Norsk-Engelsk oversettelse av vedrørende

Oversettelse av ordet vedrørende fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

vedrørende på engelsk

vedrørende
allmenn? concerning
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Efter at jeg den 18 / 684 avga uttalelser vedrørende Per Busks straffeavbrudd, så er det fremskaffet endel nye legeerklæringer i saken.
2.Jeg skriver til herr ekspedisjonssjefen for å gjøre oppmerksom på at jeg ikke er stemt for å føre hjem de skip som det her er tale om, ei heller gjennomføre den transaksjon med Sverige som den svenske riksbanken nå har approbert, med mindre det også blir på det rene at departementet anser seg ferdig med behandlingen av alle sider vedrørende denne sak.
3.NR rekommanderer Nordisk Ministerråd innenfor de gjeldende lovers rammer i de enkelte nordiske land, å gjennomføre forsknings, utredningsog opplysningsarbeid vedrørende homofiles stllling i de nordiske land, samt å undersøke mulighetene for å oppheve lovgivning som diskriminerer homofile og for gjennom lovgivning å fremme homofiles likestilling og beskyttelse mot forskjellsbehandling.
4.Papirer vedrørende Berget", står det med skoleskjønnskrift på lokket.
5.Vertinnene i Fjernsynets" Lørdagssirkus" forsøkte seg denne gang med små kvikkheter som likesom skulle fortelle at de ikke tar korreksene vedrørende forrige program særlig høytidelig, men nærmest finner dem lattervekkende.
6.Vi viser til Deres brev av 18. januar d.å. og beklager å måtte avslå Deres anmodning om dokumentinnsyn vedrørende Handelsdepartementets forhandlinger med Anders Jahre i tiden 195456.
7.Bakgrunnen for at Betongconsult ønsket å etablere seg på Jessheim, var at vi blant annet ønsket å være med i konkurransen vedrørende utbyggingen av Gardermoen, uttaler daglig leder i Betongconsult, Fredrik Sontum.
8.Blant annet har saker vedrørende egenandel kommet i tillegg til våre tidligere oppgaver, sier han.
9.De fleste betenkeligheter fremsatt av Norges Diabetesforbund vedrørende gjenbruk av sprøytene er det tatt hensyn til.
10.Den Norske Helsingforskomite søker å følge med i alle spørsmål vedrørende menneskerettigheter, også for flyktninger, og jeg ønsker som styremedlem der å være orientert i en sak som denne.
11.Det er uoverensstemmelser mellom veidirektoratet og oss vedrørende administrasjonsomkostningene for vår fergedrift.
12.Det har også vært oppe saker mot Stjørdals Blink og Brann vedrørende brudd på amatørreglementet.
13.Formannskapet bevilget mot 2 stemmer (F) kr. 115 000 til Økern Samfunnshus A / L som driftsstøtte for 1984 vedrørende møtelokalene i Økern senter.
14.Formannskapet sluttet seg mot 10 stemmer (Ap. og SV) til finansutvalgets flerallsinnstilling vedrørende endret utbyggingsplan for Søndre Nordstrand, inkludert spørsmålet om Tbaneforlengelse til Bjørndal.
15.Formannskapet sluttet seg mot 2 stemmer (SV) til bygningsrådets flertalls forslag vedrørende regulering av gnr. 89, bnr. 12, Linderud, til tomt for offentlige bygninger (boliger med tilhørende anlegg for Forsvaret).
16.Formannskapet sluttet seg mot to stemmer (sv) til bygningsrådets innstilling vedrørende endret reguleringsplan for gnr. 91, bnr. 11, Nedre Kaldbakken, som omreguleres fra tomt til almennyttig formål og friområde til byggeområde for industri / kontor.
17.Forøvrig kan jeg opplyse at vi i Utenriksdepartementet aldri har merket oss noen spesiell interesse fra Treholts side for sensitive opplysninger vedrørende vårt eget land, NATO eller EFspørsmål, sa den greske utenriksminister i parlamentet onsdag.
18.Har De informert den tunisiske ambassade i Stockholm eller det tunisiske utenriksdepartement om de enkeltsakene De har vært vidne til vedrørende tunisiske statsborgere.
19.Jeg forstår det slik at det er enighet om at medlemmer av NATO ikke kan føre sikkerhetspolitiske forhandlinger vedrørende NATOs ansvarsområde hver for seg, men må opptre i overensstemmelse med en samlet plan og felles holdninger.
20.Jeg har lenge ønsket å få prosessen vedrørende min status i gang med de kanadiske myndigheter, sier han.
21.Jeg vet ikke så veldig mye om hva som skal til for å overbevise OLkomiteen, men jeg får tilsendt alle informasjoner vedrørende OL, og jeg har fått et stipendium fra Norges Svømmeforbund som virkelig har støttet meg på en fin måte den tiden jeg har vært i Texas.
22.Karin Arntsen - forsøker 12. juli å svare på min henvendelse vedrørende siste rundskriv om karakterer m. m. Som kjent forekommer dette kun på nynorsk.
23.Når omfanget av saker vedrørende pasienters rettsikkerhet har øket åpenbart den senere tid, har dette klar sammenheng med de store fremstøt som forbrukerorganisasjonene foretar på vegne av sine klienter.
24.På grunn av usikkerheten vedrørende dispensasjonen, har vi måttet instille oss på Boeing 727 og dets 185 plasser.
25.Selskapet er dannet som en naturlig videreføring av et eksisterende samarbeide vedrørende utviklingen av stålplattformen, Tripod Tower Platform, TTPalternativet for Trollfeltet, sier visedirektør Per Gustav Lindeberg i Aker til NTB.
26.Tilkjennegivelse av standpunkt vedrørende internasjonale spørsmål er idag et virkemiddel i utenrikspolitikken.
27.Uten at jeg har konkrete tall å holde meg til, kan jeg si at antall anmeldelser fra banker vedrørende slike tyverier er steget betraktelig den siste tiden.
28.Advokat Tore Eriksen har anlagt sak mot Staten vedrørende vedtaket om at hans klient skal bortvises fra landet efter at tunisierens 18 år gamle hustru har forlangt at ekteskapet deres skal omstøtes og erkjennes ugyldig.
29.Aftenposten foretok igår en telefonrunde til endel av landets politimestre i forbindelse med at en styringsgruppe oppnevnt av Justisdepartementet har avgitt sin innstilling til justisminister Mona Røkke vedrørende landsdelsordning for politiet.
30.Aksjonen blant sjåførene på transportavdelingen er klart ulovlig, og den kritikk som har fremkommet vedrørende bedriftens ansettelsesrutiner, imøtegår vi på ethvert punkt.
Dine siste søk