Norsk-Italiensk oversettelse av ytre

Oversettelse av ordet ytre fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ytre på italiensk

ytre
generellsubst. superficie [f], sopra [m], parte superiore [f]
  vannsubst. superficie [f]
Synonymer for ytre
Avledede ord av ytre
Anagram av ytre
Eksempler med oversettelse
Hun retter oppmerksomheten bare mot den ytre side av ting.
Fler eksempler
1.Kirkesølvet" har ikke så megen ytre handling som de øvrige deler, men er ikke mindre krevende av den grunn.
2.Når oljeselskapene ofte gjennomfører like prisendringer på samme tidspunkt, kan dette foruten felles ytre faktorer, også skyldes den store interesse det er for bensinprisene.
3.Vår kunnskap om hjernen viser stadig klarere at vi enkelte ganger kan gripe inn i dens biokjemi og interne arbeidsmåte like effektivt med psykologiske midler som ved slike ytre påvirkningsmetoder som medisiner eller operasjoner.
4.Ytre likhet med motivet er en regel, enten han tegner i skissens raske form eller han dveler lenger ved papiret, og alltid tolket gjennom et vennlig og elskverdig temperament.
5.Afasi er en talesvakhet efter indre eller ytre hjernesksde, og en rekke fagfolk har spesialisert seg på å behandle den.
6.Alle ytre kontrollerende rammer til tross ?
7.Allerede i eftermiddag ventes det liten kuling på Skagerrakkysten, og vi kan regne med en del vind der og i ytre Oslofjord også i morgen.
8.Allerede idag bruker de halvparten av sitt budsjett til våpen, for å slå ned indre og ytre opposisjon.
9.Det er heller ikke til å komme fra at Stortinget er et sted preget av prestisje, PRaktivitet og andre" ytre" ting, som kanskje ikke er så verdifulle når det kommer til stykket.
10.Det er mange årsaker, både indre og ytre faktorer spiller inn.
11.Det gjør det ikke enklere at vi går omkring som levende blinker for enhver forfølger, med de ytre kjennetegn som vår religion pålegger oss å bære, tilføyer Baljit Malik.
12.Du vil kanskje si at nye navn er ytre ting som ikke betyr noe.
13.En militarisering av det ytre verdensrom vil ødelegge alt som hittil er oppnådd når det gjelder rustningsbegrensning, heter det i et brev fra den sovjetiske partisjefen til organisasjonen Leger mot atomkrig.
14.Flere harde tørkesomre har dessuten radert ut store deler av skogen mellom E6 og Ytre Ringvei.
15.Forhåpentligvis finnes det fremdeles noe sunt bondevett igjen på Tinget, svarer den engasjerte avholdsmann fra det ytre Vestland.
16.Foruroligende er det også at ytre problemer som økonomisk usikkerhet, konflikter og sykelighet i hjemmet synes å hope seg opp i stadig større grad hos noen få.
17.Hallelujazz er et nytt begrep innen musikken, sier daglig leder Erik Hillestad i Kirkelig Kulturverksted i forbindelse med utgivelen av en ny plate med SKRUK (Sunnmøre Kristelige Ungdomskor) og Ytre Suløen Jassensemble.
18.Han har alle de ytre tegn på autoritet, men i realiteten leder han ikke SovjetUnionen, det er mer riktig å si at hele politbyrået har overtatt kommandoen, sier en sovjetisk observatør.
19.Har Ytre Suløen nye plateplaner ?
20.Har dere egne utsendinger til den ytre misjon ?
21.Hovedinntrykket er at det er store frittstående borettslag i de ytre byområdene og boligaksjeselskaper i de eldre bebyggelsene i Oslo sentrum som har arbeidet med å oppløse seg selv i selveierseksjoner, sier Nafstad.
22.Hva påvirker valg av symboler og ytre handling ?
23.Hvordan skal landet forsvare seg mot ytre trusler ?
24.Hvorfor trenger menneskene rettledning fra det ytre rom ?
25.I de ytre bydeler er" Rusken"propaganden begynt å virke.
26.Ifølge Louis Bec blir all levende materie kunstig efter ytre innblanding, og alt kunstig har paradoksalt nok et vitalt behov for det levende.
27.Ildjernet - Kråkholmflu - Gåsungene med retur til Ytre Vassholmen.
28.Jeg har jobbet mye med meg selv, og rommet uttrykker en helhet, en indre og en ytre virkelighet for meg, sier han.
29.Jeg har selv ofte følt det som vanskelig at vi ikke har det presset på oss som ligger i en ytre økonomisk begrensning.
30.Koret skal på turne i august, noe sammen med Ytre Suløen og i slutten av oktober gir vi konserter på Østlandet, også i Oslo, med hele platelaget, sier Hildre.
Liknende ord

 
 

ytre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) ytreytrendeytret
Indikativ
1. Presens
jegytrer
duytrer
hanytrer
viytrer
dereytrer
deytrer
8. Presens perfektum
jeghar ytret
duhar ytret
hanhar ytret
vihar ytret
derehar ytret
dehar ytret
2. Preteritum (Fortid)
jegytret
duytret
hanytret
viytret
dereytret
deytret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde ytret
duhadde ytret
hanhadde ytret
vihadde ytret
derehadde ytret
dehadde ytret
4a. Presens futurum
jegvil/skal ytre
duvil/skal ytre
hanvil/skal ytre
vivil/skal ytre
derevil/skal ytre
devil/skal ytre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha ytret
duvil/skal ha ytret
hanvil/skal ha ytret
vivil/skal ha ytret
derevil/skal ha ytret
devil/skal ha ytret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle ytre
duville/skulle ytre
hanville/skulle ytre
viville/skulle ytre
dereville/skulle ytre
deville/skulle ytre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha ytret
duville/skulle ha ytret
hanville/skulle ha ytret
viville/skulle ha ytret
dereville/skulle ha ytret
deville/skulle ha ytret
Imperativ
Bekreftende
duytr
viLa oss ytre
dereytr
Nektende
duikke ytr! (ytr ikke)
dereikke ytr! (ytr ikke)
Dine siste søk