Norsk-Fransk oversettelse av syne

Oversettelse av ordet syne fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

syne på fransk

syne
personverb regarder, mesurer du regard, observer
Synonymer for syne
Avledede ord av syne
Anagram av syne
Fler eksempler
1.(Kapitel 24, vers 30) Og si til de troende kvinner, at de skal dempe sine øyekast, og holde sitt kjønnsliv i tømme, og ikke vlse sin pryd, unntatt det av den som kommer til syne.
2.De har gjort miljøvern til en vekstimpuls og til en eksportvare, sier hun, uten å tape av syne at miljøvernet vil kreve enorme ressurser i årene som kommer.
3.De to politibilene forsøkte å innhente ungdommene, men vi hadde mistet bilen av syne da dødsulykken skjedde, sa et politividne i en straffesak mot en 22 år gammel mann som er tiltalt for uaktsomt drap efter en bilulykke i januar iår.
4.Jordens rikdommer kommer ikke til syne før man har arbeidet ganske lenge med geologisk kartlegging og malmleting.
5.La hele formuen komme til syne som egenkapital.
6.Myndighetene har trappet ned sine sysselsettingsprosjekter i sommer, dermed kommer de reelle arbeidsløshetstallene bedre til syne.
7.Veterinærmedisin er først og fremst biologi, og høyskolen er yrkesrettet lærested, der sammenhenger aldri må tapes av syne, sa rektor Reidar Birkeland.
8.Aller tydeligst kom denne politiske arbeidsmetode til syne da Evensen i juni 1977 forhandlet frem den omstridte gråsoneavtale med russerne i Moskva.
9.Antagelig vil dette komme klarere til syne i de interne dokumentene Handelsdepartementet varsler å ville frigi i neste uke.
10.Ap.s Hallvard Bakke har allerede vist sin hånd, og beklaget igår at partiet ikke kunne syne Jo Benkows kompromiss, selv om det var fristende med utsikt til å få hånd om kjempepotten til høsten.
11.Bak formuleringen" annet egnet materiale" skjuler det seg imidlertid en rekke nye utlånsmedier som vi ser det som natulig å formidle som supplement til bøker, aviser og tidsskrifter uten at vi et øyeblikk taper kampen for det trykte ord av syne.
12.Betingelsen er imidlertid at endringen skjer gradvis og efter avtale fra bedrift til bedrift, fra bransje til bransje, fra region til region - og at timelønnen ikke mistes av syne.
13.Blant dem som tenker alternativt fremholdes det at et flertall i folket ønsker en fundamental kursendring, men at de strømninger som finnes, ikke kommer godt nok til syne når det er valg, landsmøter eller LOkongresser.
14.Da en travel avisfotograf feide inn i lokalene for å sikre seg et passende bilde av lederen for den Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem, Johann Luckhoff, kom pistolen til syne hos en tilstedeværende nordmann.
15.De mister imidlertid den stjålne bilen av syne.
16.Den edle helt kommer nemlig til syne som betryggende silhuett på åskammen i siste øyeblikk.
17.Den formørkede delen av månen lå i øvre halvdel av måneskiven, og kom derfor først til syne.
18.Den kom også til syne på årets ting, i spørsmålet om NIF i inneværende periode skal sette i gang byggingen av et toppidrettssenter - et innkvarteringsanlegg i tilknytning til Idrettshøgskolen.
19.Den oppstigende ildkulen kom noen minutter til syne gjennom morgendisen, og det varslet slutt på de høylytte velkomstseremoniene.
20.Den smule uenighet som kom til syne på landsmøtet gikk nettopp på temaet ideologi.
21.Den sovjetiske oljeeksport er hovedinntektskilden når det gjelder hard valuta, og hvor avhengig man er av den kom klart til syne da oljeprisene på verdensmarkedet sank.
22.Den strenge delingen av ansvar og funksjon kommer best til syne innen billedkunstgruppen, der ansvaret for kunstneriske valg er plassert hos Billedkunstfaglig Sentralorganisasjon, mens det fagpolitiske ansvaret hviler hos Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon.
23.Det er de samme skiller som kommer til syne i striden om arbeidsmiljølovens livssynsparagraf, om privatskolene og for den saks skyld om kristne formålsparagrafer.
24.Det er dessuten der bærene er, såvidt ute av syne langs de mest trafikkerte skogsstiene, og nærmest i stien der folk ikke går så mye.
25.Det er ikke mulig å finne ut av hva dette behovet er bare ut fra erfaringer med efterspørselen som kommer til syne på boligmarkedet.
26.Det er tydelig for all verden at det handelspolitiske skisma mellom det proteksjonistiske EF og det liberalistiske USA som tidlig kom til syne, idag mer og mer utvikler seg til å bli et utenrikspolitisk skisma.
27.Det går frem av hans kritikk i" ART" at han også stiller seg tvilende til MoMas samling som sådan, og at manglene efter hans mening kommer klarere til syne ved større plass og flere rom å spre tingene på.
28.Det kom blant annet klart til syne den søndagen i desember da det var søndagsåpent i Lillestrøm.
29.Det kom spesielt til syne på 1500meteren i Gøteborg.
30.Det skaper en høyst uklar situasjon når Regjeringen får vite at den har et flertall mot seg i Stortinget - mens det ved voteringen kommer et motsatt resultat til syne.
Liknende ord

 
 

syne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) synesynendesynt
Indikativ
1. Presens
jegsyner
dusyner
hansyner
visyner
deresyner
desyner
8. Presens perfektum
jeghar synt
duhar synt
hanhar synt
vihar synt
derehar synt
dehar synt
2. Preteritum (Fortid)
jegsynte
dusynte
hansynte
visynte
deresynte
desynte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde synt
duhadde synt
hanhadde synt
vihadde synt
derehadde synt
dehadde synt
4a. Presens futurum
jegvil/skal syne
duvil/skal syne
hanvil/skal syne
vivil/skal syne
derevil/skal syne
devil/skal syne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha synt
duvil/skal ha synt
hanvil/skal ha synt
vivil/skal ha synt
derevil/skal ha synt
devil/skal ha synt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle syne
duville/skulle syne
hanville/skulle syne
viville/skulle syne
dereville/skulle syne
deville/skulle syne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha synt
duville/skulle ha synt
hanville/skulle ha synt
viville/skulle ha synt
dereville/skulle ha synt
deville/skulle ha synt
Imperativ
Bekreftende
dusyn
viLa oss syne
deresyn
Nektende
duikke syn! (syn ikke)
dereikke syn! (syn ikke)
Dine siste søk