Norsk-Portugisisk oversettelse av sosialhjelp

Oversettelse av ordet sosialhjelp fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

sosialhjelp på portugisisk

sosialhjelp
regjeringsubst. previdência social [f], assistência social [f]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.DE STATLIGE tilskuddene til de enkelte frie profesjonelle teater og dansegrupper er så små at permitteringer, sosialhjelp og nedleggelse står på dagsorden.
2.De siste tre år er utgiftene til sosialhjelp steget med 300 millioner kroner.
3.Hos oss foregår registreringen efter hjelpens formål, om den skal dekke utgifter til mat eller husleie, og ikke efter hvem som får sosialhjelp eller hvorfor de søker.
4.Ifølge den ferskeste oversikt blir utgiftene til sosialhjelp iår på ca. 260 millioner kroner.
5.Likevel har den økonomiske sosialhjelp et lite omfang i den offentlige økonomi.
6.Mange som aldri drømte om at de måtte søke om sosialhjelp, har nå måttet gjøre det.
7.Når en student søker om hjelp til livsopphold i sommermånedene skal vedkommende vurderes på linje med andre som søker sosialhjelp.
8.Politikerne bør snarest mulig erkjenne at det var en stor blunder da Stortinget gikk hen og ga hjemmehjelpen en status som sosialhjelp, mens hjemmesykepleien fikk karakteristikken medisinsk tjeneste.
9.Sosialhjelp i form av løpende ydelser skal som en hovedregel ikke gis til studenter.
10.Stadig flere har vel behov for sosialhjelp ?
11.Vi tar da utgangspunkt i at Stortinget under fastsettelse av folketrygdens størrelse og bystyrets regler om kommunale tillegg, direkte uttaler at disse ydelser er tilstrekkelig og ikke forutsetter at store grupper skal være avhengig av sosialhjelp til livsnødvendige utgifter, sier tillitsvalgt Elisabeth Olafsen.
12.300 av dem som til enhver tid bor på byens hospitser, får utgiftene helt eller delvis dekket av sosialhjelp.
13.4400 ungdommer i Oslo mottar trygd eller sosialhjelp.
14.80 prosent av de som søker sosialhjelp er arbeidsledige, og nærmere fire av fem sosialhjelpmottagere har trygd og / eller sosialhjelp som sin viktigste inntektskilde.
15.Aksjonsgruppen mener at bostedsløse må få slippe å reise tvers gjennom byen for å få sosialhjelp, og at slik hjelp må gis nær der de bor.
16.Andre støtteordninger finnes ikke, og familien må søke sosialhjelp.
17.Arbeidsgruppen henviser i innstillingen til at det på hospits til enhver tid bor ca. 300 personer som får utgiftene dekket helt eller delvis av sosialhjelp.
18.Arbeidsledighet og økte boutgifter, det er realiteten bak den eksplosive økningen i Oslo kommunes sosialhjelp ifjor.
19.Arbeidsledighet og økte boutgifter,det er realiteten bak den eksplosive økningen i Oslo kommunes sosialhjelp ifjor.Utgiftene økte med 49 prosent,fra 134 millioner kroner i 1982 til ca.200 millioner i 1983.Sosialsjef Marit Moe mener at økningen hovedsakelig skyldes flere klienter og ikke høyere utbetaling til den enkelte.Antall klienter var 15 400 i 1982.Oversikten for 1983 er ennå ikke klar, men det foreløpige anslag sier at antall sosialhjelpmottagere ifjor økte til ca. 20 000.
20.Av landets byer var det Sandefjord som opplevde den største vekst i utgifter til sosialhjelp i den samme perioden.
21.Boligetaten regner med at 80 prosent av kjøpesummen kan dekkes med lån fra Husbanken, og at et beløp på halvannen million må dekkes av sosialhjelp.
22.Budsjettrevideringen er blitt nødvendig blant annet fordi drift av sykehus og sosialhjelp til livsomsorg koster kommunen mer enn forutsatt.
23.Bystyret vedtok også en endring av reglene for tildeling av sosialhjelp til livsopphold og for" grått kort" som sikrer trygdede en rekke tilleggsydelser.
24.Ca. 4 av 5 sosialhjelpsmottagere har trygd og / eller sosialhjelp som sin viktigste inntektskilde.
25.De NOSOorganiserte på kontoret foreslår også at man overfører oppgaver som boligsaker, søknad om trygdeleiligheter og sosialhjelp for trygdede til andre etater.
26.De folkevalgte skal også ta stilling til nye prinsipper for utregning av sosialhjelp til livsopphold og for såkalt grått kort, kommunalt boligtilskudd og tilleggspensjon.
27.De får sosialhjelp efter samme lov og under samme administrasjon som andre sosialklienter.
28.De nyfattige er den gruppen som ikke klarer seg på vanlig arbeidsinntekt og trenger sosialhjelp for å makte de daglige utgifter.
29.De store utgiftsøkningene til sosialhjelp i kommunene har gitt støtet til en landsomfattende undersøkelse for å kartlegge problemene.
30.Den skal være flink til å administrere seg selv og sin økonomi som skal leve godt på sosialhjelp.
Dine siste søk