Norsk-Engelsk oversettelse av ulikhet

Oversettelse av ordet ulikhet fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ulikhet på engelsk

ulikhet
allmennsubst. dissimilarity, dissimilitude, inequality, dissimilarity, contrast
  meningsubst. dissidence, nonagreement, disagreement
  avvikelsesubst. deviation, divergence, divergency, difference
  forskjellsubst. difference, unlikeness
Synonymer for ulikhet
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Ulikhet i kulturtradisjoner kan ikke forsvare krenkelser av slike elementære rettigheter.
2.(4) Gjestepasientordningen må mykes opp slik at fylkesgrenser ikke stenger for nødvendig behandling eller fremmer geografisk ulikhet i tilbud.
3.De tanker Regjeringen gjør seg om privatisering som et selvstendig mål er et opplegg for større ulikhet i vårt samfunn, sa Arbeiderpartiets parlamentariske leder, Gro Harlem Brundtland i Stortinget igår.
4.Den ulikhet som er i ferd med å utvikle seg i skoletilbudet fra kommune til kommune, bekymrer skolefolk, sier han.
5.Dette vil føre til større ulikhet, konkluderte han.
6.At det er blitt så stor ulikhet, har mange grunner.
7.Bortsett fra den politiske ulikhet, har Isegg og Treholt iøyenfallende likheter i sine karrierer.
8.Det er bl.a. hevdet at karakterer skaper ulikhet, karakterløshet likhet, og akkurat dette vil jeg røre litt ved, for jeg savner noe i den diskusjonen.
9.Det offentlige må imidlertid styre teknologiutviklingen, slik at den ikke skaper større sosial ulikhet og truer personvernet.
10.Det som spesielt opptar Lene Løken i politisk arbeide er fordeling og ulikhet i samfunnet.
11.Det vil i tilfelle skape grov ulikhet for loven, og motstykket måtte i tilfelle være at det heller ikke blir gitt fradrag for renter på gjeld knyttet til egen bolig.
12.Direktør Ford fremholdt at det fortsatt synes å være en ulikhet i prisene British Gas Corporation (BGC) betaler for britisk gass og for importert gass.
13.Et rettferdig lønnsfastsettingssystem må ta hensyn til den ulikhet som eksisterer for arbeidstagere hvor egeninnsatsen er avgjørende for om man får beholde jobben eller ikke, og arbeidstagere for hvem dette ikke er tilfelle.
14.Fra fattigdom, ulikhet og ufrihet, til økonomisk velstand og en situasjon der arbeiderbevegelsen hadde makt og innflytelse.
15.Fra man i 1917 erkjente den enkle urettferdigheten i økonomisk ulikhet, kommer menneskene som bor i dette enorme landet nå til en forståelse av hele rekken av sine politiske, økonomiske og sosiale rettigheter.
16.Fremfor alt får vi nå øye på den store ulikhet i de to kunstnerpersonligheter, som vi altfor lett har slått i hartkorn på grunn av noen få berømte fellesarbeider, med" Brudefærden" som selve flaggskipet.
17.Får vi ulikhet i helsesystemet, er det helt i strid med alle våre idealer, sier Mork.
18.Graden av ulikhet kan ifølge genetikerne også gi en pekepinn på hvor lenge de har vært adskilt fra hverandre.
19.Her ligger det en bærende bevissthet om enhet i ulikhet og ulikhet i enhet.
20.Hun la til at unge som etablerer seg i pressområder, dessuten vil måtte lide mer for et slikt forslag enn unge i distriktene p.g.a. ulikhet i boligpriser.
21.Hvor lenge skal LO og NAF tviholde på en foreldet ulikhet som nå raderes bort i kommuner, fylker og bedrifter utenfor NAF ?
22.Idag er det stor ulikhet i legedekningen, blant annet med en overvekt av privatpraktiserende spesialister i Oslo og en skrikende mangel på slike i andre distrikter.
23.Ikke minst er det stor ulikhet i vurderingen av det som skjer i MellomAmerika og av USAs politikk der.
24.Ingen som har fulgt debattene i fagbevegelsen om denne stadig mer meningsløse ulikhet i de senere år, kunne være i tvil om at en slik prinsippavtale var det minste Jern og Metall måtte ha for å kunne gå ut og anbefale en avtale.
25.Jo, da uttalte fremtredende arbeiderpartipolitikere at skolen var en massiv investering i ulikhet.
26.Kan vi da vente at AF vil gjøre noe med den stigende ulikhet mellom ny pensjon og pensjoner som har løpt en tid ?
27.Kombinasjonen nærhet og likhet fremmer fellesskap, mens kombinasjonen nærhet og ulikhet gir grobunn for konflikt - litt firkantet sagt.
28.Leif Tronstad i Fellesutvalget for miljøbeskyttelse kritiserer i Aftenpostens aftennummer 16. april støyberegningene rundt Fornebu og påviser en prinsipiell ulikhet mellom beregnede støysoner rundt Fornebu og Bromma.
29.Men de sier intet om hvilken ulikhet vi har idag.
30.Men fremdeles vil det være en viss ulikhet idet de 25 beste mennene vi få tilsammen 149 300 dollar, mens de 20 beste kvinnene vil få 124 500 dollar.
Dine siste søk