Norsk-Engelsk oversettelse av yrkesutdannelse

Oversettelse av ordet yrkesutdannelse fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

yrkesutdannelse på engelsk

yrkesutdannelse
allmenn? vocational education
Synonymer for yrkesutdannelse

 
 

Wiki
Yrkesutdannelse er grunnleggende utdannelse for å utføre arbeid innen et yrke. Over tid skjer det endringer i måten skolesystemet er organisert på. I tillegg endres omfanget av undervisningen, og det skjer forskyvninger i antall mennesker som arbeider innen yrkessektorer som forvaltningen, primærnæringene, industrien, handelsnæringen, håndverk og andre grupper.

Fler eksempler
1.Får jentene yrkesutdannelse ?
2.Alle de adoptivforeldrene som ikke nøyer seg med å betale så lenge barna er" små og søte", men fortsetter til barnet i voksen alder har skaffet seg en yrkesutdannelse, fortjener en spesiell honnør, sier Borghild Bjørkås.
3.Stedet er vel noe midt imellom misjonsskole og bibelskole, det er et kurssted der våre arbeidere, når de er ferdige med annen yrkesutdannelse, får en innføring i Santalmisjonens egenart og blir kjent med de misjonsfelter vi har, sier rektor Hans Thore Løvaas til Aftenposten.
4.AKERSHUS SV krever i en uttalelse at det skaffes full yrkesutdannelse eller kompetansegivende arbeid for 3000 unge mellom 16 og 19 år som er uten tilbud om arbeid eller skole Akershus.
5.Alle er garantert en form for yrkesutdannelse og må også gjennomgå minimum 13 ukers teoretisk utdannelse i løpet av året.
6.Bare en ubetydelig del av disse kvinnene har en yrkesutdannelse.
7.De som velger kokkelinjen får en god yrkesutdannelse i dette faget.
8.De var de første kvinner som fikk en yrkesutdannelse.
9.Denne virksomheten er blitt et viktig supplement til ordinær yrkesutdannelse.
10.Der er prinsipper som ligger dypere i oss enn enhver yrkesutdannelse og kompetanse.
11.Det er ellers viktig at de to begrepene almenutdannelse og yrkesutdannelse ikke stilles opp som motsetninger.
12.Det er nødvendig i fremtiden å få til en anerkjent yrkesutdannelse for sjøfolk, slik at man oppnår en faglig standard som den landbaserte industrien også godtar.
13.Dette kom klart frem under en høringsrunde om jenter og yrkesutdannelse i den videregående skole som Likestillingsrådet arrangerte torsdag, med representanter fra skoler, organisasjoner og departementer.
14.Disse tallene viser med all tydelighet at det ikke blir stadig færre, men selvsagt stadig flere som får yrkesutdannelse i Norge.
15.Dristig vil nok mange karakterisere skolesjefen som når han foreslår at den fremtidige yrkesutdannelse i Oslo skal dimensjoneres efter næringslivets behov.
16.En rekke saker var oppe til diskusjon, og det ble vedtatt uttalelser om fag og yrkesutdannelse, datateknologi i skolen, mot sammenslåing av Norges Gymnasiastsamband (NGS) og YLI, og mot innføring av valgfaget" Fred og sikkerhet" i yrkesskolen.
17.Folkehøyskolen gir ingen yrkesutdannelse, men kan gi en innføring i journalistyrket.
18.I Oslo har en nå ca. 90 frivillige medarbeidere som ikke har sin yrkesutdannelse innenfor sjelesorg, 100 prester som tar nattevakter og bare fire fast ansatte.
19.I siste instans er formålet med reformen at skolen ikke bare først og fremst skal formidle teoretiske kunnskaper, men fremfor alt innpode vilje til arbeide, parret med praktiske erfaringer og en grunnleggende yrkesutdannelse alt basert på en riktig forståelse av de kommunistiske mål.
20.Jenters tradisjonelle yrkesutdannelse et handicap på arbeidsmarkedet.
21.Kari Skrede fant det forbausende at man retter så liten oppmerksomhet mot det handicap jenters tradisjonelle yrkesutdannelse innebærer.
22.Kurset er et tilbud til yrkesutdannelse som ønsker å lette overgangen til journalistyrket eller annet informasjonsarbeid.
23.Lettest ser vi det i yrkesutdannelse : mediakunnskap i journalistutdannelse blir f.eks. en annen enn i lærerutdannelse.
24.Meningen var at sigøynerne skulle gis en almenutdannelse og en yrkesutdannelse.
25.Nesten to tredjedeler av arbeidstagerne i sosiale tjenester har ingen yrkesutdannelse.
26.Og de kvalifikasjoner det her dreier seg om, oppnås idag bare ved et langvarig, hardt studium av minst et par års varighet i tillegg til den opprinnelige yrkesutdannelse administratoren har.
27.Opplæring i arbeidslivet og annen yrkesutdannelse vil bli bygget ytterligere ut.
28.Tanken er at den planlagte reformen skal medføre at elevene ved skolegangens slutt skal ha en bedre yrkesutdannelse enn idag.
29.Trekkes slike forutsetninger inn i vanlige økonomiske arbeidsmarkedsmodeller, kan man forklare viktige sider ved kvinnenes stilling på arbeidsmarkedet - for eksempel at kvinner har kortere yrkesutdannelse, flere yrkesavbrudd og mer deltid enn menn.
30.Uten inntekt og uten mulighet til å skaffe seg skikkelig yrkesutdannelse er disse gruppene de første som blir ofre for de sosiale spenningene.
Dine siste søk