Norsk-Nederlansk oversettelse av forenlig

Oversettelse av ordet forenlig fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forenlig på nederlansk

forenlig
situasjonadjektiv passend, overeenstemmend, verenigbaar
  overensstemmendeadjektiv verenigbaar, compatibel
Avledede ord av forenlig
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.En saksbehandlingstid på nesten tre uker synes lite forenlig med fengselsreglementets paragraf som uttrykker at en klagesak skal behandles" uten opphold".
2.Arbeiderbladet har inngått et samarbeide med Radio Oslo fordi avisen regner seg som en informasjonsbedrift, og fordi Radio Oslos grunnsyn er forenlig med avisens.
3.Flette i nakken er ikke forenlig med et tillitvekkende og profesjonelt utseende, sier postmester Harald Utne i Bodø til Nordlands Framtid.
4.I større grad må vi vurdere industriens muligheter for å ta drifts og vedlikeholdsansvar for forsvarsmateriell der dette gir fordeler og er forenlig med beredskapskravene.
5.Vilkårlighet og urimelig bruk av fengselsopphold er ikke forenlig med prinsippene for en demokratisk stat, hevder DLF i en uttalelse.
6.Alle funn som ble gjort ved obduksjonen av avdøde, er også forenlig med hva politiet selv kom frem til under efterforskningen.
7.Anser NRK det for å være forenlig med presseetikk å fremstille ubalanserte programmer, basert på ensidige undersøkelser og konklusjoner, om hederligheten til en person hvis skyld ennå ikke er bevist ?
8.De borgerlige partier tilføyer at dette bør gjelde så langt dette er forenlig med fordringshavernes interesser, i vurderingen om en bedrift skal slås konkurs eller ikke.
9.Den er til tider irriterende ordrik og har et sprog som ikke synes forenlig med en sekstenårings, ikke minst i ordvalg og ordforråd.
10.Denne bygges det nå videre på med tanke på å bevare en livskraftig folkekirke som er forenlig med statskirkeordningen.
11.Dersom man skal gi råd til bedrifter om hvordan de skal drive sin virksomhet, bør man også selv så langt det er forenlig med en organisasjons karakter drive som en bedrift, dvs. at man tar betaling for utførte tjenester og service som ikke må gå inn i den medlemskapspakke man betaler for gjennom kontingent og avgift til organisasjonen.
12.Det er en uttrykkelig forutsetning for Sverige at sonen er forenlig med svensk nøytralitetspolitikk.
13.Det er menighetsrådenes" oppriktige ønske at Hognestad i den permisjonstid han har fått, på ny kan komme frem til et syn som er forenlig med Kirkens trosgrunnlag.
14.Det er også vanskelig forenlig med medisinsk etikk.
15.Det gjelder kort og godt å finne frem til former for kontakt og samarbeide som er egnet til å fremme felles, nasjonale interesser, og som også er fullt forenlig med Statoils oppgaver.
16.Det presiseres at det er en viktig del av Ungarns utenrikspolitikk som er fullt forenlig med lojaliteten overfor Warszawapakten.
17.Det store spørsmålet er om en slik erkjennelsesutvidelse er forenlig med vår puritanske kultur.
18.Det vi ville vite, var om det er forenlig med sosialismens målsetning at folk arbeider regelmessig i sin fritid for å øke sin fortjeneste.
19.Dette tas opp her fordi flere hevdet at noe slikt neppe kan være forenlig med brannforskriftene.
20.En innstilling som ikke kan være forenlig med toppidrett, men klubbene hennes (Eikeli ifjor) har visst ingen innvendinger...
21.Er den virksomhet minst en sovjetisk stipendiat har drevet i forbindelse med rakettforsøk på Andøya forenlig med statusen som stipendiat under Kulturavtalen ?
22.Er det forenlig med NRKs samfunnsoppgaver å drive efterforskning av saker som politiet tar seg av ?
23.Er det forenlig med rettsstatens ide ?
24.Er fagets mål forenlig med skolens, hva skal faget inneholde og hvem skal undervise ?
25.Er lotterier og lykkespill forenlig med den sosialistiske oppbygging av landet ?
26.Erfaringer fra de senere års kulturdebatt i de nordiske land tyder på at man blant kulturarbeiderne ofte støter på en levebrødsisolasjonisme som neppe er forenlig med høyere kvalitative mål.
27.Et annet utgangspunkt ville neppe være forenlig med 100.
28.Et slikt intimt samarbeide med myndighetene var ikke forenlig med ønsket om å spille en uavhengig rolle som nyhetsformidler, mente utvalget blant annet.
29.Fisknes mente deler av Aarflots foredrag ikke var forenlig med en statskirkeordning.
30.Forøvrig er statssekretærens innlegg preget av en form for polemikk som er lite forenlig med den kvalitet i debatten hun selv efterlyser.
Dine siste søk