Norsk-Italiensk oversettelse av overskride

Oversettelse av ordet overskride fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

overskride på italiensk

overskride
grenseverb trascendere, oltrepassare, superare
  jamførelseverb eccedere, superare, oltrepassare, sorpassare
  pengerverb spendere troppo
Synonymer for overskride
Avledede ord av overskride
Fler eksempler
1.En økning fra 500 til 800 fostervannsprøver i året, vil bety at vi kan gi dette tilbudet til alle som idag har krav på det, uten å måtte overskride de gitte rammer.
2.Hvis Stortinget ikke gir sentret anledning til å overskride årets budsjett, står man i fare for å måtte nedlegge viktige deler av dette behandlingstilbudet som er det eneste i landet, hevder Nyhus.
3.Vårt opprinnelige budsjett på 3,5 millioner kroner til reise og diverse aktiviteter her borte, er jeg stygt redd for at vi kommer til å overskride.
4.Av hensyn til konkurranseevnen og virkningen på sysselsettingen burde den ikke overskride fem prosent.
5.Barry har en holdning til livet som stadig får ham til å overskride grenser, en fandenivoldsk, feiende innstilling.
6.Begrunnelsen var at lønnsutviklingen i privat sektor ville overskride rammen på 5,9 prosent som ble lagt til grunn ved vårens tariffoppgjør.
7.De fører nok til noe merarbeide for trygdens organer, men det er hevet over enhver tvil at innsparingene på budsjettet - ca. 2,5 mill. i 1984 og ca. 7 mill. i 1985 - langt vil overskride merarbeidet.
8.De private bankenes samlede utlånsvekst neste år bør ikke overskride 19 milliarder kroner.
9.Denne angsten for å overskride de rammer som deres eget miljø gir for diskusjonen, er nettopp angsten for egen indre frihet !
10.Denne boligbyggingen vil overskride den markagrense som Miljøverndepartementet har foreslått, men som Bærum kommune ikke har akseptert.
11.Dermed skulle det også være lettere for meglingsmannen å overskride de rammer han tidligere har vært bundet av i oppgjørene.
12.Dessuten antydes det i notatet at utbyggingen i eksisterende boligområder ikke bør overskride 2600 boliger.
13.Det er imidlertid ikke adgang til å overskride allerede vedtatte budsjetter, slik at nyansettelser i praksis er begrenset til maksimalt 1 / 3 av antall ledige stillinger efter førtidspensjonerte.
14.Efter hva Aftenposten forstår, vil utgiftene til det nye overføringssystemet av skytedata som Siemens A / S utvikler, overskride de tidligere antatte 40 millioner kroner.
15.For menn skal dette tallet ikke overskride 1.
16.For vanlige personbiler håper A / S Vannlinjen at prisen ikke skal overskride fem kroner.
17.For våre vakters vedkommende har det aldri vært snakk om å stille seg opp ved parkometre for å ta den som står ett minutt over tiden, selv om det i prinsippet ikke må tolkes dithen at det bare er å overskride tiden.
18.Fortsetter OPEClandene å overskride produksjonstaket på 17,5 millioner fat pr. dag med omkring en million fat, slik de gjorde i juni, svekkes spotmarkedsprisene, og presset for å få satt ned den offisielle grunnprisen på 29 dollar pr. fat, forsterkes nok en gang.
19.Foruten at soldatene blir informert på forskjellig vis, vil de få gjennomgå endel øvelser med sine egne biler for selv å erfare hvordan de fysiske lover setter grenser som ikke lar seg overskride.
20.Frihet må vi hver dag erobre på innsiden av oss selv og våre ulike forestillinger, og ingen kan skritte over det tvetydige i enhver stillingtagen uten å overskride selve moralen i sitt liv.
21.Fristen for å gi svar på om avtalen godtas, var satt til 29. februar, men kontorsjef Kjell Marcussen i Norske Kommuners Sentralforbund sier til NTB at flertallet av fylkeskommunene vil overskride fristen.
22.Han sier at hvis de ikke får lov til å overskride årets budsjett, må de begynne å bare ta imot de lettere tilfellene som er motivert for behandling.
23.Hvis vi ikke får lov til å overskride årets budsjett, må vi begynne å bare ta imot de lettere tilfeller som er motivert, sier overlege Per Nyhus.
24.I 1884 advarte Emil Stang mot at den nye partiorganisasjonen skulle blande seg opp i politikken og overskride sin naturlige kompetanse ved å binde stortingsrepresentantene.
25.I 198384 regnes det med at kommunene vil overskride regjeringens foreslåtte budsjettramme på vel 225 milliarder kroner med 10 prosent.
26.I den anledning skrev statsminister Kåre Willoch et brev til Stortingets presidentskap der han ba om at Regjeringens lønnsøkninger ikke skulle overskride fem prosent.
27.I og med at forretnings og sparebankene tillates å overskride sine utlånsrammer med innpå 8000 mill. kroner uten at Finansdepartementet griper inn, må man tro at departementet skulle kunne finne rom for å stimulere boligbyggingen ved kredittpolitiske tiltak.
28.Innskuddene må ikke overskride 1,5 prosent av en banks forvaltningskapital og de skal ha en løpetid på 12 måneder.
29.Jeg er blitt beskyldt for å overskride ytringsfriheten, mens jeg i realiteten er blitt fratatt denne av NRK.
30.Kjøretesten skulle være en praktisk innføring hvor rekruttene med sine egne biler skulle få erfare at det finnes fysiske grenser som ikke lar seg overskride i trafikken.
Liknende ord

 
 

overskride som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) overskrideoverskridendeoverskredet
Indikativ
1. Presens
jegoverskrider
duoverskrider
hanoverskrider
vioverskrider
dereoverskrider
deoverskrider
8. Presens perfektum
jeghar overskredet
duhar overskredet
hanhar overskredet
vihar overskredet
derehar overskredet
dehar overskredet
2. Preteritum (Fortid)
jegoverskred
duoverskred
hanoverskred
vioverskred
dereoverskred
deoverskred
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde overskredet
duhadde overskredet
hanhadde overskredet
vihadde overskredet
derehadde overskredet
dehadde overskredet
4a. Presens futurum
jegvil/skal overskride
duvil/skal overskride
hanvil/skal overskride
vivil/skal overskride
derevil/skal overskride
devil/skal overskride
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha overskredet
duvil/skal ha overskredet
hanvil/skal ha overskredet
vivil/skal ha overskredet
derevil/skal ha overskredet
devil/skal ha overskredet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle overskride
duville/skulle overskride
hanville/skulle overskride
viville/skulle overskride
dereville/skulle overskride
deville/skulle overskride
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha overskredet
duville/skulle ha overskredet
hanville/skulle ha overskredet
viville/skulle ha overskredet
dereville/skulle ha overskredet
deville/skulle ha overskredet
Imperativ
Bekreftende
duoverskrid
viLa oss overskride
dereoverskrid
Nektende
duikke overskrid! (overskrid ikke)
dereikke overskrid! (overskrid ikke)
Dine siste søk