Norsk-Italiensk oversettelse av understøtte

Oversettelse av ordet understøtte fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

understøtte på italiensk

understøtte
generellsubst. sovvenzione [f], sussidio [m]
  finanssubst. sostegno [m], appoggio [m]
  rettsvitenskapsubst. alimenti [mp]
  bistandsubst. soccorso [m], assistenza [f], aiuto [m]
Synonymer for understøtte
Avledede ord av understøtte
Fler eksempler
1.Man vil ha fagene som en romantisk bakgrunn i samfunnet, men hvem skal understøtte dem ?
2.De karakteristiske klangblokkene i Bruckners tonesprog ble påaktet og var med på å understøtte den formale oppbygning.
3.Den tradisjonelle utvikling, hvor kommunen var henvist til å understøtte sporveisdriften med mange hundre millioner kroner hvert år, kunne ikke fortsette.
4.Det ble hevdet at det ville være absurd og urettferdig dersom amerikanske skattebetalere skulle tvinges til å understøtte den private japanske kjernekraftindustrien.
5.Det må være en klar målsetning for kredittpolitikken og finanspolitikken å understøtte en oppgang i investeringene i tradisjonell industri, sa Getz Wold, og mente at en moderat nedgang i rentenivået vil styrke investeringsoppgangen.
6.Enkelte partier i den over to timer lange forestillingen bar da også preg av å være musikk som skal understøtte den dramaturgiske og handlingsmessige utvikling i historien om sjakkspillerne fra USA og Sovjet som møtes til mesterkamp, kjærlighetens underfundige irrganger og likhetspunktene mellom det intellektuelle tankespill i sjakk og i selve livet.
7.Fredsprisvinner Desmond Tutu anklager firmaer som handler med SydAfrika for å understøtte et av de verste systemer verden har kjent.
8.I de fleste av de 15 årene han har hatt makten i den nordafrikanske ørkennasjonen, har han brukt mye av sin tid og adskillige hundre millioner av landets oljedollar til å understøtte terror og revolusjonære bevegelser verden over.
9.I denne forbindelse antar jeg at etableringen av en norsk romdelegasjon vil være et hensiktsmessig arbeidsredskap med adgang til å fremme forslag overfor Regjeringen gjennom Industridepartementet, som det departement som p.g.a. de sentrale, industrielle interesser trolig er best egnet til å understøtte budskapet i Regjeringen.
10.Konstruksjonene på Bislet er så dårlige at man denne vinteren har måttet understøtte bassenggulvet.
11.Poenget er at utdannelse på høyskolenivå skal understøtte skepsis til unødig politisering og teoretiske spekulasjoner og systemer.
12.Rådene består av delegater fra de nasjonale olympiske komiteer, og de har ansvaret for å distribuere fjernsynsinntektene for å understøtte amatøridretten i alle verdenshjørner.
13.SOM ledd i et aktivt krigsforebyggende arbeide fra norsk side, men også for å kunne stå imot et angrep dersom ulykken skulle være ute, må forholdene legges best mulig til rette for at vi kan motta og understøtte allierte styrker.
14.Varaordfører Hans Svelland efterlyste på sin side større politisk vilje til både å satse på videreutbygging av hovedveinettet og samtidig understøtte målsettingen om styrket kollektivtrafikk.
15.Denne sentrale problemstilling understreker hvor viktig det er at vi på vår side legger forholdene best mulig til rette for at vi kan motta og understøtte allierte styrker.
16.Det er også bygget ut omfattende radarsystemer i SovjetUnionen som ser ut til å være anlagt for å understøtte et slikt omfattende ABMsystem, mente Huitfeldt.
17.Det har ført til at staten må understøtte bokhandlerne for at de skal overleve.
18.Det skal understøtte omstilling og nyskapning i samfunn og næringsliv.
19.Fra et militært synspunkt var den politiske målsetning om å understøtte den libanesiske regjering, helt uklar og nærmest umulig å gjennomføre.
20.Innen Europarådet gir Norge også støtte til bestrebelser for å få til en felles holdning overfor land som lar sine diplomater misbruke kurersendinger og andre diplomatiske privilegier til å utføre eller understøtte terrorhandlinger.
21.Innen militærdistriktet finnes også en luftmobil brigade, og tilstrekkelig helikopterstyrke til å understøtte luftmobile operasjoner.
22.Jeg registrerer også at det private næringsliv stiller seg velvillig i spørsmålet om å understøtte norsk kultur.
23.Jeg var altså hallomann de første årene, en måte å understøtte mine studier, som gikk på engelsk og norsk.
24.Landene i EF bruker 100 milliarder kroner i året, dels for å understøtte de interne jordbrukspriser, dels for å subsidiere dumpingeksporten på verdensmarkedet.
25.Men Småbrukarlaget hevder at 364 millioner avtalekroner kan omdisponeres til bøndene istedenfor å understøtte foredlingsindustri og forbrukerpriser.
26.Og i ei viktig formulering heiter det at alle av komitefleirtalet er" enige i at anse det betænkeligt, om Staten skulde understøtte og med sin Anerkjendelse stemple en Forfattervirksomhed, som ialfald tildels formenes at staa i Modsætning til de inden Nationen herskende moralske og religiøse Begreber" (Innst.
27.Pengene burde i større grad gått til distriktsNorge, der de skulle understøtte sysselsetting og bosetting, heter det.
28.Sammen har bl.a. Solveig Johansen, MarieLouise Frantzen, Ellen Broch Smith og Ingrid Swab klart det utrolige : å oppmuntre til og å understøtte bygging og drift av en førskole for 125 barn i alderen treseks år.
29.Samtidig bidrar konflikten i Libanon og krigen mellom Iran og Irak til understøtte dollaren, sier ass. banksjef Jonathan Frewen i DnC.
30.Selv om myndighetene her bare kan understøtte bedriftenes egen virksomhet, er det vesentlig at også denne er økt i det siste.
Liknende ord

 
 

understøtte som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) understøtteunderstøttendeunderstøttet
Indikativ
1. Presens
jegunderstøtter
duunderstøtter
hanunderstøtter
viunderstøtter
dereunderstøtter
deunderstøtter
8. Presens perfektum
jeghar understøttet
duhar understøttet
hanhar understøttet
vihar understøttet
derehar understøttet
dehar understøttet
2. Preteritum (Fortid)
jegunderstøttet
duunderstøttet
hanunderstøttet
viunderstøttet
dereunderstøttet
deunderstøttet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde understøttet
duhadde understøttet
hanhadde understøttet
vihadde understøttet
derehadde understøttet
dehadde understøttet
4a. Presens futurum
jegvil/skal understøtte
duvil/skal understøtte
hanvil/skal understøtte
vivil/skal understøtte
derevil/skal understøtte
devil/skal understøtte
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha understøttet
duvil/skal ha understøttet
hanvil/skal ha understøttet
vivil/skal ha understøttet
derevil/skal ha understøttet
devil/skal ha understøttet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle understøtte
duville/skulle understøtte
hanville/skulle understøtte
viville/skulle understøtte
dereville/skulle understøtte
deville/skulle understøtte
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha understøttet
duville/skulle ha understøttet
hanville/skulle ha understøttet
viville/skulle ha understøttet
dereville/skulle ha understøttet
deville/skulle ha understøttet
Imperativ
Bekreftende
duunderstøtt
viLa oss understøtte
dereunderstøtt
Nektende
duikke understøtt! (understøtt ikke)
dereikke understøtt! (understøtt ikke)
Dine siste søk