Norsk-Italiensk oversettelse av utvides

Oversettelse av ordet utvides fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

utvides på italiensk

utvides
fysikkverb espandersi
  foretakverb crescere, espandersi
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Arbeiderpartiet mener at timerammen for morsmålsundervisningen skal utvides, gjøres obligatorisk og tas fra valgfagsrammen".
2.(NTBRB) Prisene på tollfrie varer på Kastrup flyplass skal settes ned, og gruppen avgiftsfrie varer utvides, opplyste Danmarks trafikkminister Arne Melchior i Folketinget igår.
3.Det er Regjeringen som må avgjøre om det skal bli varige forskrifter som begrenser kjøring med snescooter langs offentlig vei, og vi i Veidirektoratet mener at det da bør vurderes om ikke forskriftene bør utvides til å gjelde hele landet.
4.Det er mulig denne permisjonen burde tas før fødselen, eller kanskje utvides.
5.Det er selvsagt gledelig at det er enighet om at forsøkene med satellittTV skal utvides geografisk, slik at f.eks. områder på Vestlandet og i NordNorge kan komme med i forsøksvirksomheten.
6.Det må videre stilles økede krav til lærerutdannelsen, og undervisningskompetansen må bedres, fastslår Norskkommisjonen, som foreslår at dersom lærerutdannelsen utvides til fire år, bør det stilles krav om ett års utdannelse i norsk for å kunne undervise i dette fag i grunnskolen.
7.Efterhvert som Norge blir kapitaleksportør, bør eurokronemarkedet utvides og utvikles.
8.For å kunne tilby medlemmene bedre verkstedsplass med lakkeringsmuligheter, må anlegget utvides med et tilbygg.
9.Gamle oljeanlegg skal skiftes ut, gatene skal få ny belysning og beplantning, fortauene skal bli bredere og telefonkapasiteten utvides, ting som skal komme alle byborgere til gode.
10.Hva med den polikliniske behandlingen ved sykehusene, kan den utvides ?
11.Hvis prisene skal settes ned og gruppen av tollfrie varer utvides til også å gjelde parfyme, kosmetikk og sjokolade, samt salg av alle andre varegrupper til ikkenordiske statsborgere, så må avtalen mellom de nordiske land endres.
12.Ikke minst burde samarbeidet kunne utvides innen olje og telekommunikasjonsindustrien, sa han og minnet også om de to lands felles interesser i forsvarsog sikkerhetspolitikken.
13.Importørleddet bør rasjonaliseres til et minimum, fremholdt Haug, og la til at markedsområdet bør utvides til også å omfatte Sverige.
14.LANDERUDSENTERET på Sofiemyr i Oppegård skal utvides.
15.Myndighetene vil overveie tiltak for å øke bygge og anleggsvirksomheten og de omfattende tiltak for å skape øket beskjeftigelse skal utvides, fremholdt statsminister Kåre Willoch i et foredrag i helgen.
16.Sikkerhetssonene ved Fornebu må også utvides, mener Stortingets samferdselskomite, og i innstillingen anmoder komiteen Regjeringen om at dette skjer før 1990.
17.Tatt i betraktning at krigen stadig utvides og at den regionale situasjon forverres, akter FMLN og FDR å delta i de foreslåtte diskusjoner om El Salvadors krise i hele dens globale sammenheng, het det i radioerklæringen fra Farabundo Marti National Liberation Front (FMLN).
18.Vi vil ikke utelukke at vår andel i Beordringsbyrån kan overtas av, eller utvides av, MediaTerminalen, svarer Jan Hogebøl, adm. direktør i eierselskapet PartnerGruppen.
19.1. januar 1977 skulle vår økonomiske sone utvides til 200 mil, og dermed skapte den uavklarte delelinje overfor SovjetUnionen store problemer i Barentshavet.
20.29. mars utgir Grønland nye frimerker i den lange serien som stadig utvides og omhandler landets historie.
21.A / S Hav, som har Helmer Staubo & Co som disponent og Staubofamilien som største aksjonærer, gjennomfører nå en kapitalutvidelse hvor aksjekapitalen utvides fra drøye fem millioner kroner til 6,4 millioner kroner.
22.AFs styre har forøvrig vedtatt at streiken skal utvides til å omfatte flere grupper fra kommende uke.
23.Adgangen til kjøp av aksjer i utenlandske ikkebørsnoterte bedrifter utvides.
24.Adgangen til overtidsarbeide utvides.
25.Advokatenes adgang til å innvilge fritt rettsråd bør utvides, ifølge forbundet, som hevder at en begrensning på 10 timer hverken er nødvendig eller rimelig.
26.Aksjekapitalen skal utvides med 119,8 millioner kroner.
27.Aksjekapitalen skal utvides med 45 millioner kroner til 135 millioner.
28.Aksjekapitalen skal utvides omgående slik at selskapets egenkapital blir 6 millioner kroner.
29.Aksjekapitalen skulle utvides med inntil 60 millioner kroner, og allerede efter første dag var det kommet inn tegninger for nærmere 500 millioner kroner.
30.Aksjekapitalen utvides derefter med inntil 130 000 nye aksjer.
Dine siste søk