Norsk-Engelsk oversettelse av utdype

Oversettelse av ordet utdype fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

utdype på engelsk

utdype
allmennverb deepen, dredge
Synonymer for utdype
Fler eksempler
1.Kan De utdype dette nærmere ?
2.Kan du utdype det nærmere ?
3.Kan du utdype noe nærmere det som Avis i skolenarbeidet består i ?
4.Andre har spurt om ikke AFformannen kunne utdype sine svar på trykk.
5.Biblioteksjef Lars Hansen Juvik ber meg i et innlegg i spalten" Brev til redaksjonen" (15 / 6) om å utdype min uttalelse på Bibliotekmøtet i Ålesund om at norske fjernsynsprogrammer bør bli tilgjengelige via bibliotekene, eventuelt gjennom lovendring.
6.Bjørge vil foreløbig ikke utdype tilbudet, men forteller at det medfører sosiale ordninger og et pristilskudd i første rekke til torskesektoren, samt midler til struktur, omsetnings og effektiviseringstiltak.
7.Brinck Martinsens fremste motstandere blant de ansatte velger på sin side fortsatt ikke å utdype sine synspunkter overfor offentligheten, idet de avslår å la seg intervjue.
8.De mister chansen til å utdype et samliv.
9.De spesielt interesserte bør ha muligheter til å utdype sine kunnskaper gjennom valgfag.
10.De utenlandske kunstnerna som kommer, er profesjonelle grafikere som gjerne vil utdype sine kunnskaper.
11.Der skrev han nemlig at han ville utdype hovedargumentene for den samferdselspolitikk Oslo bystyre vedtok 16. oktober.
12.Deres besøk i Norge, herr President, vil utvilsomt bidra til å forsterke denne utvikling som vil være til gjensidig nytte for våre to land, og skape økt forståelse og utdype vennskapet mellom det norske og det franske folk.
13.Det er utmerket at samtaler, som jo nødvendigvis må bli korte, og til en viss grad inadekvate i fjernsynet, samles og gis ut i en bok, som jo gjør det mulig å utdype problemet nærmere.
14.Det er viktig at ordene kan bruke og utdype denne ikkeverbale kommunikasjonen, spesielt i familiegudstjenesten.
15.Det gir anlednng til å utdype spørsmål vi begge er opptatt av.
16.Det gir meg enormt mye å kunne være sammen med andre yrkeskvinner i tre dager og utdype felles problemer.
17.Det har ikke alltid vært slik, sier Sejersted, som imidlertid blir fjern ved forsøk på å få ham til å utdype bebreidelsene nærmere.
18.Det kan være at man ikke våger å utdype en enkelt kontakt til dypere følelser.
19.Det lar seg ikke gjøre å utdype begrunnelsen for dette standpunktet på tilfredsstillende måte innenfor rammen av et leserinnlegg som dette.
20.Det vil understreke og utdype meningsforskjellene mellom USA og landets allierte i VestEuropa.
21.Dette skjer for å styrke borgerskapet og utdype klasseskillene, heter det.
22.Dette utkast diskuteres nå i Høyre, og programkomiteen vil nok utdype sitt syn i den endelige innstilling fra komiteen, som skal drøftes av Høyres arbeidsutvalg og sentralstyre, for til sist å bli vedtatt på landsmøtet i Høyre neste år.
23.En amerikansk tjenestemann sier i følge NTB at eksplosjonen var den største i en serie eksplosjoner i sovjetiske militæranlegg de siste seks månedene, men han ville ikke utdype dette nærmere.
24.En kvalitet de samme fagfolk kan utdype nærmere.
25.En var og forstandig tolkning av et barns følsomme sinn og innerste tanker - tanker som foreldrene ikke gir seg tid til å utdype og vurdere.
26.Et eksemplar av høringsnotatet er oversendt advokat Bernhardt, og jeg håper han vil benytte anledningen til å utdype sine synspunkter i en henvendelse til Justisdepartementets lovavdeling.
27.For å unngå misforståelser vil jeg gjerne utdype dette temaet noe.
28.Genscher vil få anledning til å utdype denne felles henvendelse, og han kommer til å understreke at enhver ny belastning på øst / vestforholdet må unngås i dagens spente situasjon.
29.Halden sier at Regjeringen vil utdype sitt syn på OFSklagen i møte med ILOrepresentanter.
30.Han finner ingen grunn til å utdype sitt kategoriske dementi.
Liknende ord

 
 

utdype som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) utdypeutdypendeutdypet
Indikativ
1. Presens
jegutdyper
duutdyper
hanutdyper
viutdyper
dereutdyper
deutdyper
8. Presens perfektum
jeghar utdypet
duhar utdypet
hanhar utdypet
vihar utdypet
derehar utdypet
dehar utdypet
2. Preteritum (Fortid)
jegutdypet
duutdypet
hanutdypet
viutdypet
dereutdypet
deutdypet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde utdypet
duhadde utdypet
hanhadde utdypet
vihadde utdypet
derehadde utdypet
dehadde utdypet
4a. Presens futurum
jegvil/skal utdype
duvil/skal utdype
hanvil/skal utdype
vivil/skal utdype
derevil/skal utdype
devil/skal utdype
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha utdypet
duvil/skal ha utdypet
hanvil/skal ha utdypet
vivil/skal ha utdypet
derevil/skal ha utdypet
devil/skal ha utdypet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle utdype
duville/skulle utdype
hanville/skulle utdype
viville/skulle utdype
dereville/skulle utdype
deville/skulle utdype
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha utdypet
duville/skulle ha utdypet
hanville/skulle ha utdypet
viville/skulle ha utdypet
dereville/skulle ha utdypet
deville/skulle ha utdypet
Imperativ
Bekreftende
duutdyp
viLa oss utdype
dereutdyp
Nektende
duikke utdyp! (utdyp ikke)
dereikke utdyp! (utdyp ikke)
Dine siste søk