Norsk-Nederlansk oversettelse av tillate

Oversettelse av ordet tillate fra norsk til nederlansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tillate på nederlansk

tillate
tillatelseverb toelaten, toestaan, veroorloven
  vilkårverb veroorloven, toelaten, permitteren
  mulighetverb openlaten
  mental tilstandverb verdragen, dulden, tolereren
  muliggjøreverb mogelijk maken, toelaten
Synonymer for tillate
Avledede ord av tillate
Anagram av tillate
Fler eksempler
1.Når man er i opposisjon, kan man tydeligvis tillate seg å se tingene på en meget idealistisk måte.
2.(Det var bare i den fransktalende kanton og by Geneve at forslaget om å tillate siviltjeneste fikk flertall.
3.Dersom en eventuell ubåt forsøker å unnslippe og det ellers ikke er mulig å forhindre flukt, vil norske myndigheter som et siste forsvarstiltak tillate bruk av alle tilgjengelige stridsmidler.
4.Da Norge gikk inn i NATO i 1949, ga den norske regjeringen løfte om ikke å tillate stasjonering av fremmede styrker eller militære baser på sitt territorium.
5.Den økonomiske situasjon i Afrika syd for Sahara (og i Etiopia) er for alvorlig, hungeren er for stor i mange land til at vi kan tillate oss å diskutere politikk fremfor praktiske tiltak.
6.Det behøver ikke umiddelbart være tale om fare for enkeltpersoners liv eller helbred, men det synes paradoksalt at et rettssamfunn skulle tillate at den politiske beslutningsprosess og domstolsvesenet settes ut av virksomhet, sa Haug.
7.Det jeg mente å si var at hvis vi gir USA et ansvar for utviklingen i MellomAmerika, må vi også tillate dem å drive politikk i området.
8.Det vil ikke være ansvarlig å tillate at regjeringsstyrkenes våpenlagre blir tømt, fremholdt Reagan.
9.Dette vil gi samme resultat i de mange kommunene som sliter med pengemangel ; de vil presses til å tillate 18 barn pr. ansatt, mente lederen for Lærerlagets førskoleavdeling.
10.En Arbeiderpartiregjering ville nok sannsynligvis ha gått sterkere ut, mens en Høyreregjering kan tillate seg å si at møter og kontakter skal fortsette som normalt.
11.Et tiltak i denne retning er å tillate flere selskaper å selge bensin i Norge, sa Willoch, som viste til at Norsk Hydro nå har fått slik tillatelse.
12.Fra norsk side vil vi ikke tillate at noe som helst av hjelpeforsyningene kommer på avveie, sier nestleder Trygve Øverby i Kirkens Nødhjelp til Aftenposten.
13.Hensynet til selskapet og de som har bestilt plass i god tro, er veiet opp mot de militære hensyn, og Regjeringen fant å kunne tillate flyvning på Evenes inntil 10. september, sier statssekretær Anders Madslien i Samferdselsdepartementet.
14.Hvorvidt den vil tillate øket økonomisk virksomhet i områdene eller om disse fortsatt bare skal være en kilde til billig ufaglært arbeidskraft for israelsk næringsliv.
15.I Frankrike har debatten gått høyt om man skal tillate utpressingsmetoder overfor farlige terrorister hvis det kan spare uskyldige menneskeliv i fremtiden.
16.I den pågående debatt er det blitt tatt til orde fra flere hold for å tillate situasjonsbestemt militærnekting ?
17.Idag kan vi ikke tillate oss å bruke deler av fostrene, men det er mulig å helbrede Parkinsonsykdommen og andre alderdomssvekkelser.
18.Jeg kan ikke tillate at dere blir ledet til å tro at Castro er menneskelig, sa han, uten å legge skjul på at han var takknemlig over å befinne seg på amerikansk jord.
19.Jeg kan ikke tillate det.
20.Jeg kjenner ikke affæren til bunns, men det er bare to forhold som kan tillate politiet å gripe inn på denne måten.
21.Jeg tror vi kommer galt ut hvis vi kan tillate oss å ha veldig mange skjermede sannheter og derefter prøver å saldere landets balanse ved en hard konkurransepolitikk som rammer en liten del av de sysselsatte, sa prisdirektøren.
22.La oss ikke tillate valget å splitte vårt land, sa den 66 år gamle presidenten.
23.Med en slik avtale vil de to lands myndigheter ikke tillate noen form for undergravningsvirksomhet mot den annen part, understreket SydAfrikas utenriksminister Roelof Botha.
24.Med mitt innlegg ville jeg ikke oppfordre til å tillate noen masseinvasjon av innvandrere.
25.Men en liten skjønnhetsfeil får man jo tillate seg, skrev jeg i Norsk Sjakkblad i 1964.
26.Men vi kan ikke tillate en prioritering som fører til at så sentrale institusjoner i norsk kulturliv blir mishandlet.
27.Nå håper alle at president Jose Napoleon Duarte vil tillate en utvikling mot dialog mellom de ulike politiske retningene i landet, sa Cheysson.
28.President Ronald Reagan vil ikke tillate at amerikanske styrker gradvis lar seg engasjere i kamphandlinger i MellomAmerika, forsikrer forsvarsminister Caspar Weinberger.
29.På den annen side er dette ting som kan være vanskelig å finne ut av, sier Inger Prebensen, som ikke vil tillate innflytting i Frydenhaug barnehave før man er sikker på at man har fjernet årsaken til problemene.
30.Sentralbanken og regjeringen vil ikke tillate at tilliten til bankene svekkes, sier han og avviser enhver sammenligning med situasjonen i 1930årene.
Liknende ord

 
 

tillate som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) tillatetillatendetillatt
Indikativ
1. Presens
jegtillater
dutillater
hantillater
vitillater
deretillater
detillater
8. Presens perfektum
jeghar tillatt
duhar tillatt
hanhar tillatt
vihar tillatt
derehar tillatt
dehar tillatt
2. Preteritum (Fortid)
jegtillot
dutillot
hantillot
vitillot
deretillot
detillot
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde tillatt
duhadde tillatt
hanhadde tillatt
vihadde tillatt
derehadde tillatt
dehadde tillatt
4a. Presens futurum
jegvil/skal tillate
duvil/skal tillate
hanvil/skal tillate
vivil/skal tillate
derevil/skal tillate
devil/skal tillate
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha tillatt
duvil/skal ha tillatt
hanvil/skal ha tillatt
vivil/skal ha tillatt
derevil/skal ha tillatt
devil/skal ha tillatt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle tillate
duville/skulle tillate
hanville/skulle tillate
viville/skulle tillate
dereville/skulle tillate
deville/skulle tillate
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha tillatt
duville/skulle ha tillatt
hanville/skulle ha tillatt
viville/skulle ha tillatt
dereville/skulle ha tillatt
deville/skulle ha tillatt
Imperativ
Bekreftende
dutillat
viLa oss tillate
deretillat
Nektende
duikke tillat! (tillat ikke)
dereikke tillat! (tillat ikke)
Dine siste søk