Norsk-Portugisisk oversettelse av tilta

Oversettelse av ordet tilta fra norsk til portugisisk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tilta på portugisisk

tilta
størrelseverb aumentar, crescer
Synonymer for tilta
Avledede ord av tilta
Anagram av tilta
Fler eksempler
1.Det er nok tilstrekkelig mange penger i statskassen til det en stund, men problemene for norsk næringsliv og økonomi ville bare tilta fordi man ville få en svekket konkurranseevne i bedriftene.
2.Dessuten vil trafikkpresset på byens boliggater tilta sterkt.
3.Det annet var" herrene i Folkets Hus" som Aftenposten nok mente kunne ønske å tilta seg en makt og myndighet som ikke tilkom dem.
4.Det hevdes at trafikkpresset på byens boliggater vil tilta sterkt hvis Vannlinjen bygges.
5.Det ligger derfor i kortene at gjeldsøkningen overfor utlandet fremover igjen vil tilta.
6.Graving pågår, år efter år, og virksomheten synes snarere å tilta enn å minke.
7.I overskuelig fremtid er det derfor grunn til å regne med at Sovjethæren vil øke sin aktivitet og sitt militære press, og at lidelsene for sivilbefolkningen, og flyktningestrømmen, vil fortsette å tilta.
8.Med ennå for svak kapasitet sentralt kunne enkelte av dem efterhvert tilta seg oppgaver og myndighet det burde være naturlig å ha på landsplan.
9.Men Thoresen vet godt at jeg ikke kunne tilta meg makt til å avgjøre disse spørsmål på egen hånd nå isommer.
10.Men ikke minst fordi fisken ute i havet i de senere år har vist seg i mindre mengder enn tidligere, er det mange som håper at den oljerettede aktiviteten skal tilta i omfang og sikre byens fremtid.
11.Råkjøring i forskjellige former synes snarere å tilta enn å minke.
12.Tar man også hensyn til den forventede efterspørselsutvikling er faren klart tilstede for at prisstigningen efterhvert vil tilta utover i 1985.
13.Utvalget mener personbilpolitikken bør være basert på erkjennelsen av at bilen idag er en nødvendighet - og at avhengigheten av bilen snarere vil tilta enn avta i løpet av årene som kommer.
14.Utvalget slår fast at personbilen er en nødvendighet i dagens samfunn - og befolkningens avhengighet av bilen vil snarere tilta enn avta.
15.Veksten synes også å tilta i Europa, bl.a. fordi investeringene synes å ta seg mer opp enn man tidligere hadde forutsatt.
16.Børsinformasjoner, valutakurser og nyheter fra næringslivet vil få en sentral plass ved siden av det alminnelige nyhetsstoffet.Sjefredaktør Ivar Johansen i Norsk Telegrambyrå sa under pressekonferansen at prosjektet har gitt NTB erfaring og kompetanse i elektronisk nyhetsformidling, som vil tilta i omfang efterhvert som medeiamarkedet utvikler seg.
17.De tilsvarende tall på Gallup/NOIs målinger var 29,0 og 30,6 pst. Vi ser ikke bort fra den mulighet at en ny høyrebølge er satt i bevegelse, og at denne kan komme til å tilta efterhvert som valget nærmer seg og de politiske alternativer kommer enda tydeligere frem.
18.Den skjeve aldersfordeling, med flere eldre enn det som er vanlig ellers i landet, vil tilta.
19.Det er av den aller største verdi at man kan søke ut av betongbyen til urørt natur, og alt tyder på at behovet for å bruke Marka bare vil tilta.
20.Langslet er sikker på at nordisk programutveksling vil tilta, satellittsendinger eller ei.
21.Med en så liten margin sier det seg selv at intet kan tas for gitt medmindre høyrebølgen skulle komme til å tilta efterhvert som valgdagen rykker oss nærmere.
22.Og kaoset på Drammensveien, på flyplassen og i luften vil bare tilta.
Liknende ord

 
 

tilta som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) tiltatiltaendetiltatt
Indikativ
1. Presens
jegtiltar
dutiltar
hantiltar
vitiltar
deretiltar
detiltar
8. Presens perfektum
jeghar tiltatt
duhar tiltatt
hanhar tiltatt
vihar tiltatt
derehar tiltatt
dehar tiltatt
2. Preteritum (Fortid)
jegtiltok
dutiltok
hantiltok
vitiltok
deretiltok
detiltok
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde tiltatt
duhadde tiltatt
hanhadde tiltatt
vihadde tiltatt
derehadde tiltatt
dehadde tiltatt
4a. Presens futurum
jegvil/skal tilta
duvil/skal tilta
hanvil/skal tilta
vivil/skal tilta
derevil/skal tilta
devil/skal tilta
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha tiltatt
duvil/skal ha tiltatt
hanvil/skal ha tiltatt
vivil/skal ha tiltatt
derevil/skal ha tiltatt
devil/skal ha tiltatt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle tilta
duville/skulle tilta
hanville/skulle tilta
viville/skulle tilta
dereville/skulle tilta
deville/skulle tilta
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha tiltatt
duville/skulle ha tiltatt
hanville/skulle ha tiltatt
viville/skulle ha tiltatt
dereville/skulle ha tiltatt
deville/skulle ha tiltatt
Imperativ
Bekreftende
dutilta
viLa oss tilta
deretilta
Nektende
duikke tilta! (tilta ikke)
dereikke tilta! (tilta ikke)
Dine siste søk