Norsk-Fransk oversettelse av tvist

Oversettelse av ordet tvist fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tvist på fransk

tvist
meningskonfliktersubst. conflit [m], dissensions [fp], luttes [fp]
  ordsubst. dispute [f], querelle [f]
  kontroverssubst. polémique [f], controverse [f]
Synonymer for tvist
Avledede ord av tvist
Anagram av tvist
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Aksjene i ForenedeGruppen blir ikke børsnotert før den pågående tvist om selskapets aksjer er løst.
2.Arbeidsgiversidens anførsel om et" alminnelig permitteringsinstitutt" tok Arbeidsretten ikke stilling til, og den ville heller ikke ha kunnet gjøre det -" en eventuell tvist om dette spørsmål hører inn under de alminnelige domstoler", som retten selv sa det.
3.DEN amerikanske erklæringen om at USA i de nærmeste to år ikke akter å anerkjenne den internasjonale domstolen i Haag i noen tvist som har med MellomAmerika å gjøre, bygger på to kriterier som ikke kan aksepteres.
4.De har sendt et brev til namsretten hvor de påpeker at økningen i tilbakebetalingen til Husbanken er en tvist, og de ber namsretten vente på en rettsavgjørelse i saken.
5.Deler av Rikslønnsnevnden under behandlingen av en tidligere tvist for oljearbeiderne.
6.Det er derfor ikke uvanlig, og sannsynligvis av slike årsaker, at mange heller påberoper seg konkurranserettslige og vanlig erstatningsrettslige resonnementer når det først blir tvist.
7.Det er også oppstått tvist i K / S A / S Vinga Shipping.
8.Det foreligger da ikke noen tvist.
9.Det vil være så mange andre måter partene kan videreføre sin tvist på, selv efter at de har valgt å avstå fra militær maktbruk.
10.Dette er det andre Rekstenforliket på kort tid, og det er dermed satt sluttstrek for en tvist som har pågått i flere år.
11.Efter bruddet ble det tvist om eiendomsretten til boligen.
12.En annen viktig unntagelse er tvist om skatte og avgiftssaker.
13.En tvist om ansettelsespolitikken førte til at samtlige 360 produksjonsarbeidere fredag nedla arbeidet ved Vinmonopolets sentralanlegg på Hasle i Oslo.
14.En viktig unntagelse i så henseende er tvist som har med yrke eller erverv å gjøre.
15.En årelang tvist mellom Asker og Oslo kommuner er dermed blitt historie, og skolens åtte psykotiske barn og de ansatte har fått sin drøm oppfylt.
16.For at en tvist skal sies å foreligge, må det således være en motpart en som bestrider den fremsatte løsning eller synspunkt.
17.Forsikringsvilkårene oppstiller et absolutt krav om at det må foreligge en tvist - hvilket i praksis vil si en uenighet omkring et rettsspørsmål.
18.I de tilfeller der en tvist eller andre forhold fører til at saken må opp for domstolen, må vi selvsagt engasjere advokater, sier Palmdahl.
19.I separasjons og skilsmissesaker vil tvist vedrørende bodeling, barnefordeling o.l. falle utenfor.
20.Klubben er ved neste korsvei rede til å ta en tvist om ansettelsespolitikken, og har oversendt saken til sitt fagforbund, NNN.
21.Oppstår det tvist om utbetaling av f.eks. lønn fra arbeidsgiver, vil utgiftene til juridisk bistand i denne forbindelse neppe kunne kreves dekket.
22.Partene i den enkelt tvist utpeker i tillegg hver sitt medlem av nevnden.
23.Paulsen vil ikke bruke uttrykket" sildekrig", men det er på det rene at det har vært en tvist angående regulering og forvaltning av sildebestanden.
24.Selv om således saken løses på dette tidspunktet, har det like fullt pågått en tvist som faller innenfor rettshjelpforsikringen.
25.Selv om vår tvist med Sovjet om Barentshavet neppe vil bli bragt inn for domstolen, vil slike rettsavgjørelser kunne påvirke forhandlingene.
26.Som et første skritt på veien, vil Venezuela forsøke å løse en fire år gammel tvist mellom de to land.
27.Staten må sørge for at spesialisttilbudet opprettholdes, og søke å forebygge at en eventuell tvist i fylkene skal bre seg også til de kommunene som er villige til å inngå avtale med legene.
28.Telefonregningen baseres på antall brukte tellerskritt, og den enkelte bruker har lite å stille opp med under en eventuell tvist.
29.Tvist i de individuelle forhandlinger vil bli anket til departementet i samsvar med lovens prosedyre for tvister.
30.YS har en tvist i gang mellom Prifo og Noemfo om organisering av ansatte i oljevirksomheten.
Dine siste søk