Norsk-Nederlansk oversettelse av forkynne

Oversettelse av ordet forkynne fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forkynne på nederlansk

forkynne
idéverb verspreiden
Synonymer for forkynne
Fler eksempler
1.Herren har sendt meg for å forkynne et gledesbud for de arme, for å lege dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som er i lenker." (fes.
2.Det er en helt spesiell opplevelse å forkynne påskens glade budskap her ute blant de døde, sier res.kap.
3.Det er oppstått en fatalistisk holdning i mange kirker i Europa, som om det ikke lenger skulle nytte å forkynne det kristne evangelium i vår verdensdel.
4.Kirken må forkynne likeverd overfor alle ideologier.
5.NRKmedarbeiderne vet at de ikke har rett til å forkynne sine egne meninger i programmer de har ansvar for.
6.Vi ønsker iallfall å være der og vidne med" Jesu henders gjerninger", inntil vi kanskje en gang fritt kan forkynne det glade budskap for dette fjellfolket, sier Santalmisjonens representanter.
7.Arbeiderpartiets leder Gro Harlem Brundtland og hennes lojale følgesvenn Ivar Leveraas reiser land og strand rundt for å forkynne budskapet om Regjeringens rasering av velferdsstaten.
8.Beretningen fra Betestadammen påminner oss om denne sannhet, og gir oss nytt mot til å forkynne og å arbeide for et samfunn hvor åndens, sjelens og legemets behov oppleves som ett.
9.Burde vi to i allfall ikke være enige om at evangeliet, altså læren om Jesus Kristus, er det som alle prester i Den norske kirke ifølge sitt presteløfte er forpliktet til å forkynne og bare det ?
10.Den eneste befatning departementet har hatt med skilsmissesaken, er at tuniserens svigermor klaget til Justisdepartementet over at Oslo byrett hadde avslått å forkynne stevningen for tunisieren samme dag som den ble innlevert.
11.Det er i prestetjeneste og i andre kirkelige tjenester en plikt å forkynne Guds ord klart og rent.
12.Det følgende er bare ment som en smule folkeopplysning for å gjøre godtfolk kjent med hva slags standpunkter det kan bli god latin å forkynne dersom Lex Bratterud blir rettskraftig.
13.Det som især skiller norsk nærradio fra den svenske, er at vi har gitt rom for grupper som først og fremst er opptatt av å lage god radio, ikke av å forkynne meninger.
14.Det ville likeens være strafffritt å forkynne hvilke pinsler som bør brukes mot kvinner som våger å ha en selvstendig seksualitet.
15.Dommen i Bratterudsaken gjør det strafffritt i Norge å forkynne at homofile egentlig fortjener utslettelse, så lenge en slik forkynnelse er i tråd med Bibelens ord.
16.Egentlig skulle Kornmo blitt tekniker, han ba om en måneds permisjon fra en stilling ved en Drammensbedrift så han kunne forkynne.
17.Før Baurot hadde fått stavret seg opp, og halvannet sekund før Smirnov gikk i mål, kunne speaker Kristen Kvello forkynne at østtyskeren var verdensmester.
18.Gud har åpenbart seg, han har handlet og talt på avgjørende måte gjennom sin sønn Jesus Kristus, og Kirkens oppgave er å forkynne dette frigjøringsbudskap til stadig nye slekter.
19.Han hadde et budskap å forkynne som trakk titusener av troende til hans kirke.
20.Han ser intet forpliktende ved kirkelige bekjennelser, heller ikke for presten på prekestolen - derfor føler Schuultz seg heller ikke forpliktet til å forkynne reformasjonens budskap om rettferdiggjørelse for syndere.
21.Hvem er kvalifisert til å forkynne evangeliet ?
22.Hvis man skal forkynne det glade budskap om omvendelse og frelse, kan man ikke snu ryggen til noen.
23.I dag er det mer viktig for en så kjent utenlandsk predikant å stå ved de forfulgtes side, fremfor å forkynne evangeliet.
24.Ifølge Augustana har det åndelige regimente det oppdrag å forkynne Ordet og forvalte sakramentene.
25.Ikke bare ord, men også drama, prosesjoner og sakral dans kan forkynne Kristus for barn, mener man i Institutt for Kristen Oppseding.
26.Jeg har en borgerlig plikt til å forsvare hans rett til å forkynne dette.
27.Kanskje ble ordinasjonsløftet om å forkynne Guds ord" som vår kirke vitner om det i sin bekjennelse", brutt ?
28.Kirkens Korshær er en organisasjon som arbeider efter de samme retningslinjer som Oslo Indremisjon, dens oppgave er å forkynne og gi hjelp til mennesker i storbyene som har det vanskelig og som på en eller annen måte kan betegnes som samfunnets tapere.
29.Konferansen skal drøfte hvilke muligheter og begrensninger de nye medier innebærer for den kristne menighet, kriterier for valg av medier, hvordan forkynne gjennom mediene, hvordan den kristne menighet skal forholde seg til kringkastings og faglige monopoler, og muligheter for samarbeid på nordisk plan.
30.Mange virkemidler bør tas i bruk for å forkynne evangeliet under en familiegudstjeneste.
Liknende ord

 
 

forkynne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) forkynneforkynnendeforkynt
Indikativ
1. Presens
jegforkynner
duforkynner
hanforkynner
viforkynner
dereforkynner
deforkynner
8. Presens perfektum
jeghar forkynt
duhar forkynt
hanhar forkynt
vihar forkynt
derehar forkynt
dehar forkynt
2. Preteritum (Fortid)
jegforkynte
duforkynte
hanforkynte
viforkynte
dereforkynte
deforkynte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde forkynt
duhadde forkynt
hanhadde forkynt
vihadde forkynt
derehadde forkynt
dehadde forkynt
4a. Presens futurum
jegvil/skal forkynne
duvil/skal forkynne
hanvil/skal forkynne
vivil/skal forkynne
derevil/skal forkynne
devil/skal forkynne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha forkynt
duvil/skal ha forkynt
hanvil/skal ha forkynt
vivil/skal ha forkynt
derevil/skal ha forkynt
devil/skal ha forkynt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle forkynne
duville/skulle forkynne
hanville/skulle forkynne
viville/skulle forkynne
dereville/skulle forkynne
deville/skulle forkynne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha forkynt
duville/skulle ha forkynt
hanville/skulle ha forkynt
viville/skulle ha forkynt
dereville/skulle ha forkynt
deville/skulle ha forkynt
Imperativ
Bekreftende
duforkynn
viLa oss forkynne
dereforkynn
Nektende
duikke forkynn! (forkynn ikke)
dereikke forkynn! (forkynn ikke)
Dine siste søk