Norsk-Fransk oversettelse av bebygge

Oversettelse av ordet bebygge fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bebygge på fransk

bebygge
konstruksjonverb édifier, bâtir
Avledede ord av bebygge
Fler eksempler
1.Da må man ikke finne på å bebygge dem med anlegg som akkurat like godt kan ligge et annet sted.
2.Det burde være mulig for Forsvaret å løse boligbehovet sitt uten å bebygge tomten på Jongskollen, sier Lie.
3.Dette kan gjøres ved blant annet å bebygge kolonihaver, grønne lunger, større satsing på lokkbebyggelse over sporveisområder som for eksempel Grefsen stasjon og over deler av Loenga og Filipstad og at det skjer mer utstrakt riving og nybygging i byfornyelsesområdene slik at byfornyelsen gir større nettotilvekst av boliger.
4.En boligbygging efter de retningslinjer RV går inn for, betyr bl. a. å bebygge og fortette de store privateide arealer som byen har.
5.En utnyttelsesgrad på 0,25 betyr at man for eksempel på en tomt som er et mål stort kan bebygge 250 kvadratmeter.
6.Flertallet støttet dermed teknisk rådmann Trond BergAndreassens innstilling, der det heter at en utvidelse av kontorbygget ville harmonere dårlig med at det i 1977 / 78 ble gitt tillatelse til å oppføre boliger like inntil det areal som Fina nå ønsker å bebygge.
7.Grunneieren har ønsket å bebygge tomten med en boligblokk med ti leiligheter.
8.Ifølge søknaden er dessuten en av StoltNilsens viktigste meglere på offshoresektoren, R. S. Platou, i ferd med å oppføre sitt nye hovedkvarter på tomten veggivegg med den eiendom som selskapet ønsker å bebygge på Høvik.
9.Kommunalråd Jon P. Erlien (a) understreket at Oslo nå er iferd med å bebygge den siste rest av jomfruelig mark.
10.Planene om å bebygge Skådalen, Vettakollen og Gaustadskogen, er efter min mening det samme som å rasere miljø.
11.Samtidig fremholdt kommunalråd John P. Erlien (Ap) at" Oslo nå er i ferd med å bebygge den siste rest av jomfruelig mark".
12.Vi burde ha oljepenger nok til å bebygge ufruktbare bergarealer istedenfor å bygge ned produktiv jord.
13.Vi forskrekkes når man nå ønsker å bebygge disse områder og kan heller ikke forstå de argumenter som legges til grunn.
14.Å unngå å bebygge dyrket mark betyr ofte tungvinte og dyre løsninger.
15.Det er Ingeniør Thor Furuholmen A / S som ønsker å bebygge Hiltonåsen.
16.Det er derfor vi, bevisst eller ubevisst, reagerer med fortvilelse og avsky når politikerne foreslår å bebygge Vettakollen.
17.Det er enestående at man med en slik innstilling får ansvaret for og tillatelse til å bebygge byens beste tomter.
18.Idag vil" De eldres boligspareklubb Røa" bebygge området med eldreboliger.
19.Men det var da det kom til hvem som skulle bebygge området at uenigheten ble større.
20.Men planen om å bebygge Vettakollen har også en annen side.
21.Om man så plasserer husene på linje, inntil veien, og unngår å bebygge midten av tomten, kan man bevare nok til å få en skikkelig have.
22.Selmer / Sande skal bebygge Triangeltomten med 43 400 kvadratmeter.
23.Selv om man ønsker å dele og bebygge eiendom i samsvar med kommuneplan, må det vanligvis fattes tre enkeltvedtak av ulike organer.
24.Sistnevnte hensyn og det at flere skoler i distriktet bruker LilleBislett i gymnastikktimene, gjør at vi vil gå inn for å beholde plassen og ikke bebygge den, opplyste direktør Ida Fossum Tønnessen.
25.Tomten ved Huseby skole som er blinket ut, er et område som entreprenør Ragnar Evensen skal bebygge - med eller uten svømmehall.
26.Tre av grunneierne, som hver og en ved reguleringen gis anledning til å bebygge sine eiendommer med i størrelsesorden 2025 boliger - hvis og når de måtte ønske det - motsatte seg at ca. ni dekar av deres samlede areal på ca. 65 dekar ble regulert til offentlig friområde.
Liknende ord

 
 

bebygge som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) bebyggebebyggendebebygd
Indikativ
1. Presens
jegbebygger
dubebygger
hanbebygger
vibebygger
derebebygger
debebygger
8. Presens perfektum
jeghar bebygd
duhar bebygd
hanhar bebygd
vihar bebygd
derehar bebygd
dehar bebygd
2. Preteritum (Fortid)
jegbebygde
dubebygde
hanbebygde
vibebygde
derebebygde
debebygde
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde bebygd
duhadde bebygd
hanhadde bebygd
vihadde bebygd
derehadde bebygd
dehadde bebygd
4a. Presens futurum
jegvil/skal bebygge
duvil/skal bebygge
hanvil/skal bebygge
vivil/skal bebygge
derevil/skal bebygge
devil/skal bebygge
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha bebygd
duvil/skal ha bebygd
hanvil/skal ha bebygd
vivil/skal ha bebygd
derevil/skal ha bebygd
devil/skal ha bebygd
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle bebygge
duville/skulle bebygge
hanville/skulle bebygge
viville/skulle bebygge
dereville/skulle bebygge
deville/skulle bebygge
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha bebygd
duville/skulle ha bebygd
hanville/skulle ha bebygd
viville/skulle ha bebygd
dereville/skulle ha bebygd
deville/skulle ha bebygd
Imperativ
Bekreftende
dubebygg
viLa oss bebygge
derebebygg
Nektende
duikke bebygg! (bebygg ikke)
dereikke bebygg! (bebygg ikke)
Dine siste søk