Norsk-Italiensk oversettelse av underhold

Oversettelse av ordet underhold fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

underhold på italiensk

underhold
generellsubst. manutenzione [f]
  maskinerisubst. manutenzione [f], assistenza [f]
  familiesubst. sostegno [m]
  rettsvitenskapsubst. alimenti [mp]
Synonymer for underhold
Avledede ord av underhold
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Vi driver jo ikke dette bare for å hjelpe slummens kvinner til å gjenvinne selvrespekten, men for å sette dem i stand til å tjene litt til familiens underhold, sier Borghild Bjørkås, den håndfaste og hjertevarme sykepleieren og jordmoren fra Haltdalen som ved mannens side arbeider som misjonær i slumområdene.
2.1 sidestiller den arbeide i hjemmet med lønnet arbeide når det gjelder familiens underhold.
3.1 var å anerkjenne husarbeid bare som underhold, bare som en gjenydelse for det den hjemmearbeidende får fra den utearbeidende i form av fri kost og losji og penger til dekning av det som Ektefellelovens pgf.
4.1 var å anerkjenne husarbeide bare som underhold, men i det påfølgende punkt sier jeg uttrykkelig at Høyesterett nå har anerkjent husarbeide som likeverdig med inntektsbringende arbeide (s.
5.Andre sosiale ydelser som er skattefrie er barnetrygden, forsørgerfradragene og husleiestønad og forsørgertillegg til mannskaper, herunder korporaler og lagførere i Forsvaret og Sivilforsvaret og underhold, forsørgertillegg m.v. for sivile tjenestepliktige.
6.Den rammer først og fremst barnerike familier, minstepensjonister og andre med små inntekter - alle dem som må bruke mesteparten av sin inntekt til daglig underhold.
7.Det bør ydes statstilskudd og annen bistand til underhold av barn fra barnerike familier.
8.Det er derfor mennene søker seg til industrien i" det hvite" SydAfrika, hvor de riktignok fører en særdeles ydmykende fremmedarbeidertilværelse, men hvor de ihvertfall tjener til sitt eget og hjemlandsfamiliens underhold.
9.Det er utrykkelig sagt at utgifter til underhold av skattyderen og hans familie ikke er fradragsberettiget.
10.Det har ingenting for seg å tilby elevplasser til ungdommer som de ikke vil eller kan ta av praktiske årsaker som reiser, bolig, underhold osv.
11.Det kunne jeg umulig ha gjort, hvis jeg samtidig mente at Ektefellelovens 1 som fastsetter at man kan oppfylle sin underholdsplikt ved" virksomhet i hjemmet", begrenser husarbeidets verdi til å være underhold.
12.Dette sammen med at han visste hun drev regelmessig prostitusjon og at han visste at det var hennes inntekter som i stor utstrekning dekket hans eget underhold, er efter loven tilstekkelig til domfellelse efter straffelovens bestemmelser om ervervsmessig utukt.
13.I artikkelen påstår også Husmorforbundet at jeg skal mene at husarbeide ikke anerkjennes som mer enn underhold, og at dette" Thues forsøk på å tolke (ektefelle) loven på sin måte... ikke stemmer overens med Høyesteretts tolkning og dermed er det ikke gjeldende rett.
14.I et foredrag han nylig holdt i et møte i det amerikanske History of Science Society, hevdet Westfall at Galilei kvartet hele ideen fra en av sine elever, og at han anvendte den for å sikre seg fortsatt fyrstelig nåde og godt underhold.
15.I flere tilfeller dreier dette seg om rene forbryterbander, som med israelske våpen i hånd innkrever fra lokalbefolkningen de midler de mener å trenge til sitt underhold.
16.I gutteårene bidro han til familiens underhold ved å selge frukt, peanøtter og søtsaker på gater og jernbanetog, og en stund var han også køllebærer på en hvit golfbane.
17.I siste omgang er det den enkelte skattebetaler som dekker utgiftene til underhold av de ledige - uavhengig av om det skjer gjennom tradisjonell trygd, ved like tradisjonelle arbeidsmarkedstiltak eller midlertidige jobber via Rettedalpakken.
18.Men selv om disse grensebeløp er overskredet, kan" fradrag likevel gis når forsørgeren har ydet vesentlig bidrag til underhold eller utdannelse og ligningsmyndighetene finner at det ville være lite rimelig å la dette bli uten virkning for fradraget".
19.Påtalemyndigheten ba retten om å inndra over 150 000 kroner fra James Farrugia, men dommeren Jack Abdela hevdet at pengene ville bli bedre brukt til underhold av Farrugias hustru og barn under hans soning.
20.Særfradraget på grunn av liten skatteevne skal kunne innrømmes skattydere som har en så lav inntekt at den eventuelt sammen med andre fordeler som skattyderen måtte ha, ikke kan anses tilstrekkelig til et nødtørftig underhold.
21.Andre sosiale ydelser som er skattefrie er barnetrygden, forsørgerfradragene, husleiestønad og forsørgertillegg til mannskaper, herunder korporaler og lagførere i Forsvaret og Sivilforsvaret samt underhold, forsørgertillegg m.v. for sivile tjenestepliktige.
22.Da reformasjonen kom, ble paven kuttet ut og kongen påtok seg ansvaret for bl.a. det materielle underhold av prester.
23.Den primære anvendelse av tilskuddene har nemlig ikke vært stadig flere og bedre forestillinger, men underhold av et stadig større teknisk og administrativt personale.
24.Dessuten er det en frivillig sak for noen kvinner, mens de færreste menn får valget mellom å være hjemme eller å tjene penger til familiens underhold.
25.Det er en rekke omreisende predikanter fra USA i distriktet, som temmelig automatisk blir innvilget 18 måneders oppholdstillatelse hvis moderkirken hjemme garanterer for deres underhold.
26.Det er uttrykkelig sagt at utgifter til underhold av skattyderen og hans familie ikke er fradragsberettiget.
27.Efter at jeg hadde søkt om utreisetillatelse, mistet jeg jobben min og inntekten til familiens underhold.
28.For 1000 kroner året sørger elevene ved Berger skole for at Aida, som piken heter, får sitt underhold i en SOS landsby.
29.For det tredje har gjennomsnittlig levealder øket sterkt i de senere år, hvilket bevirker at pensjonistgruppen også lever lenger og har økende krav på underhold, sykehusbehandling og pleie.
30.Ifølge de veiledende fosterhjemssatser for 1985 som Norske Kommuners Sentralforbund har sendt ut, utgjør direkte utgifter ved underhold av barn kr. 22 416 pr. år pr. barn under 10 år og kr. 33 636 pr. år for hvert eldre barn.
Dine siste søk