Norsk-Nederlansk oversettelse av offentliggjøring

Oversettelse av ordet offentliggjøring fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

offentliggjøring på nederlansk

offentliggjøring
hemmelig dokumentsubst. vrijgeving [f], opheffen van de geheimhouding van [n]
  nyhetersubst. publicatie [f], publiceren [n]
Synonymer for offentliggjøring
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Forhåpentlig virker offentliggjøring av varenavn" skjerpende" på forretningene : de blir kanskje mer oppmerksomme på hverandres priser, og man kan dermed unngå at enkelte varer blir uforholdsmessig dyre.
2.I Norge har ukritisk offentliggjøring av disse dataene ikke vært noe problem.
3.Jeg tror at han har vurdert tidspunktet for offentliggjøring meget nøye.
4.Amnestys strategi omfatter innhenting av informasjon om hver enkelt fange, utvetydige og velbegrunnede appeller til myndighetene i hans eller hennes hjemland, og offentliggjøring av opplysningene.
5.Begge Simradselskapene steg relativt kraftig i uken som gikk p.g.a. offentliggjøring av samarbeidsavtaler og nye ordrer.
6.De militære myndigheter i Israel har innført censur i forbindelse med kapringen, og lagt ned forbud mot offentliggjøring av detaljer.
7.Den nye avtaleteksten sikrer også bredere offentliggjøring av materialet fra forhandlingene efter at disse er avsluttet.
8.Derfor tror jeg at enhver form for offentliggjøring av dette problemet ikke minst kan hjelpe kvinner som er i ferd med å overta en oppløst kjernefamilie.
9.Det kan også være aktuelt for pristilsynet å samarbeide med blant annet svenske prismyndigheter og med forbrukermyndighetene, for eksempel i forbindelse med offentliggjøring av undersøkelse i Forbrukerrapporten.
10.I brevet til selskapet fremholder Børsen at en umiddelbar offentliggjøring av samarbeidsprosjektet ville ha bidradd til å fjerne grunnlaget for eventuell særkunnskap om de siste ukers hendelser omkring selskapet.
11.Jeg kan ikke gå i detaljer her, men skal bare peke på at pressens offentliggjøring av dette har resultert i at denne del av efterforskningen er blitt ødelagt.
12.Likevel skal avgjørelsen om en offentliggjøring ha blitt tatt" skjønnsmessig efter at det er gått 30 år".
13.Men i sin offentliggjøring av saken og sitt intervju med" Tom" hevder Hans Fredrik Dahl at" Tom" fant papirene i Bislettområdet.
14.Når han var inne på disse tiltakene, varslet han en videre offentliggjøring av disse fra Regjeringens side.
15.Offentliggjøring av bedrift og produktnavn forekommer imidlertid svært sjelden, opplyser kommuneveterinæren.
16.På dette møtet vil det bli tatt stilling til videre saksgang og til eventuell offentliggjøring av saken, heter det i meldingen.
17.Reaganadministrasjonen har liten tro på at planen kommer velberget gjennom Kongressen med mindre den diskuteres i full offentlighet, men kong Hussein har egne, gode grunner for å nøle med offentliggjøring.
18.Sagenelærernes offentliggjøring av rasisttrusler mot skolen før årets 17. maifeiring, får nå et efterspill.
19.Slik kommenterer han Norsk Pasientforenings offentliggjøring av tall over" sniking" i pasientkøen.
20.Sosialdepartementet forbereder nå offentliggjøring av rapporten.
21.Større offentlighet omkring visse sider av det som skjer i markedet vil styrke aksjonærenes stilling og bidra til å forsterke den generelle tillit til markedet, mente Heiberg Simonsen, som i denne forbindelse bl.a. nevnte offentlighet om aksjetransaksjoner som foretas av bedriftens ledelse og styremedlemmer, offentlighet om opsjonsordninger for ledelsen, offentliggjøring av kjøp som bringer en eiers eierandel over 10 prosent samt bedre prospekter ved emisjoner.
22.Jeg kvier meg for å gå i detaljer før vi har bestemt oss," sa finansministeren under henvisning til at offentliggjøring av detaljer nå kunne få innvirkning på oljeselskapenes disposisjoner.
23.Konfidensielt angående offentliggjøring av møtereferater.
24.Bjørn Falk var igår i et møte hos byveterinær Per Høybråten for å fortelle om sitt syn på saken, og hva offentliggjøring av navnet på hans forretning har betydd for forretningen.
25.Datatilsynet og Justisdepartementet mener en registrering og offentliggjøring av norske skipsanløp i SydAfrika synes å basere seg på en gapestokkmentalitet som ellers er fremmed i norsk rettstradisjon.
26.De sakkyndige fikk også i oppdrag å vurdere eventuelle skadevirkninger ved offentliggjøring av hemmelighetene.
27.Det er Datatilsynet som stiller seg skeptisk til aktiv offentliggjøring av listene.
28.Det foreligger ingen planer om offentliggjøring.
29.Dette har sammenheng med de regler som Staten praktiserer for offentliggjøring av budsjettforslag.
30.Enda mer alvorlig er det at en offentliggjøring av skipsnavn trolig er i strid med Grunnlovens paragraf 96, som fastslår at ingen kan dømmes uten lov eller straffes uten dom.
Dine siste søk