Norsk-Fransk oversettelse av anliggende

Oversettelse av ordet anliggende fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

anliggende på fransk

anliggende
generellsubst. urgence [f]
  problemsubst. affaire [f], responsabilité [f], intérêt [m]
  saksubst. affaire [f], sujet [m], matière [f]
Synonymer for anliggende
Avledede ord av anliggende
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det kunne han ha spart seg, særlig når han utgir det som sitt anliggende å ville tjene det borgerlige samarbeid.
2.Farvene regner jeg nærmest for en formalitet, et intellektuelt anliggende," sier han.
3.Kirkens ressurs er nettopp sammenhengen:Bare når Gud får være Gud,kan mennesket være menneske.Bare et kristent menneske kan være virkelig" verdslig", for det er fritatt for bekymringen om sitt eget ytterste anliggende.
4.Nå har imidlertid helsetjenesten aldri vært utelukkende et offentlig anliggende.
5.Allerede under fascismen var stil og utformingen av miljøet et sosialt anliggende.
6.Den foreslåtte kjøreavgift i Oslo er et nasjonalt anliggende.
7.Drøftelsene med OFK har dreiet seg om økonomi og teknisk kapasitet - det redaksjonelle ansvar er menighetens eget anliggende, sier han.
8.Hele mitt anliggende har vært å gå løs på lovgiverne, sier Børre Knudsen.
9.På grunn av de udiskutable bånd disse barna har til USA, er deres skjebne vårt anliggende sa Shultz.
10.Vi tør ikke ta chansen på å arrangere OL uten statsgarantier, og vi mener dessuten at dette er et nasjonalt anliggende, sier Høyres gruppefører i bystyret, Bjørn Bjørnstad.
11.At NTB har avlyst reisen, er byråets eget anliggende, sier han.
12.Av plasshensyn må jeg begrense meg til det aller nødvendigste, og når det gjelder utredningens utgangspunkt og anliggende får jeg nøye meg med å henvise til boken.
13.Blant mye annet gjorde hun krigsseilernes sak til sitt anliggende.
14.Bruk av ressurser I en samtale med Aftenposten understreker Arne Martin Klausen at hans kritikk ikke er rettet mot personer i de pedagogiske fagmiljøene ; hans anliggende er diskusjonen om bruk av ressurser ved universitetet og organiseringen av hele universitetets lærerutdannelse.
15.Dels er mitt anliggende kvinnenes egne ideer om seg selv.
16.Den er et felles anliggende.
17.Den sovjetiske lederen, Konstantin Tsjernenko, svarte at temaet var et internt sovjetisk anliggende og at SovjetUnionen ikke ville lytte til belæringer om menneskerettigheter.
18.Deres anliggende var i høy grad tuftet på den nåværende intensjon i nevnte paragraf i arbeidsmiljøloven.
19.Deres eneste anliggende var å foreslå gjensidige tiltak som kunne bidra til å bedre forbindelsen og fremme tilliten mellom de to supermaktene, en virksomhet de mente at også almenheten burde kunne ta del i.
20.Derimot, skader oppstått i forbindelse med en enkelt akutt rus utgjør samlet sett et mye større anliggende for helsevesenet.
21.Derimot er både Finland og Danmark med i hovedmønstringen som er juryens anliggende.
22.Derimot vil, som i dag, forvaltningen av de store beløpene som går til idrettsanlegg, være et statlig anliggende i fremtiden.
23.Dessuten bør man ha klart for seg at en streik aldri er et anliggende bare mellom to parter.
24.Dessuten har det vært et viktig anliggende for oss å utvide det fostermedisinske perspektiv til også å gjelde det forebyggende arbeid.
25.Dessverre er døden også et privat anliggende.
26.Det er meget sjelden at en ansvarlig statsråd for NRK kommenterer enkeltprogrammer, som man anser som Kringkastingens eget anliggende uten noen form for politisk kontroll.
27.Det er selvsagt ikke et valg der folket blie utkalt, det anses som et rent partianliggende, og et anliggende for toppledelsen i partiet.
28.Det fremste anliggende for Kirken synes nu å være å skape et folk av fornøyde skattebetalere.
29.Det gjelder ikke minst i spørsmål som - så vidt vi forstår - er et vesentlig anliggende også for hr. Hågensen, nemlig hvordan vi skal kunne opprettholde sysselsettingen og bygge ut godene i velferdssamfunnet.
30.Det går frem at en effektiv avvikling av trafikken på hovedveiene til og fra hovedstaden er et nasjonalt anliggende.
Dine siste søk