Norsk-Fransk oversettelse av utsetting

Oversettelse av ordet utsetting fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

utsetting på fransk

utsetting
missilsubst. lancement [m], mise à feu [f]
  astronautikksubst. décollage [m]
  forsinkningsubst. ajournement [m], remise [f], délai [m]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Når det gjelder utsetting av yngel og settefisk i lakseførende elver, har vi i Norge nettopp fått et sett regler som bygger på et biologisk forsvarlig grunnlag.
2.Av iverksatte mottiltak i Danmark kan nevnes eftersyn og restaurering av gamle reder, pleie av tilskadekomne fugler, og kunstig oppdrett og utsetting av fugl.
3.Denne tidligere tekstilfabrikanten fra England har kastet seg ut i debatten om drivgarnfisket, om oppdrett og utsetting av yngel og om vannføringen i elven.
4.Det blir nå innført generelt forbud mot utsetting av fisk, kreps og næringsdyr for fisk uten at det er innhentet særskilt tillatelse fra myndighetene.
5.En annen høyaktuell form for dyrking av havet er å produsere yngel av torsk og hummer for utsetting fritt i fjordene.
6.Ialt er det levert inn 500600 anmeldelser, som enten gjaldt utsetting av redskap som ikke var merket, brudd på frednings og helligdagsforskriftene og neglisjering av dybdebestemmelsene for utsetting av krabbeteiner.
7.Illustrasjonen viser resultatet av utsetting av ørret, Gullspångstamme, våren 1982.
8.Når forsøkene er avsluttet, vil det bli søkt om bevilgninger for fortsettelse av utsetting av fisk i Oslofjorden, slik at fritidsfiskere kan ha glede av prosjektet i mange år fremover.
9.Odelstinget har vedtatt en endring i lov om laksefiske og innenlandsfiske som skal gi Kongen adgang til å disponere fra forbudet mot utsetting av fisk, og som dessuten innebærer en forenkling av reglene for betaling av fiskekort.
10.Oslomarkas Fiskeadministrasjon vil ventelig få ansvaret for å organisere og håndheve fiskeretten i elven, på lengre sikt kanskje også for utsetting av yngel.
11.Regjeringen foreslo fredag endringer i loven om utsetting av settefisk for å minske faren for spredning av fiskesykdommer, og for uheldige genetiske sammenblandinger av forskjellige fiskestammer.
12.Samtidig blir det innført generelt forbud mot utsetting av fisk, kreps og næringsdyr for fisk uten at det er innhentet særskilt tillatelse fra myndighetene.
13.Unntatt er utsetting av ørret, røye, sik, gjørs, ål og harr når fiskearten finnes på stedet fra før.
14.31.august, efter en litt problematisk utsetting av tre kommunikasjonssatellitter, hadde romfergesjefen finmanøvrert" Discovery" til en avstand av bare 11 meter fra" Leasat 3.
15.AJFFs fiskestellsutvalg har også overført fisk fra Vestlandet for utsetting i vann i Akershus.
16.Bondelaget retter kritikk mot den praksis viltmyndighetene har fulgt ved utsetting av kanadagås i Norge.
17.Dens viktigste oppgaver var utsetting av tre kommunikasjonssatellitter, men mest oppmerksomhet var konsentrert om reparasjon av" Leasat 3".
18.Det er en altfor stor dødelighet i norske settefiskanlegg, ja, man regner faktisk med at tre av fire yngel dør før utsetting.
19.Dette er oppfølging av et forslag om å bygge opp en form for lakseoppdrett basert på utsetting av et stort antall smolt og utnytting av næringsressursene i havet.
20.Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk anser det imidlertid for unødvendig å foreta transport og utsetting av Vänernlaks og ørret på norsk side iår, melder Hamar Arbeiderblad.
21.En av dem som er engasjert i ørretutsettingen, Adolf Hatland fra Oslo Sportsfiskere (bildet), har tro på at vårutsetting vil gi bedre gjenfangstresultat enn utsetting av sommergammel yngel om høsten.
22.En parasitt, som stammer fra anlegg for utsetting av yngel på Sunndalsøra, har spredd seg i de to elvene og ført til drastisk reduksjon av fiskebestanden.
23.For årets utsetting kommer regningen på cirka 85 000 kroner.
24.Forskningsprogrammet skal blant annet skaffe kunnskap om hvordan laksen finner tilbake til det stedet den opprinnelig kom fra, og hvilken virkning utsetting av smolt har på lokale laksestammer.
25.Likedan at forskningen for utsetting av torskeyngel intensiveres.
26.Også 4000 laks av fjorårets utsetting er strøket med som følge av furunkulose, sier han fortvilet.
27.Tross betydelig yngeldød har Oslomarkas Fiskeadministrasjons nye settefiskanlegg i Sørkedalen i løpet av høsten og vinteren klekket ut og drevet frem 25 000 ørretfisk for utsetting i Markavannene.
Dine siste søk