Norsk-Engelsk oversettelse av veie

Oversettelse av ordet veie fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

veie på engelsk

veie
vektverb weigh
Synonymer for veie
Avledede ord av veie
Fler eksempler
1.Det er nemlig vanskelig å forstå at overproduksjon fører til økte priser, ikke til lavere som ellers er det vanlige i produksjon, at kjøttpakker som nordmenn tar med seg fra Sverige og Danmark inn i Norge heretter skal veie bare tre kilo mot før fem, og at jo mer man produserer, jo sterkere støtte får man.
2.At vi nå må se nærmere på virkningene av de forskjellige forslag fra Skattekommisjonen, og veie fordeler og ulemper ved kommisjonens forslag mot hverandre.
3.De fattiges behov må veie tyngre enn de rikes krav, som han formulerte det i et møte med protestantiske kirkeledere.
4.Den industripolitiske konsekvens av en sterk konkurranseorganisasjon som relativt raskt blir satt istand til å konkurrere på det norske marked, må veie tyngre enn den relativt marginale effekt som argumenter om konkurransevridning kan få, mener Engebretsen.
5.Derimot er kreftfaren ved østrogenbehandling utvilsom, derfor er det viktig at kvinnen selv er med på å veie for og imot.
6.Det vil selvfølgelig veie tungt, men vi har ingen tro på at forbruker og administrasjonsministeren sitter inne med noen tryllestav.
7.Dette brevet vil veie tungt og innebære et alvorlig tilbakeslag for søknaden fra Falun / Åro" om OL i 1992.
8.Forlengede gangavstander til holdeplasser og stasjoner, tidstap og ubehag ved omstigning vil veie tungt for trafikantene når de skal velge mellom å reise kollektivt eller å bruke personbil, heter det i NRFs uttalelse.
9.Hensynet til barnet vil alltid veie tyngst, selvom vi også er oss vårt ansvar bevisst som arbeidsgiver for skolens lærere.
10.Hvordan ser De på frykten for at hensynet til" forskningens fremme" skal veie tyngre enn hensynet til enkeltindividets følelser i forbindelse med et dødsfall ?
11.I dagens situasjon må hensynet til den offshorerettede industri veie tungt for utformingen av petroleumspolitikken.
12.I tillegg til kroner og øre må man veie en isolert profftilværelse opp mot de bestående leve og boforhold, sier Per Egil.
13.Men til en viss grad må vi veie idealisme mot lønnsomhet, innrømmer han.
14.Politikerne trenger dessuten et forum der de trygt kan drøfte saker uten å veie sine ord på gullvekt.
15.Selv ikke en olympisk gullmedalje kan veie opp for den tiden jeg må være borte fra ungene på grunn av trening og konkurranser.
16.Studentene som kommer til Cairo, har problemer med å finne seg et sted å bo, penger til lærebøker, til mat, venner, kamerater som kan veie opp for savnet av slekt og venner hjemme i landsbyen.
17.Vi vil benytte oss av så mye avansert teknologi som vi i det hele tatt kan skaffe til veie, sier sikkerhetssjefen Edgar Best.
18.510 millioner kroner skal finansieres gjennom bompenger og resten av beløpet skaffes til veie gjennom årlige bevilgninger på riksveibudsjettet.
19.Alt nødvendig utstyr for å bringe de omkomne ned er skaffet til veie, opplyser Stein P. Aasheim, som nå oppholder seg hos den norske visumattacheen i Islamabad.
20.At det skulle veie tungt når ansvarlige myndigheter vurderer reklameTV og radio i en større sammenheng, er langt mer enn jeg tør håpe.
21.Avisen har en forebyggende oppgave når det gjelder ungdomskriminalitet i lokalsamfunnet, og dette hensynet må veie tyngre enn hensynet til den siktede og hans familie, mener Fahlstrøm.
22.Bakgrunnen er at et vesttysk firma, som bl.a. formidler utleie av sommerhytter til egne landsmenn i deler av SydNorge, har fått forlangende fra vårt eget skattedirektorat om å skaffe til veie kvitteringskopier for utleie av hytter de seneste tre årene.
23.Bare rentene ved en slik investeing vil betinge økte inntekter på 120140 millioner kroner, eller sannsynligvis noe mer enn det Nora selv kan skaffe til veie i form av inntjening.
24.Blant annet vil landslagssjef Mike Englands ord veie tungt, sa Cardiffsekretæren ellers.
25.Blant de spørsmål som må avklares, er hvordan denne sum skal skaffes til veie.
26.Bob Elliott ved Det internasjonale institutt for strategiske studier i London sa i en kommentar at nordflåten er så viktig at russerne uten tvil allerede har finkjemmet hele forsvaret for å skaffe til veie alt tilgjengelig materiell til erstatning for tapene.
27.Byggekostnadene vil bli noe større enn forsikringssummen, og det foreslås at de ekstra pengene skaffes til veie blant annet ved å utsette eller sløyfe ombyggingen av gartneriet ved Emma Hjorths Hjem.
28.Både overfor velgere og meningsmotstandere har fakta pleid å veie tungt.
29.DUC skaffer til veie en fjerdedel av Danmarks oljebehov, opplyser en talsmann for selskapet.
30.De ansvarlige politikere blir da nødt til å veie mot hverandre moralske prinsipper som har den samme gyldighet, og i denne avveining er de også nødt til å ta de politiske omstendigheter i betraktning.
Liknende ord

 
 

veie som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) veieveiendeveid
Indikativ
1. Presens
jegveier
duveier
hanveier
viveier
dereveier
deveier
8. Presens perfektum
jeghar veid
duhar veid
hanhar veid
vihar veid
derehar veid
dehar veid
2. Preteritum (Fortid)
jegveide
duveide
hanveide
viveide
dereveide
deveide
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde veid
duhadde veid
hanhadde veid
vihadde veid
derehadde veid
dehadde veid
4a. Presens futurum
jegvil/skal veie
duvil/skal veie
hanvil/skal veie
vivil/skal veie
derevil/skal veie
devil/skal veie
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha veid
duvil/skal ha veid
hanvil/skal ha veid
vivil/skal ha veid
derevil/skal ha veid
devil/skal ha veid
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle veie
duville/skulle veie
hanville/skulle veie
viville/skulle veie
dereville/skulle veie
deville/skulle veie
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha veid
duville/skulle ha veid
hanville/skulle ha veid
viville/skulle ha veid
dereville/skulle ha veid
deville/skulle ha veid
Imperativ
Bekreftende
duvei
viLa oss veie
derevei
Nektende
duikke vei! (vei ikke)
dereikke vei! (vei ikke)
Dine siste søk