Norsk-Nederlansk oversettelse av gjennomføre

Oversettelse av ordet gjennomføre fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

gjennomføre på nederlansk

gjennomføre
oppgiftverb uitvoeren, volbrengen, realiseren
  resultatverb verwezenlijken, tot stand brengen, teweegbrengen
  planverb doorvoeren, tot stand brengen
  idéverb in praktijk brengen
  utføreverb tot stand brengen, realiseren, verwezenlijken
Synonymer for gjennomføre
Fler eksempler
1.Aksjon vensteliste" skal være en begynnelse, selve startskuddet på en langspurt hvor det viktigste er å tenke nytt og gjennomføre en mer effektiv sykehusdrift.
2.Aksjon venteliste" skal være en begynnelse, selv startskuddet på en langspurt hvor det viktigste er å tenke nytt og gjennomføre en mer effektiv sykehusdrift.
3.Dette vil i praksis kunne føre til at den videre fordeling, som foretas av skuesillerandelen ikke lar seg gjennomføre", het det i brevet.
4.En god ide lar seg aldri gjennomføre, før den er så gammel at alle har glemt hvem som fikk ideen.
5.Enkene" er som vi husker tre kvinner, hvis menn omkom under forsøk på å gjennomføre et kupp mot en pengetransportbil.
6.Evnen (Sovjets) til å gjennomføre offensive operasjoner over sjøen og gjennom luften er økende...
7.Jeg mener det er riktig å si at den politiske vilje til å gjennomføre dobbeltvedtaket og selve rakettutplasseringen har vært et hovedbidrag til gjenopprettelsen av en bedret maktbalanse i Europa.
8.Jeg skriver til herr ekspedisjonssjefen for å gjøre oppmerksom på at jeg ikke er stemt for å føre hjem de skip som det her er tale om, ei heller gjennomføre den transaksjon med Sverige som den svenske riksbanken nå har approbert, med mindre det også blir på det rene at departementet anser seg ferdig med behandlingen av alle sider vedrørende denne sak.
9.Kan det tenkes at vi er i ferd med å bygge opp et helsevesen som intet land i verden kan ha råd til å gjennomføre, hvis det er meningen at helsepenger også skal brukes til dem som virkelig trenger dem ?
10.Kravet" er å gjennomføre en av de to løyper innen kl. 16.00.
11.Mindre marxistiske grupperinger på venstresiden stod bak oppfordringene til demonstrasjoner i forsøk på å gjennomføre en generalstreik idag.
12.NR rekommanderer Nordisk Ministerråd innenfor de gjeldende lovers rammer i de enkelte nordiske land, å gjennomføre forsknings, utredningsog opplysningsarbeid vedrørende homofiles stllling i de nordiske land, samt å undersøke mulighetene for å oppheve lovgivning som diskriminerer homofile og for gjennom lovgivning å fremme homofiles likestilling og beskyttelse mot forskjellsbehandling.
13.Når Arbeiderpartiet nå ønsker å gjennomføre disse stimuleringstiltak er det i forvissningen om at den drastiske nedgangen i byggevirksomheten ikke skyldes redusert behov for nye boliger, men at årsaken rett og slett er at låneordningene er for dårlige.
14.Når det gjelder lettelser i personbeskatningen foreslår vi å gjennomføre hullet i krona".
15.Vannlinjens Venner" vil nettopp derfor først gå inn for å gjennomføre Vannlinjen, dernest kan kommunen vurdere om det er behov for å bygge ut deler av Grunnlinjeprosjektet senere.
16.Vi kan ikke gjennomføre en fortsatt sterk vekst i det offentlige forbruk uten at vi forsterker prispresset.
17.Willoch har ikke spart seg selv og har siden han tiltrådte gjort en kjempeinnsats for å gjennomføre den politikken han tror er riktig.
18.Økte egenandeler er en annen måte å gjennomføre privatisering på," heter det videre.
19.(Tip) ONeill, at valget ikke hadde gitt Reagan mandat for å gjennomføre sitt politiske program.
20.75 skal gjennomføre" styrkeprøven" på tandemsykkel, forteller Vesla Toftdahl i Ridderrennets Venner, som har Beitostølen Helsesportsenter, General Motors Norge og Verdens Gang som medarrangører.
21.ASO ønsket å gjennomføre et samtidig og ensartet oppgjør for samtlige arbeidstagerorganisasjoner vi forhandlet med iår, men ROF ønsket selv å forhandle med oss før de andre, sier Reed.
22.At Norge påtok seg og har klart å gjennomføre historiens første nordiske teaterfestival, er en skikkelig fjær som vi kan pynte våre nisseluer med.
23.Bare en Høyreregjering kunne klare å gjennomføre kommunehelseloven, fordi Høyre er det parti som har de fleste legers lojalitet.
24.Carle Langes forslag er meget interessant, men kanskje vanskelig å gjennomføre.
25.Den norske regjering vil ikke gjennomføre privatiseringstiltak som går utover etablerte velferdsmål, fremholdt hun.
26.Den største forskjellen er at sivilforvaltningen 1. juni iår fikk sine egne bestemmelser for personellsikkerhetstjenesten og personkontrolltjenesten, og at rutinee derfor bør bli lettere å gjennomføre.
27.Dersom Eriksens oppførsel ikke skulle få noen følger, ville det bli vanskeligere å gjennomføre dopingkontroller i Norge, ja, medgir Rimejorde betenkt.
28.Det er beklagelig at det planlagte besøk ikke kan finne sted isommer, men vi håper det vil la seg gjennomføre senere, sier statssekretær Eivinn Berg.
29.Det er dessverre ikke rom for å gjennomføre reformen med færre elever i samtlige klasser samtidig.
30.Det er flere måter å utnytte dette prinsippet på i praksis, og efter vår erfaring vil dette i mange tilfeller være en forbedret måte å gjennomføre ventilasjon på i forhold til prinsippet om full omrøring.
Liknende ord

 
 

gjennomføre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) gjennomføregjennomførendegjennomført
Indikativ
1. Presens
jeggjennomfører
dugjennomfører
hangjennomfører
vigjennomfører
deregjennomfører
degjennomfører
8. Presens perfektum
jeghar gjennomført
duhar gjennomført
hanhar gjennomført
vihar gjennomført
derehar gjennomført
dehar gjennomført
2. Preteritum (Fortid)
jeggjennomførte
dugjennomførte
hangjennomførte
vigjennomførte
deregjennomførte
degjennomførte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde gjennomført
duhadde gjennomført
hanhadde gjennomført
vihadde gjennomført
derehadde gjennomført
dehadde gjennomført
4a. Presens futurum
jegvil/skal gjennomføre
duvil/skal gjennomføre
hanvil/skal gjennomføre
vivil/skal gjennomføre
derevil/skal gjennomføre
devil/skal gjennomføre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha gjennomført
duvil/skal ha gjennomført
hanvil/skal ha gjennomført
vivil/skal ha gjennomført
derevil/skal ha gjennomført
devil/skal ha gjennomført
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle gjennomføre
duville/skulle gjennomføre
hanville/skulle gjennomføre
viville/skulle gjennomføre
dereville/skulle gjennomføre
deville/skulle gjennomføre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha gjennomført
duville/skulle ha gjennomført
hanville/skulle ha gjennomført
viville/skulle ha gjennomført
dereville/skulle ha gjennomført
deville/skulle ha gjennomført
Imperativ
Bekreftende
dugjennomfør
viLa oss gjennomføre
deregjennomfør
Nektende
duikke gjennomfør! (gjennomfør ikke)
dereikke gjennomfør! (gjennomfør ikke)
Dine siste søk