Norsk-Fransk oversettelse av overveie

Oversettelse av ordet overveie fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

overveie på fransk

overveie
jamføreverb peser, balancer
  forslagverb considérer, penser soigneusement, réfléchir avec soin, peser avec soin, mesurer
  beslutningverb considérer, examiner attentivement
  situasjonverb prédominer, prévaloir
  tenke på noeverb considérer, réfléchir sur, peser, méditer, contempler
Synonymer for overveie
Avledede ord av overveie
Fler eksempler
1.Angrep på streikeretten" og" skritt i retning av korporativt samfunnssystem", er reaksjoner på antydninger i det siste om at man bør overveie andre oppgjørsformer for stat og kommune.
2.Hvis det var valg imorgen, er det da absolutt sikkert at De ville stemme på samme parti som sist, eller ville de overveie om De ville stemme på et annet parti, eller ville De kanskje ikke stemme, eller er usikker på hva De ville gjøre ?
3.(NTBReuter / NPSAP) President Reagan har underrettet SaudiArabias kong Fahd om at USA om nødvendig vil overveie å gripe inn militært for å beskytte oljetransporten i Den persiske gulf.
4.De er interessert i våre vurderinger av forholdene og av å overveie de muligheter som foreligger.
5.Den norske regjering er villig til å overveie ytterligere tiltak mot apartheidpolitikken i SydAfrika.
6.Det er harde bud, og vi må under arbeidet hele tiden ta sneens struktur i betrakning, overveie hva den tåler av selvbærende konstrukskjoner og slikt.
7.Det er nå oppstått en situasjon som kan gjøre det nødvendig å overveie gråsoneavtalen på nytt.
8.Jeg tror ikke ICRC bør overveie å påta seg en meglingsoppgave.
9.Med hensyn til de skandinaviske lands stillingtagen, har vi erklært oss beredt til, også sammen med de berørte parter, å overveie spørsmålet om Østersjøen som atomfritt område, sa Soboljev.
10.Myndighetene vil overveie tiltak for å øke bygge og anleggsvirksomheten, sa statsminister Kåre Willoch på årsmøtet i Sogn og Fjordane Høyre lørdag.
11.Myndighetene vil overveie tiltak for å øke bygge og anleggsvirksomheten og de omfattende tiltak for å skape øket beskjeftigelse skal utvides, fremholdt statsminister Kåre Willoch i et foredrag i helgen.
12.Skal dere studenter nå frem med deres synspunkter, må vi overveie mer personlige kontakter med studenttillitsmenn og representanter for de ulike organer, herunder rektor.
13.Vi bør nå komme noen skritt videre, og norsk presse må grundig overveie å opprette en egen pressens ombudsmann, finansiert av pressen selv.
14.Aktor la som nevnt ned påstand om lovens maksimumsstraff, idet han henviste til at Riksadvokaten som tiltalen er utferdiget efter ordre fra, hadde bedt ham overveie denne påstand.
15.Allen var meget overrasket over at kampen sluttet efter 8 runder, og likeså over dommerens avgjørelse, og han skal nå overveie å gi seg med profesjonell boksing.
16.Arbeiderpartiets alkoholpolitiske talsmann Terje Granerud fremholdt at han ikke støtter tanken om et forbud, men at man alvorlig bør overveie å innføre en avgift på ferdige kartonger som inneholder råstoff til såkalt" tre ukers vin".
17.Av den grunn var det utenkeligfor DDR endog å overveie boikott av europamesterskapet ifriidrett i diktaturstyrets Hellas.
18.Avisen mener det bør være en nærliggende oppgave for Finansdepartementet å overveie om man ikke kan innføre en planlagt budsjettinformasjon på et tidligst mulig tidspunkt.
19.Begeistringen over noe som kaller seg fornyelse, kan lett fenge - uten at man har gitt seg særlig tid til å studere det nye eller å overveie det i alle dets konsekvenser.
20.Bishop ble først målløs, siden ganske forvirret over forslaget, men han lovet å overveie det.
21.Blant annet vil man overveie hvorvidt det er grunnlag for å sette klarere grenser for salg av kunderegistre og medlemsregistre.
22.DE kommunale myndigheter bør nøye og pietetsfullt overveie hva dette sentrale område skal brukes til.
23.Da det ennå efter 5 år ikke foreligger noen tegn til at disse landene forsåvidt har endret sin holdning, er det vanskelig å unngå spørsmålet om hvorfor tiden til alvorlig å overveie norsk medlemskap i EMS skulle være mere" inne" nå enn i 1978.
24.Da må vi overveie å frafalle tidligere avtaler om ansvar for overproduksjon.
25.Da ville ingen bli urolige pga. uvisshet, sier leseren, som oppfordrer rette vedkommende til å overveie forslaget hans.
26.De som leter efter gode underholdninstilbud bør overveie å ta seg en tur å se på minifotball en fin sommerdag.
27.Den britiske delegasjon har fremholdt at Kina bør stanse sine kjernefysiske prøvesprengninger og overveie en ensidig kjernefysisk nedrustning.
28.Den som spekulerer på å skaffe seg vann fra vassdrag, bør først overveie andre muligheter.
29.Derfor anbefaler avisen Finansdepartementet å overveie om man kan innføre en planlagt budsjettinformasjon på et tidligst mulig tidspunkt, uten å vente til hele det omfattende budsjettforslag foreligger klappet og klart.
30.Derfor burde LO kanskje overveie å gå litt stillere i dørene, sier Lindefjeld.
Liknende ord

 
 

overveie som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) overveieoverveiendeoverveid
Indikativ
1. Presens
jegoverveier
duoverveier
hanoverveier
vioverveier
dereoverveier
deoverveier
8. Presens perfektum
jeghar overveid
duhar overveid
hanhar overveid
vihar overveid
derehar overveid
dehar overveid
2. Preteritum (Fortid)
jegoverveide
duoverveide
hanoverveide
vioverveide
dereoverveide
deoverveide
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde overveid
duhadde overveid
hanhadde overveid
vihadde overveid
derehadde overveid
dehadde overveid
4a. Presens futurum
jegvil/skal overveie
duvil/skal overveie
hanvil/skal overveie
vivil/skal overveie
derevil/skal overveie
devil/skal overveie
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha overveid
duvil/skal ha overveid
hanvil/skal ha overveid
vivil/skal ha overveid
derevil/skal ha overveid
devil/skal ha overveid
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle overveie
duville/skulle overveie
hanville/skulle overveie
viville/skulle overveie
dereville/skulle overveie
deville/skulle overveie
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha overveid
duville/skulle ha overveid
hanville/skulle ha overveid
viville/skulle ha overveid
dereville/skulle ha overveid
deville/skulle ha overveid
Imperativ
Bekreftende
duovervei
viLa oss overveie
dereovervei
Nektende
duikke overvei! (overvei ikke)
dereikke overvei! (overvei ikke)
Dine siste søk