Norsk-Portugisisk oversettelse av erkjenne at

Oversettelse av ordet erkjenne at fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

erkjenne at på portugisisk

erkjenne at
siverb dar o braço a torcer, admitir, reconhecer
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Jeg er aldri innstilt på at slaget er tapt, men jeg må bare erkjenne at jeg ikke er i toppform.
2.Det enighet om hovedmålene for vår organisasjon, men vi må erkjenne at det fortsatt er en viss uenighet om virkemidlene, det vil si det formelle rammeverk for vår struktur, prinsippene for representasjon i de ulike organ og AFs aktiviteter innenfor enkelte områder, f.eks. informasjon, sa Skuggedal.
3.Men de fleste vil vel idag erkjenne at en fortrinnsrett til leveranser ville vært en død linje på lengre sikt, blant annet fordi den ville bremse innsatsen for å styrke konkurranseevnen.
4.Men jeg må erkjenne at jeg tok en liten titt i avisene på flyet hjem til Stavanger, og det var endel positivt.
5.Politikerne bør snarest mulig erkjenne at det var en stor blunder da Stortinget gikk hen og ga hjemmehjelpen en status som sosialhjelp, mens hjemmesykepleien fikk karakteristikken medisinsk tjeneste.
6.Vi må bare erkjenne at Oslopolitiet er sterkt belastet, og at politikammerets forbruk av penger ofte blir større enn budsjettene tilsier.
7.Vi må erkjenne at befalet har et legitimt krav på å få betalt for sitt arbeide i form av penger eller fritid med lønn, sier Helset, som samtidig beklager at den nye langtidsplan som Stortinget skal behandle om kort tid, ikke legger opp til en diskusjon om arbeidstidsbestemmelsene for militære tjenestemenn.
8.Vi må erkjenne at det i noen grad er avstand mellom liv og lære i Norges holdning til NØV.
9.Vi må erkjenne at eldre har ressurser som de har behov for å bruke, og som samfunnet trenger.
10.Vi må erkjenne at slike episoder kan oppstå, og det er da rimelig at vedkommende som har vært innblandet blir tatt av vakt.
11.Alle synes å erkjenne at mediesektoren er et område i vekst.
12.Alternativet er å erkjenne at det vil gå med menneskene som med liljene på marken når tørken kommer, og å spørre hvor vi har lært kristendom.
13.Bakgrunnen for å danne en slik gruppe, er at man må erkjenne at det offisielle Norges bemanning i utlandet er mindre enn hva for eksempel Sverige, Danmark og Finland kan vise til.
14.Blant annet er man vel i ferd med å erkjenne at kvinner og menn ikke er helt like, selv om begge kjønn selvfølgelig er likeverdige.
15.Borger Eggen må erkjenne at det tverrpolitiske samarbeide nå har bragt ham i en klemme.
16.Christian Erlandsen svarte at man imidlertid må erkjenne at det finnes en gruppe ungdom som idrettsorganisasjonene aldri vil kunne nå.
17.DET er sikkert ingen uenighet om at vi i dagens situasjon må prioritere helsevesen og eldreomsorg, og vi får bare erkjenne at det på disse områder vil være behov for ytterligere krafttak for å kunne garantere den sosiale trygghet som er Willochregjeringens hovedmål.
18.De andre partiene har imidlertid ikke villet erkjenne at denne saken bærer galt avsted.
19.Den akkurat passelig makabre humor - og fraværet av ambisiøse pretensjoner - får en til å erkjenne at idel morskap også er et tilstrekkelig mål.
20.Det er enighet om hovedmålene for organisasjonen, men vi må erkjenne at det fremdeles er en viss uenighet om virkemidlene, sa AFformannen bl.a.
21.Det er i og for seg riktig, men Regan burde vel erkjenne at de europeiske land er egne, selvstendige økonomiske lokomotiver.
22.Dette ble gjort uten at vi dermed vil erkjenne at det er bølger fra vårt skip som har forårsaket de omtalte skadene.
23.Eksempelvis har utallige, suksessrike ordførere og kommunepolitikere fått erkjenne at Stortinget er noe ganske annet.
24.En betydelig del av omsetningsverdien ligger i dataprogrammer, og skaperne av programmene har hittil vært nødt til å erkjenne at hverken opphavsretten eller patentretten gir dem et brukbart vern.
25.En underskriftsaksjon til støtte for senkeapparatet resulterte i 711 underskrifter på kort tid, og sognepresten måtte bare erkjenne at det overhodet ikke kommer på tale med annet enn senkeappareatet.
26.Enten må vi erkjenne at man vil ha en skole for mange som utvikler strebere og albuemennesker, eller så må man erkjenne at man vil ha en skole for alle, en skole som ifølge Haugaa bør ta sikte på å utvikle mennesker med sosial ansvarsbevissthet og følelse av likeverd - uansett teoretiske forutsetninger.
27.Et hovedmoment for meg var at vi i større grad burde erkjenne at våre holdninger for en stor - kanskje overveiende - del er resultat av impulser og påvirkninger generelt sett.
28.FN har hittil vært maktesløs, og verdensorganisasjonen har også ihelgen måttet erkjenne at den lite eller intet kan gjøre.
29.Folkvord bør erkjenne at Oslo er inne i en vanskelig økonomisk situasjon.
30.For ett år siden leverte Høyres Europautvalg en innstilling, hvor man gjennom situasjonsanalyser ble tvunget til å erkjenne at ytterligere kontakt med EPS bare kunne oppnås gjennom EFmedlemskap.
Dine siste søk