Norsk-Nederlansk oversettelse av delegere

Oversettelse av ordet delegere fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

delegere på nederlansk

delegere
representantverb afvaardigen, delegeren
  maktverb delegeren, overdragen
Synonymer for delegere
Fler eksempler
1.Dette åpner vel for to muligheter - å delegere flere saker til administrasjonen, eller at det offentlige rett og slett har hånd om færre oppgaver ?
2.Kommunene bør delegere ansvaret for tariffavtaler til Sentralforbundet.
3.Og det går jo ikke, men det er hardt å delegere.
4.Bystyret skal videre ta stilling til et forslag om å delegere avgjørelsesmyndighet efter alkoholloven, deling av sosialdistrikt 16, Lambertseter, opprettelse av et nytt for Søndre Nordstrand og innføring av fast lønnsordning for fysioterapeuter som arbeider med hjemmeboende eldre og funksjonshemmede.
5.De vil delegere makt og myndighet til de avdelingsvise styrer, slik at de får den reelle makt til å dirve underavdelingene på en økonomisk forsvarlig måte.
6.De vil delegere makt og myndighet til de avdelingsvise styrer, slik at de får den reelle makt til å drive underavdelingene på en økonomisk forsvarlig måte.
7.Departementene kan delegere sin klareringsmyndighet for" hemmelig" og" konfidensielt" til sjefer for de etater og institusjoner som hører inn under det samme.
8.Departementet vil også i større grad enn hittil søke å delegere budsjettansvar.
9.Dette gjør det mulig å delegere beslutningsmyndighet helt ut til skrankene.
10.Evnen til å vise omsorg, å lytte og forstå, å motivere og å inspirere, være problemløser, å kunne delegere og å kunne utøve medbestemmelse.
11.Forsøkene på å delegere mer ansvar og innføre profittmotivet i et system som tidligere var stivnet under streng sentral kontroll, har også i noen grad skapt ubalanse på enkelte sektorer i økonomien.
12.Gorbatsjov oppfattes i USA som en mann som i større grad enn Romanov er rede til å reformere systemet ved å begrense byråkratiets makt og delegere myndighet til regionale organer.
13.Han bli også kritisert for å være for meget borte fra Washington, og delegere ansvar til andre.
14.Han har aldri stukket seg frem, ikke brydd seg om bagateller og alltid forstått kunsten å delegere myndighet og ansvar.
15.Hovedansvaret for det videre arbeide mente han lå hos bispedømmerådene, og hvis den frivillige kirkeorganisasjon nå blir nedlagt, må rådene delegere sitt reformansvar til et annet kirkelig forum, sa han.
16.Hvis landstinget går med på disse endringene, må det også til en lovendring som gir kommunene anledning til å delegere myndighet.
17.I innstillingen opplyses at det kan bli aktuelt å delegere ansvaret for forholdene i og langs vassdrag til vannverket, for parker og idrettsanlegg til park og idrettsvesenet, for veier, gater, parkeringsarealer til veivesenet, for områder vernet efter naturvernloven til stadsfysikus og for skogen til skogvesenet.
18.Ifølge Ryssdalutvalgets innstilling kan Regjeringen ikke delegere sin myndighet til i statsråd å treffe vedtak om Norges Bank.
19.Ikke rart man har måttet delegere oppgaver til hele ni jubileumskomiteer.
20.Ingen tviler på at Kaas vil delegere noe av sin myndighet til trenerne som får sine ansvarsområder.
21.Juryen har lagt vekt på hotellets posisjon som en fremragende lærebedrift, de sterke innslag av internasjonal kokekunst og ledelsens evne til å delegere vertsskapsfunksjonene til høyt kvalifiserte og serviceinnstilte medarbeidere.
22.Kongen kan delegere sin myndighet til en sammenslutning av næringsorganisasjoner.
23.Kristelig Folkepartis parlamentariske leder, Harald Synnes, sa at ordet" privatisering" ikke lyder godt i hans partis rekker, og det finnes også områder hvor samfunnet ikke kan delegere ansvaret til den private sektor.
24.La Stortinget delegere vekk alle småsakene og måsakene som tar tid og oppmerksomhet vekk fra de langsiktige børsakene.
25.Men det går en grense mellom å delegere makt og myndighet og simpelthen å abdisere.
26.Mens mannlige ledere går på kurs for å utvikle omsorgsevne, evne til å delegere ansvar, tenke helhetlig eller kommunisere, sitter kvinnelige arbeidstagere lenger nede i hierarkiet og har sin styrke nettopp på disse områdene.
27.Målet er at Aksjonsutvalget skal kunne delegere makt og myndighet til kommunale grupper via fylkeskommunene.
28.Politikerne må bli flinkere til å delegere ansvar og gi ansatte reell avgjørelsesmyndighet.
29.Reagan har en suveren evne til å delegere makt og overlate både store og små detaljer til andre.
30.Samferdselsdepartementet ønsker å kunne gå gradvis frem i arbeidet med å delegere styringsfunksjoner til Televerket.
Liknende ord

 
 

delegere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) delegeredelegerendedelegert
Indikativ
1. Presens
jegdelegerer
dudelegerer
handelegerer
videlegerer
deredelegerer
dedelegerer
8. Presens perfektum
jeghar delegert
duhar delegert
hanhar delegert
vihar delegert
derehar delegert
dehar delegert
2. Preteritum (Fortid)
jegdelegerte
dudelegerte
handelegerte
videlegerte
deredelegerte
dedelegerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde delegert
duhadde delegert
hanhadde delegert
vihadde delegert
derehadde delegert
dehadde delegert
4a. Presens futurum
jegvil/skal delegere
duvil/skal delegere
hanvil/skal delegere
vivil/skal delegere
derevil/skal delegere
devil/skal delegere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha delegert
duvil/skal ha delegert
hanvil/skal ha delegert
vivil/skal ha delegert
derevil/skal ha delegert
devil/skal ha delegert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle delegere
duville/skulle delegere
hanville/skulle delegere
viville/skulle delegere
dereville/skulle delegere
deville/skulle delegere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha delegert
duville/skulle ha delegert
hanville/skulle ha delegert
viville/skulle ha delegert
dereville/skulle ha delegert
deville/skulle ha delegert
Imperativ
Bekreftende
dudeleger
viLa oss delegere
deredeleger
Nektende
duikke deleger! (deleger ikke)
dereikke deleger! (deleger ikke)
Dine siste søk