreslått stengning av mindre trafikkerte gater og veier langs ruten, endring av kjøremønstre, tilpasning av gatene slik at også varetransportens behov imøtekommes osv.
15.Budsjettutvalgets kritiske rapport bekrefter at Oslo ikke har maktet en slik tilpasning til endrede rammebetingelser.
16.Bygning har undertegnet en avtale med den nye foreningen, og det foregår nå en tilpasning av denne til de forskjellige deler av bransjen, sier Martinsen.
17.Både interessante og uinteressante bygg, både god og dårlig tilpasning til byen og situasjonen, både" historiserende" og nye stilarter samt kopier og falske uttrykk og former brukes med vekslende hell.
18.Bønsnæs påpeker at det er Stortinget som i siste instans setter grensene for denne tilpasning - og at forvaltningen, hvis den går ut over disse grenser, vil finne at Stortinget er en" aktpågivende vaktbikkje".
19.DET nevnte utvalg står allikevel overfor et kanskje enda viktigere arbeide når det gjelder å trekke opp retningslinjene for en mer langsiktig tilpasning mellom direktoratets oppgaver og dets muligheter for å løse disse.
20.De som tar det som bys, vil ofte senere i livet stå overfor den situasjon at de føler seg bundet til et yrke de egentlig ikke har særlig lyst eller anlegg for, men har" ufrivillig" måttet slå inn på, med de vanskeligheter dette bevirker m.h.t. tilpasning, trivsel og ikke minst ydelser.
21.Den foreliggende statistikk gir ikke noe dekkende bilde av forretningsbankenes tilpasning til renteerklæringen, mener foreningen.
22.Den nye avtalen vil efter flertallets mening føre til en mer hensiktsmessig tilpasning av mekaniseringen.
23.Den samme form for tilpasning er også kjent fra andre tropiske høyfjell.
24.Den utgjør en tilpasning til spesielle omstendigheter.
25.Den vil gi mindre press og bedre tilpasning i kredittmarkedet, og kan gi grunnlag for lån med lavere renter og lengre avdragstid.
26.Denne veldige fremdrift kan vi bruke til å trekke med oss andre prosjekter, foredling av flere fiskeslag og tilpasning av sjøplanter og fisk og skalldyr og muslinger til en norsk akvakultur.
27.Der har kunst og kunstnere vært ostentativt høyt vurdert og privilegert, dersom den ideologiske tilpasning var i orden.
28.Dermed er muligheten for en bedre lokal tilpasning tilstede, mener departementet.
29.Dessuten går komiteen inn for større individuell tilpasning i alderspensjonssystemet.
30.Det ansees som lite trolig at man får ytterligere prisreduksjoner, men finansiell tilpasning er mulig.
Dine siste søk