Norsk-Nederlansk oversettelse av opprette

Oversettelse av ordet opprette fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

opprette på nederlansk

opprette
foretakverb stichten, oprichten
Synonymer for opprette
Avledede ord av opprette
Anagram av opprette
Fler eksempler
1.Det har vakt oppsikt at justisminister Mona Røkke blankt har avvist et forslag fra formannen i Stortingets justiskomite, Helen Bøsterud, om å opprette et uhildet granskningsorgan for etterforskning av politifolk.
2.For å bidra til å stanse en ny flyktningeflom, er det eneste fornuftige å opprette normale forbindelser med Vietnam og å gjenoppta den økonomiske støtten.
3.Men likevel florerer salget av ulovlige voldsfilmer som aldri før, fordi sentrale myndigheter har somlet med å opprette et kontrollorgan med myndighet til å forby utleie / salg av videogrammer som de mener gjør bruk av utilbørlige voldsskildringer.
4.(AP) Syriske soldater har sørget for å opprette en slags ro og orden i oldtidsbyen Baalbek i Libanon, som tidligere ble regjert av iranske revolusjonsgarder og radikale muslimske militser.
5.(NTBAFPDPA) Algeries president Chadli Bendjedid foreslo onsdag at Organisasjonen for afrikansk enhet (OAU) skal opprette et spesielt krisefond for nødssituasjoner som den nåværende tørkekatastofen i Etiopia.
6.Bakgrunnen for å opprette lokale grendestyrer var et ønske om å desentralisere endel av ansvaret for offentlige oppgaver, svarer ordføreren.
7.Bakgrunnen for å opprette slike utvalg er blant annet den rivende utviklingen innen forskningen, blant annet i medisinskgenetisk forskning som så å si rører ved kjernen i menneskelivet, sier ekspedisjonssjef Harald Hauge i Sosialdepartementet til NTB.
8.DEN NORSKE CREDITBANK søker om konsesjon for å opprette nye filialer på Ringerike og i Drammen.
9.Den enkelte kommune er ikke forpliktet til å opprette et bestemt antall slike stillinger i forhold til befolkningsmengden.
10.Dersom vi kan opprette døgnservice for øyeblikkelig hjelp, vil kapasiteten kunne økes 25 prosent.
11.Det begynte med at byen i 1972 bestemte seg for å opprette et lokalt" humormuseum" i en tidligere lærvarefabrikk, forteller Furtounov videre.
12.Det beste ville selvsagt være å opprette en stilling som informasjonsmedarbeider i hver etat.
13.Det bør imidlertid være opp til de ansvarlige myndigheter til enhver tid å vurdere om Statoils virksomhet i utlandet har et omfang som gjør det nødvendig å opprette et datterselskap, heter det i stortingsmeldingen.
14.Det er grunn til å gi Kulturdepartementet all honnør for den innsats man allerede hittil har lagt for dagen for å opprette flere studieplasser, i forhold til det som opprinnelig var forutsatt, sier Thomassen.
15.Det er ihvertfall klart at jeg vil fortsette med Astaire, og på mine gamle dager får jeg vel opprette et Astairemuseum.
16.Det er ikke aktuelt å opprette en norsk utrykningsstyrke.
17.Det er nettopp fordi Statoil innser betydningen av det franske marked og vil understreke at vi akter å arbeide seriøst og langsiktig her at vi har valgt å opprette eget datterselskap i Frankrike.
18.Det er planer om hemmelige organisasjoner i Gulfstatene for å oppvigle innbyggerne til å styrte sine herskere og opprette Khomeinivennlige regimer, sa Rajavi.
19.Det var enighet om å anbefale å opprette en referansegruppe som skal se nærmere på hvordan EDBundervisningen skal foregå i skolen.
20.Efter mitt skjønn er ikke markedet godt nok dekket, og det er ønskelig å opprette flere ruter som kan flys med våre små maskiner.
21.Efterhvert har skogselskapene begynt å opprette frøplantasjer i landet, mest på Østlandet ; i Hedmark, Oppland og i Telemark.
22.En voldtekt medfører så alvorlige problemer for den kvinne som blir utsatt for det at samfunnet ikke har råd til å unnlate og opprette et medisinsk tilbud til ofrene.
23.Forøvrig understreker voldsepisodene som følge av underbemanning behovet for å opprette et pasientombud eller en klageinstans i hvert fylke, sier han.
24.Først må vi få istand en seriøs debatt om hvordan man skal kunne opprette et nytt kollektivselskap for Oslo og Akershus.
25.Først må vi ha overgangspapirene, derefter kan vi opprette en forhandlingssituasjon.
26.Har dere planer om å opprette en eller annen form for bokklubb eller organisert postordresalg av bøker, Johansen ?
27.Hva har Norsk Psoriasisforbund gjort for å opprette slike små anlegg på sentrale steder ?
28.Hvis aksjonen" Traktat NÅ" får gjennomslag for å opprette en ensidig, atomvåpenfri sone i Norden, betyr det et norsk brudd med NATO.
29.Hvis de ansatte avviser tilbudet, vil vi likevel stå ved vårt tidligere tilbud om å opprette industrivirksomhet i eget datterselskap.
30.Hvis vi skal opprette en atomvåpenfri sone i Norden, må vi realistisk regne med å gå i nærkamp i NATO.
Liknende ord

 
 

opprette som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) oppretteopprettendeopprettet
Indikativ
1. Presens
jegoppretter
duoppretter
hanoppretter
vioppretter
dereoppretter
deoppretter
8. Presens perfektum
jeghar opprettet
duhar opprettet
hanhar opprettet
vihar opprettet
derehar opprettet
dehar opprettet
2. Preteritum (Fortid)
jegopprettet
duopprettet
hanopprettet
viopprettet
dereopprettet
deopprettet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde opprettet
duhadde opprettet
hanhadde opprettet
vihadde opprettet
derehadde opprettet
dehadde opprettet
4a. Presens futurum
jegvil/skal opprette
duvil/skal opprette
hanvil/skal opprette
vivil/skal opprette
derevil/skal opprette
devil/skal opprette
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha opprettet
duvil/skal ha opprettet
hanvil/skal ha opprettet
vivil/skal ha opprettet
derevil/skal ha opprettet
devil/skal ha opprettet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle opprette
duville/skulle opprette
hanville/skulle opprette
viville/skulle opprette
dereville/skulle opprette
deville/skulle opprette
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha opprettet
duville/skulle ha opprettet
hanville/skulle ha opprettet
viville/skulle ha opprettet
dereville/skulle ha opprettet
deville/skulle ha opprettet
Imperativ
Bekreftende
duopprett
viLa oss opprette
dereopprett
Nektende
duikke opprett! (opprett ikke)
dereikke opprett! (opprett ikke)
Dine siste søk