Norsk-Portugisisk oversettelse av dempes

Oversettelse av ordet dempes fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

dempes på portugisisk

dempes
lysverb baixar, diminuir
Synonymer for dempes
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.I tilfelle høy boligskatt i forhold til kontantinntekt er et sosialt problem, kan dette dempes ved en tilpasning av fradraget for liten skatteevne.
2.Den har vist at det idag er bred enighet om at skatteprogresjonen må dempes som ledd i en samlet omlegging av systemet.
3.Vernelederne har nylig gjennomgått kurs med sikte på å øke deres kompetanse i å måle og vurdere støy, samt å gi dem kunnskap om hvordan støynivået kan dempes.
4.Argumenter får større tyngde, mens følelsene dempes ned.
5.Bruken av oljepengene bør planlegges slik at virkningene av slike svingninger dempes.
6.Bydelen er omgitt av hovedgater, men Kirkeveiringen krysser bydelen, og gjennomfartstrafikken i Arendalsgaten må dempes.
7.Både Warren og Langeland mener at hvis dollaren kommer opp mot tre mark, vil mange realisere sine fortjenester slik at oppgangen dempes.
8.Den kan ikke dempes med veitrafikkskjermer, sier Aiello.
9.Den mediepolitiske våryrhet kan med fordel dempes noe, og statsråd Langslet må vel også kunne si nei en gang iblant.
10.Denne er mer enn halvert, men lønns og prisøkningen må dempes ytterligere dersom landets bedrede konkurranseevne og øket produktivtet skal kunne fortsette og styrkes.
11.Departementet mener det er grunn til å tro at de negative virkningene for friluftsliv og naturvern vil kunne dempes betydelig dersom den vestre tverrforbindelsen fra eksisterende Tegnebyledning til Grønmo trekkes lenger syd enn foreslått av NVEs hovedstyre.
12.Derfor er bydelsutvalget innstilt på at ambisjonsnivået for byfornyelsen dempes noe.
13.Derfor skal investeringene i nydyrking dempes noe i årene fremover, og tilsagnene om tilskudd til nydyrking reduseres som følge av dette.
14.Dermed dempes den tradisjonelt store bemanningstopp i rushtiden.
15.Dermed dempes det sterke proteksjonistiske press og truselen mot den frie verdenshandel.
16.Dermed dempes virkningene av fradragene uten at de avskaffes eller at det settes noe" tak".
17.Dersom lønnsglidningen heller ikke dempes i 1984, vil den totale lønnsveksten bli ca. seks prosent selv uten sentrale tarifftillegg.
18.Det fremholdes at denne utgiftsutvikling ikke kan fortsette og at det særlig er veksten i overføringene som må dempes.
19.Det typisk nasjonale dempes ned uten at kunsthåndverket dermed mister sin karakter.
20.Dommedagsprofetene og" sirkusutroperne" bør dempes.
21.Dublinregjeringen forventer at britene kommer med visse positive reaksjoner, godtar noen av forslagene om nærmere irskbritiske samarbeide slik at spenningen mellom London og Dublin, og ikke minst mellom katolikker og protestanter i nord, kan dempes noe.
22.En halvtime senere er varmen tilbake i kroppen, og lyset dempes i salen for Åge Aleksandersen og Sambandet.
23.En varig løsning på sysselsettingsproblemene forutsetter at vi går grundigere til verks, først og fremst ved at vårt høye omkostningsnivå i forhold til konkurrentene dempes, og ved at vi kan oppnå en bedre tilpasning av produksjonen til de varer og tjenester som efterspørres.
24.Faremomentene ved øket databruk må ikke dempes ned.
25.Forskrekkelsen dempes imidlertid av at det norske overvåkingspoliti åpenbart visste at han var spion da han ble utnevnt.
26.Foss viste til at det i utkastet til nytt Høyreprogram heter at" progresjonene må dempes slik at de færreste lønnsinntekter får en marginalskatt på over 50 prosent.
27.Handlingsplanen må heller ikke medføre at de utdannelsestilbud som idag gis av organisasjoner, private institusjoner og bedrifter dempes, sa han.
28.Her hjemme i vårt lille samfunn dempes alt ned, og det tiltaler meg.
29.Hver gang musikken dempes, kaster en ny løper seg ut.
30.Hvert øyeblikk dempes lyset.
Dine siste søk