Norsk-Portugisisk oversettelse av forutsi

Oversettelse av ordet forutsi fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

forutsi på portugisisk

forutsi
framtidverb predizer, prever, prognosticar
Synonymer for forutsi
Avledede ord av forutsi
Fler eksempler
1.Det kan være vanskelig å forutsi et seilfartøys (og kanskje spesielt et seilbretts) manøver, fordi et slikt fartøy må ta hensyn til vind, strøm og dypgående på en ganske annen måte enn et motordrevet fartøy.
2.Det er umulig å forutsi hvem som kan få tilbakefall, og dette kan føre til forvaring av mennesker uten grunn, mente professor Nils Christie.
3.Ingen kan forutsi hvor mye jeg vil vinne.
4.Men det kan ikke være lett for en designer å forutsi hva som vil bli salgbart på det skandinaviske markedet ?
5.Og dette kan vi aldri forutsi.
6.På grunn av blant annet svingningene i valutakurser og oljepriser, er det ikke noen gitt å forutsi hvor store oljeinntekter vi får om ti år, sier Hans Henrik Ramm i Finansdepartementet i en kommentar til forslaget om oljefond.
7.Selv om vi utstyrte enhver norsk borger med gratis klippekort til advokater og domstoler, innebærer dette i seg selv ingen garanti for at man kan forutsi utfallet av avgjørelsene.
8.At levende mennesker kan kommunisere uavhengig av sansene, at enkelte mennesker er istand til å forutsi begivenheter, og at slike fenomener følger visse lover.
9.Bakgrunnen for at man burde kunne forutsi Tsjernenko, er det forestående valg til Det øverste sovjet, altså landets formelle nasjonalforsamling, 4. mars.
10.Beregningene er imidlertid usikre fordi det er vanskelig å forutsi fremdriften i salgs og byggeprosessen.
11.Bjerknes med den såkalte Bergensskolen og Pedersen i den allierte planleggingsstab som kunne forutsi det relative godværsdøgn for invasjonen i Normandie i juni 1944.
12.Den modell forskninsprosjektet skal komme frem til, og som baserer seg på studier av forskjell i forørkningsgraden i ulike områder, skal kunne brukes til å forutsi den videre utvikling i forørkningsprosessen.
13.Derfor er det også så vanskelig å forutsi hvor man står i bildet før sesongens første internasjonale styrkeprøve.
14.Dermed er det umulig å forutsi reaksjonene for hver gang.
15.Det er ennu umulig å forutsi noe sikkert om hvordan de sørgende polakker vil reagere på den brutale uskadeliggjørelsen av deres høyt skattede religiøse og nasjonale sjelesørger.
16.Det er ikke alltid man kan si at ekspertene er like flinke til å forutsi markedets utvikling, men forrige uke synes å ha forløpt i tråd med spådommene.
17.Det er nemlig ingen gitt på forhånd å forutsi med sikkerhet hvordan mandatene vil fordele seg i de inkelte fylker, med eller uten listeforbund.
18.Det er umulig å forutsi hvilke følger dette vil få for bedriften, sier fabrikkeier Lauritz Thorsen.
19.Det er umulig å forutsi hvordan en så fanatisk motpart som oberst Gadafi vil reagere overfor London.
20.Det skaper nemlig trygghet hos oss selv, når vi har følelsen av å kunne forutsi en annen person.
21.Dette skjedde i en klar erkjennelse av at det eneste reelle alternativ til denne avtalen ville være et nyvalg som ingen kan forutsi resultatet av, og som dertil ville sette landets politiske liv ut av spill i ytterligere noen måneder fremover.
22.ETT av mange problemer ved amerikansk utenrikspolitikk er at den ikke så lett lar seg forutsi.
23.Efter hva vi kan forutsi, må vi regne med store vanskeligheter i nyttårshelgen også, og vi legger nå opp til en kriseplan for denne, sier stadsfysikus Fredrik Mellbye til Aftenposten.
24.En liten støvhvirvel med bare noen få meters utbredelse lar seg bare forutsi noen minutter i forveien.
25.Et annet siktemål for forskerne er å erverve kunnskap som kan nyttes til å forutsi åpning og stenging av havner, kanaler og skipsleder i nordområdene.
26.For en som har levet en menneskealder med og i helsevesenet, har det ikke vært vanskelig å forutsi utviklingen, og jeg har derfor sunget ut så godt jeg har kunnet.
27.Forholdene på valutamarkedet er nå slik at det er umulig å forutsi hvilken retning dollarkursen vil ta fremover, sier Kristoffersen.
28.Forutsi stormer, jordskjelv og andre naturfenomener.
29.Grunnen til dette er først og fremst at Oslos egne problemer har vokst raskere enn det har vært mulig å forutsi.
30.Hovedsaken er at man kan forutsi et spennende oppgjør om regjeringsmakten neste år.
Liknende ord

 
 

forutsi som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) forutsiforutsiendeforutsagt
Indikativ
1. Presens
jegforutsier
duforutsier
hanforutsier
viforutsier
dereforutsier
deforutsier
8. Presens perfektum
jeghar forutsagt
duhar forutsagt
hanhar forutsagt
vihar forutsagt
derehar forutsagt
dehar forutsagt
2. Preteritum (Fortid)
jegforutsa
duforutsa
hanforutsa
viforutsa
dereforutsa
deforutsa
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde forutsagt
duhadde forutsagt
hanhadde forutsagt
vihadde forutsagt
derehadde forutsagt
dehadde forutsagt
4a. Presens futurum
jegvil/skal forutsi
duvil/skal forutsi
hanvil/skal forutsi
vivil/skal forutsi
derevil/skal forutsi
devil/skal forutsi
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha forutsagt
duvil/skal ha forutsagt
hanvil/skal ha forutsagt
vivil/skal ha forutsagt
derevil/skal ha forutsagt
devil/skal ha forutsagt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle forutsi
duville/skulle forutsi
hanville/skulle forutsi
viville/skulle forutsi
dereville/skulle forutsi
deville/skulle forutsi
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha forutsagt
duville/skulle ha forutsagt
hanville/skulle ha forutsagt
viville/skulle ha forutsagt
dereville/skulle ha forutsagt
deville/skulle ha forutsagt
Imperativ
Bekreftende
duforutsi
viLa oss forutsi
dereforutsi
Nektende
duikke forutsi! (forutsi ikke)
dereikke forutsi! (forutsi ikke)
Dine siste søk