Norsk-Portugisisk oversettelse av mottagning

Oversettelse av ordet mottagning fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

mottagning på portugisisk

mottagning
seremoni subst. recepção [f]
  festsubst. recepção [f]
  radio - televisjonsubst. recepção [f]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Den raske teknologiske utviklingen av direkte sendende satellitter og parabolantennesystemer for individuell mottagning av utenlandske sendinger, en utvikling først og fremst amerikansk medieindustri står i spissen for, vil meget lett kunne påvirke selv en meget restriktiv politikk, mener Norges Kunstnerråd.
2.Jeg har fremlagt mitt syn på hvordan det fremtidige mønster for mottagning av satellittsignaler fra fjernsynsselskaper bør kunne utvikle seg, sier kulturminister Lars Roar Langslet i en kommentar til saken.
3.Selv om prisene til produsent har vært avgjørende for denne utviklingen, så har den nok også en viss sammenheng med at vi har åpnet for mottagning av hvete på flere kornsiloer enn før, sier kontorsjef Rustad i kornforretningens avdeling for norsk korn i en samtale med Aftenposten.
4.Bakgrunnen er kulturminister Lars Roar Langslets utspill nylig om å avskaffe restriksjonene på mottagning av TVsendinger via satellitt, samt TVprodusenten Luxors mottagning og visning av tre utenlandske fjernsynskanaler via kommunikasjonssatellitt uten konsesjon fra Televerket under telematikkmessen denne uken.
5.De bedrifter, kringkastingsselskaper og andre som leier de overføringslinjene som på denne måten kan bli avlyttet, vil formodentlig mene at det er uanstendig å gi generell adgang til slik mottagning.
6.Denne fortolkning er visstnok tidligere ikke prøvet når det gjelder mottagning av ordinære kringkastingsprogrammer.
7.Det er så trangt om plassen at stasjonene tildels ligger oppå hverandre slik at mottagning kan være vanskelig, for ikke å si umulig.
8.Det mellomfolkelige prinsipp har før vært fri mottagning av radiosignaler (f.eks. i forbindelse med verdifulle gjensidige værmeldinger).
9.Dette er en ekstra begrunnelse for å opprettholde konsesjonsplikten, i tillegg til å beskytte teletrafikk mot" uautorisert mottagning".
10.Et av de forventede problemene for individuell mottagning av de kommende DBS (Direct Broadcasting Satellite) sendingene fra de kommende europeiske satellittene, har vært at parabolantennen som trengs for å ta ned signalene må være nøyaktig innstilt på akkurat den ene satellitten man ønsker å ta ned programmer fra.
11.Etaten har som oppgave å gi konsesjon for mottagning av fjernsynssignaler som sendes ut fra dagens kommunikasjonssatellitter, fordi det her dreier seg om frekvenser som hovedsaklig benyttes til telekommunikasjoner.
12.Interessant og aktuell var LØRdagsrevyen - som blant annet streifet inn på den nære fremtid med mottagning av satellittTV.
13.Kulturminister Lars Roar Langslet gjorde seg i et annet foredrag til talsmann for en stor grad av frihet til mottagning av satellittsignaler.
14.Landene har - i abonnentens interesse forpliktet seg til å beskytte signaler i disse båndene mot" uautorisert mottagning".
15.Reduksjonene skulle gjennomføres over en treårsperiode fra 1987 hvis ikke de europeiske allierte oppfylte den målsetningen om tre prosent årlig vekst i forsvarsbudsjettet som NATO tidligere har vedtatt, eller dersom det ikke ble gjennomført visse andre forbedringer i det konvensjonelle forsvar, særlig med sikte på å sikre mottagning om forsterkninger.
16.Striden mellom Televerket og TVprodusenten Luxor har blusset opp igjen under fagmessen" Telematikk 84 Teledata" fordi det private selskapet ikke har fått tillatelse til å vise direkte mottagning av engelske TVprogrammer via satellitt.
17.Utbyggingen av satellittfjernmålingen i Tromsø skal omfatte mottagning og bearbeidelse av data, arkivering, markedsføring og salg, og praktisk utnyttelse av stoffet.
18.Vil vi akseptere forbud mot fri mottagning av TVprogrammer over satellitt ?
19.Vintervoll og Siemens tar begge sikte på å tilby borettslag store parabolantenner til mottagning av signaler fra direktesendende satellitter.
20.Å nevne et slikt alternativ er selvfølgelig å sette saken på spissen, men eksempelet indikerer at konsekvensene av en endret holdning til spørsmålet om" uautorisert mottagning" kan bli betydelige.
21.Slike endringer vil bety at Televerkets selvbestaltede forsøk på å censurere folks mottagning av satellittTV kan stoppes for godt, sier Hagen.
22.Unge Høyre krever at telegrafloven av 1899 endres slik at mottagerutstyr som kan benyttes til mottagning av fjernsynssignaler fra kommunikasjonssatellitter kan selges og kjøpes fritt, sier Unge Høyres formann Kai Henriksen.
23.Blant annet hevdes det at mottagning av satellittsendinger via parabolantenner kan forstyrre radiolinjene på linknettet.
24.Da virker det noe merkelig å ville forby mottagning av de samme sendinger.
25.De fleste av disse personene vil gjøre tjeneste i Forsvarets sanitet i tilfelle krig og vil ikke kunne bemanne sivile sykehus under mottagning av sårede soldater.
26.Derimot er planer for mottagning av sårede efter fredstidskatastrofer i god gjenge, fremgår det av en rapport overlege dr.med. Gunnar Støren har sendt fylkesmennene i landsdelen.
27.Det er kontorsjef Birger Iversen på ligningskontoret som er ansvarlig for mottagning og klargjøring av selvangivelsene nede på Folkets Hus ved Youngstorvet.
28.Det haster med å avgjøre hvorvidt svensk TV via satellitt skal kunne tilbys strøk av landet som idag ikke har slik mottagning.
29.Efter en demonstrasjon av mottagning av kringkastingsprogram ved vårt utstyr på Gjøvik, gikk så politiet til beslagleggelse av utstyret, sier Eian.
30.Kulturdepartementet arbeider nå med et lovforslag som vil sidestille direkte mottagning av andre lands fjernsynsprogrammer med mottagning via link, satellitt eller andre former for forbindelser.
Dine siste søk