Norsk-Fransk oversettelse av utestående

Oversettelse av ordet utestående fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

utestående på fransk

utestående
skyldadjektiv à payer
  handeladjektiv recouvrable, recevable
Synonymer for utestående
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.En del av de utestående beløp skyldes nok boikotten, men den har foreløbig ikke gjort dramatiske utslag i våre regnskaper, fremholder Stubbe.
2.Aksjekapitalen utvides fra 8,4 til 9,45 millioner kroner og antallet utestående aksjer økes fra 168 000 til 189 000.
3.Aksjen oppfattes som spennende, og med bare 750 000 aksjer utestående skal det ikke store kjøpsordrene til for å bevege kursen.
4.Andre ønsket bilagsskjemaer for biloppgjør og utestående fordringer.
5.Avtalen ble vurdert efter sitt formål, og det ble lagt vekt på å demme opp for eventuelle foregripende virkninger i forhold til løsningen av andre utestående spørsmål i nabostatsforholdet.
6.Barnehavesjef Østen begrunnet sitt syn på betalingsboikotten med at det utestående beløp for foreldrebetaling i år ikke er markert større enn på samme tid ifjor.
7.Boets aktiva anslås til 250 000 kroner i utestående fordringer og kontanter.
8.Bokreditt har en rente på 1,75 prosent pr. måned av utestående saldo.
9.Den har utestående tvilsomme lån i LatinAmerika tilsvarende mer enn to og en halv gang bankens egenkapital.
10.Den siste gjeldsposten håper man imidlertid å kunne få redusert til det halve, idet avisen hadde utestående fordringer pr. konkursdagen.
11.Dermed øker antall utestående aksjer til 2,025 millioner.
12.Dessuten har Colombia i løpet av de siste to år vært en unntagelse i det ellers temmelig kaotiske LatinAmerika når det gjelder finansiering, og landet har stort sett klart å innfri sine forpliktelser og ikke måttet omforhandle utestående lån.
13.Det er borettslagene selv det går ut over når det blir store summer utestående.
14.Det gjenstår å se om Norcem vil by på de resterende utestående aksjer - i så fall vil engasjementet i det trønderske selskap i alle fall måtte karakteriseres som et tungt investeringsløft som nok vil merkes en stund fremover.
15.Det samme gjelder de utestående samarbeidsspørsmål i det høye nord, hvor Norge er avhengig av å forankre samarbeidet med SovjetUnionen i et flersidig, europeisk samarbeidsmønster.
16.Det var en særlig belastning på grunn av landets utestående gjeld til Vesten.
17.Det vil si at såvel brutto gjeld som utestående fordringer må tas i betraktning.
18.Dette er imidlertid 6500 færre purringer enn på tilsvarende tid ifjor, da Lånekassen hadde i overkant av 130 millioner kroner utestående efter betalingsfristens utløp 1. oktober.
19.Dette gir seg størst utslag for de to hovedaksjonærene, som hver sitter med 912 000 av de 2,4 millioner aksjer som er utestående før de ansatte nå fullfører sin tegning ved en pågående emisjon.
20.Dette utlånstallet angir hvor mye bankenes utestående lån har øket med i løpet av den angitte periode.
21.Dette utlånstallet angir hvor mye myndighetene mener at bankenes utestående lån kan øke med i løpet av det kommende år, og er utgangspunktet for virkemiddelbruken overfor bankene.
22.Dette vil bringe det samlede antall utestående aksjer i Norsk Data opp i ca. 11,1 millioner.
23.Disse pengene har imildertid vist seg vanskelig å inndrive, og Norge har derfor et stort beløp utestående hos verdensorganisasjonen.
24.DnC alene hadde ved årsskiftet 704 millioner kroner utestående i slike personallån.
25.EF opplevet en ny skuffelse da både utenriks og landbruksministrene i Brussel igår gjorde nye forsøk på å bli enige i utestående spørsmål, men måtte gi opp uten resultat.
26.Efter at aksjekapitalen nå utvides til 12 millioner kroner, og det blir hele 600 000 utestående aksjer vil kursen komme ned til ca. 90 kroner.
27.Efter at det ble oppnådd enighet på en lang rekke andre utestående problemer på EFtoppmøtet i Brussel i mars, kan Frankrike dermed levere fra seg et" rent bord" til neste formannsland.
28.Efter de operasjoner Hydro med dette foretar, vil selskapet ha 85 580 820 aksjer utestående, og ha en aksjekapital på ca. 2140 millioner kroner.
29.Efter de regler som er fastsatt skal banker og andre som har lagt ut de nye sertifikatene hver måned rapportere til Norges Bank hvor mye de har lagt ut den siste måned, og hvor mye de har utestående ved månedsskiftet.
30.Efter endringene vil selskapet ha 14,4 millioner kroner i aksjekapital og 720 000 utestående aksjer.
Dine siste søk