Norsk-Spansk oversettelse av advokat

Oversettelse av ordet advokat fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

advokat på spansk

advokat
rettsvitenskap - mannsubst. abogado [m], defensor [m], fiscal [m], procurador [m]
  rettsvitenskap - kvinnesubst. abogada [f], procuradora [f], defensora [f]
Synonymer for advokat
Avledede ord av advokat
Liknende ord

 
 

Wiki
Advokat er en tittel på en jurist som yter rettslige tjenester til bedrifter og privatpersoner.

Fler eksempler
1.Dersom det forekommer tvil om kompetent organ har besluttet ransaking og beslag i det omfang politiet krever, bør man anmode om utsettelse inntil advokat kan komme til stede.
2.Drivkrefter og motiver hos voldtektsforbryteren"," Rollen som advokat for voldtektsofferet, og offerets møte med politi og rettsvesen" og" Erfaringer fra aksjoner og organisasjoner mot voldtekt på aktivist og offentlig plan".
3.Leieboere og vedlikeholdkontrakter, husleier og vedlikehold i leiegårder", rapport nr. 93 fra Norges Byggforskningsinstitutt er skrevet av arkitekt Thorbjørn Hansen i samarbeide med psykolog Ole Gulbrandsen, begge NBI, - og advokat Harald Svenneby, GrønlandNedre Tøyenprosjektet.
4.(Aftenposens korrespondent) En advokat på Nesbyen i Hallingdal som har søkt om å få transportere bryllupsgjester til Glitterheim, har fått avslått sin søknad også fra fylkesmannem i Oppland.
5.Advokat Odd Syse - svigersønn av avdøde høyesterettsadvokat Harald SverdrupThygeson som var bestyrer av Quislingbeslaget i 1945 - har innrømmet at han har solgt to gjenstander som lå i svigerfarens hvelv.
6.Advokat SilaNowicki var tidligere juridisk rådgiver for Solidaritet.
7.Akkurat dette må bero på en lapsus fra politiets side, men jeg finner det underlig at den politifullmektig som møtte i forhørsretten overhodet ikke var kjent med at dette forhold var henlagt, sier siktedes advokat, Tore Eriksen.
8.Aktor, aktor, bryter advokat Hestenes inn - dette kunne ha vært undersøkt allerede fra 21. november.
9.Aktor har utelukkende bygget sin bevisførsel på 62åringens forklaringer til politiet, og det er svært beklagelig at forsvaret ikke har hatt muligheten til å eksaminere ham her i retten, hevdet forsvarerne Tor Erling Staff og advokat Morten Kjensli.
10.At Oslo byrett føyer seg efter en anmodning fra departementet i en slik sak, er efter mitt syn brudd på Grunnlovens bestemmelser, tilføyer advokat Eriksen.
11.Bankens advokat er i ferd med å vurdere om vi skal vedta eller gå til domstolen med saken, som er av stor prinsipiell interesse.
12.Bilaget er skrevet i jegform og er et rent falsum, sier advokat Jens Kristian Thune som går til namsretten for å få stoppet bilaget.
13.Blir dommen rettskraftig, vil det bety at den samlede erstatning for skytefeltet blir ca. to millioner kroner, sier advokat Geir Haugen.
14.Denne saken reiser en rekke prinsipielle spørsmål, spørmål som tildels ikke har vært behandlet av norsk rett tidligere, sa advokat Geir Høin i retten.
15.Der lå det f.eks. indrefilet som noen hver kunne tenke seg til søndagsmiddag, sa advokat Høstmark Løve.
16.Dersom det viser seg at det er John Hveem som har den faktiske eiendomsretten til Quislingarkivet, vil det bli krevd minst flere hundre tusen kroner for å overlate det til Staten, sier Hveems advokat, Fridtjof Feydt til Aftenposten.
17.Dersom disse papirene er tatt fra lokalene i Nedre Slottsgate, betrakter jeg det som tyveri, og vil forfølge saken sier SverdrupThygesons svigersønn, advokat Odd Syse, til Aftenposten.
18.Dersom eiendomsretten til Quislingarkivet blir tilkjent John Hveem (nærmest), blir prisen for dette på flere hundre tusen kroner, sier advokat Fridtjof Feydt.
19.Det er dessuten enighet om å få istand en overgangsavtale ved sesongslutt med Frisk, sier Olstad, som har engasjert advokat i denne saken.
20.Det er en ufin kobling som bygger på så feilaktige premisser at jeg nå ser meg nødsaget til å ta kontakt med min advokat, sier Svein Bakken til Aftenposten.
21.Det er for tidlig å si når eldresenteret kan bli bygget, sier testamentfullbyrder, advokat Finn Braaten til Aftenposten.
22.Det er klart at ungdommer i denne aldersgruppe kan ha artikulerte meninger om sin egen situasjon og sine egne ønsker, og jeg synes at det er makabert at han eller hun idag må betale advokat for å få juridisk assistanse, sier advokat Bondø.
23.Det er umulig for klager å bryte de moralnormer han føler som helt bindende for seg, skrev mannens advokat til Sivilombudsmannen.
24.Det er vårt eget folks tragiske erfaring med syv års juntastyre som er bakgrunnen for det aktive greske engasjement i dette spørsmålet, sier advokat Antonis Vgontzos til Aftenposten.
25.Det foreligger et utkast til et forlik som partene ønsker å vurdere nærmere, sier advokat Steinar Tjomsland hos regjeringsadvokaten til Aftenposten.
26.Det første fremstøt har vært å skaffe kjøpere bedre finansieringsmuligheter, forteller advokat Fredrick Andersen, som leder forbundets sekretariat.
27.Det innebærer at vi har fått fullt gjennomslag for vårt syn, og jeg mener Ben Jamaa nå må få oppholds og arbeidstillatelse i Norge i separasjonstiden i inntil to år, sier Jamaas forsvarer, advokat Tore Eriksen.
28.Det skal i det hele tatt bli et problem å drive inn nok midler til å finansiere bostyrets virksomhet, sier bobestyreren, advokat Roald Angelfoss.
29.Det som er påfallende er at du husker alt inntil denne biltransporten, og så er alt borte, sa advokat Holden.
30.Det spørsmålet mange nok vil reise, er hvorvidt den hjelp som kan gis av juridiske studenter er god nok, sa hun - eller om det ikke er bedre å henvende seg til en advokat.
Dine siste søk