Norsk-Italiensk oversettelse av ensidig

Oversettelse av ordet ensidig fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ensidig på italiensk

ensidig
generelladjektiv unilaterale
  konkurranseadjektiv impari, disuguale
  oppførendeadjektiv parziale
Synonymer for ensidig
Avledede ord av ensidig
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Arbeiderpartiets angrep var svært så ensidig konsentrert om arbeidsledigheten.
2.En kulturpolitikk som ensidig legger vekt på egen identitet, blir lett isolasjonistisk.
3.Forsikringsselskapene har selv ensidig etablert denne praksisen, som det ikke finnes dekning for i forsikringsavtalen.
4.I den politiske debatt har det seg slik at Regjeringen ensidig blir belastet ansvaret for arbeidsløsheten.
5.Når vil f.eks. Lars Skytøen og andre fremtredende LOtopper være villig til å ta sin del av ansvaret for dagens arbeidsløshet og ikke bare ensidig, demagogisk skylde på regjeringen ?
6.Trasevalg for E 18 gjennom Oslo sentrum", som er et ensidig partsinnlegg til fordel for Grunnlinjen, lagt frem en betenkelig samling lettvinte påstander, åpenbare forvrengninger og påfallende feilslutninger.
7.Alexander Bertelsens sak har samlet en bred opinion i Norge som ensidig fordømmer Deres myndigheters handlemåte.
8.Annonsenes ubevisste dybdekunnskap blir aldri oppfattet av det ensidig litterære mennesket, fordi det mangler evnen til å se og diskutere ikkeverbale former, hvordan de settes opp og hva de betyr, - en kraftig salve fra prof. Marshal McLuhan i mediealderens ungpikeår.
9.Blir det ikke nye forhandlinger, vil det måtte komme på tale å fastsette ensidig norske kvoter for å sikre våre fiskeriinteresser, sier Listau.
10.De kan ikke få lov til å innføre slike regler ensidig.
11.De katastrofepregede faser monokulturene har gjennomgått i det siste, viser at vi må tenke mer på hvilke treslag vil skal velge i skogen - og at vi må tenke om igjen på blandingsskog fremfor ensidig barskog, mener Aage Langhammer.
12.Det er åpenbart altfor ensidig, folk er opptatt av det mediene er opptatt av, og det er jo begrenset.
13.Det forundrer meg likevel at Oslo ser så ensidig på hva byen må betale for gjestepasientene.
14.Det har vært moro, selv om vi har hatt et ensidig press mot oss gjennom hele sesongen.
15.Det hevdes at kostøret i norske fengsler ikke er høyt nok og at maten er for ensidig ?
16.Det kan jeg vanskelig uttale meg om fordi jeg ikke har gjennomgått hele materialet, men det virket som om materialet gjennomgående var ensidig og ga et negativt bilde av det tyske samfunn.
17.Det norske samfunns satsing på angelsaksisk sprog og kultur er ensidig, hevder universitetslektor Rolf Tobiassen.
18.En ensidig resolusjon mot Iran vil ikke kunne få flertall i rådet, sier informerte amerikanske kilder.
19.En øket potetproduksjon vil også motvirke at vi får et ensidig jordbruk.
20.Ensidig norsk boikott vil få store konsekvenser både for arbeidsplasser og inntekter i norsk rederinæring.
21.Ensidig promilitær påvirkning i skolen vil naturlig nok bli møtt med motreaksjoner !
22.Et ensidig utspill overfor bransjen som neppe kan være tilfeldig midt i en vanskelig megling, sa Jern og Metallformann Lars Skytøen igår kveld.
23.Filmen må ikke betraktes som en ensidig reportasje om Altakampen, men den fremstiller konfliktene mellom det lille samfunn lengst i nord som kjemper for sine rettigheter og sin tilværelse, og de sentrale myndigheter som vil rive bort eksistensgrunnlaget for samene.
24.For det første kan en slik ensidig belastning føre til kne og ryggskader.
25.For mange av bedriftslederne i Oslo og Akershus virker det nesten latterlig når mange av regionens politikere så ensidig er opptatt av påstått stor arbeidsledighet i Osloområdet.
26.Fra min side var det derfor viktig å få slått fast at etablering av en ensidig atomfri sone ikke kunne komme på tale, og at det bare kunne skje i forståelse med de allierte i NATO gjennom en bredere ordning i Europa, sier Nordli.
27.Hvis aksjonen" Traktat NÅ" får gjennomslag for å opprette en ensidig, atomvåpenfri sone i Norden, betyr det et norsk brudd med NATO.
28.Hvis vi går med på ensidig nedrustning i Norden eller i hele vesten, er dette i strid med stortingsvedtaket som ble fattet den 24. mai. Det vil bety et brudd med NATO hvis vi følger det opplegg som" Traktat NÅ" har satt opp.
29.Hvis vi som storbank skal konkurrere på utenlandske markeder bør man ikke ensidig fokusere på dette rentabilitetsbegrepet.
30.I boken" Fredsforskning" skriver De at" forskeren blir lett ensidig og vil miste overblikket, og dessuten for forelsket i den teori som har gjort ham berømt som forsker til å kunne bli en god politiker".
Dine siste søk