Norsk-Spansk oversettelse av bli større

Oversettelse av ordet bli større fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bli større på spansk

bli større
områdeverb extenderse, propagarse
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det blir ikke noe av dette ellers, og vi må leve videre med gnagsårene som bare vil bli større og større.
2.Det som er positivt, er at nevndens medlemmer har tatt konsekvensen av at lønnsveksten i privat sektor vil bli større enn 5,9 prosent, sier formann i Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) Harald Skuggedal til Aftenposten.
3.Dette har vært en klassisk konflikt om det beste for bygden ville være om nye mennesker overtok, eller nabogårder fikk tilleggsjord slik at deres gårder kunne bli større, sier statssekretæren, som imidlertid opplyser at spørsmålet om bl.a. prisen må vurderes videre som en selvstendig konsesjonssak i fylkeslandbruksstyret i Møre og Romsdal.
4.Domssystemet er blitt utredet tidligere, da var konklusjonen at rettssikkerheten ville bli større med færre dømmende organer.
5.Eftersom konjunkturoppsvinget ute og hjemme vinner styrke, vil risikoen for en kredittekspansjon med inflasjonistiske tendenser lett kunne bli større efterhvert, sa han.
6.Glidningen bør ikke bli større enn at den samlede økning blir på 5 prosent, sier Presthus.
7.Men hva skal vi fylle bygdene våre med av næringsliv efterhvert som landbrukets sysselsetting går tilbake, og vil ikke inntektsoverføringene til disse nye næringene, forat de skal overleve, bli større enn overføringene til dagens jordbruk, undret han.
8.Men jeg har tro på at Fremskrittspartiet skal bli større enn Senterpartiet ved valget i 1985, sa han for en måneds tid siden.
9.Om Oslo kommune kunne få fortgang på overdragelsen av de kommunale båthavner til båtforeningene, ville tilgangen på båtplasser bli større, sier generalsekretær Leiv Flisnes i Kongelig Norsk Motorbåtforbund til Aftenposten.
10.Presthus viser til at inntektsskatten økte efter at momsen ble innført, til tross for at man på forhånd var blitt enige om at den totale skatte og avgiftsbelastning ikke skulle bli større.
11.Aktivitetene i Bergen vil trolig bli større enn de er i dag.
12.Alle organisasjonene, det vil si også Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Akademikernes Fellesorganisasjon, gjorde et poeng av at lønnsutviklingen i 1984 vil bli større enn 5,9 prosent, som har vært rammen for oppgjørene iår.
13.At helsevesenet må få mer, at overføringene til kommunene må bli større og at småbarnfamilienes økonomi må styrkes, er alle eksempler på krav som i intervjuer og i foredrag er kommet fra topppolitikere fra alle tre regjeringspartier i løpet av de siste måneder.
14.Avstanden vil uten tvil bli større hvis ikke noe blir gjort i nær fremtid.
15.BUpolitikerne vil nemlig i en helt annen grad enn de sentrale politikerne få de sosiale problene inn på seg, og presset for å få gjort noe med problemene vil bli større.
16.Beregningene konkluderer med at behovet for rigger på verdensbasis vil bli større enn det som kan dekkes gjennom eksisterende tilbud.
17.Brutalt sagt hjelper TVreklamen de store til å bli større, punktum.
18.De bør bli større neste år !
19.De efter norske forhold store bedrifter efter disse, må bli større for å klare presset i internasjonal konkurranse.
20.De efter norske forhold store enheter må bli større enn idag.
21.De fremholder også at behovet for kraft vil bli større enn departementets anslag.
22.De ønsker alle å bli større.
23.Den ville bli større efter Ap.regjeringens forslag.
24.Den økonomiske vekst i Europa, USA og Japan vil bli større enn antatt i begynnelsen av året, viser EFKommisjonens siste konjunkturoversikt som ble offentliggjort idag.
25.Dermed kan Statoil alene bli større enn den samlede norske fastlandsindustrien dersom de regler og den praksis som har vært lagt til grunn hittil, følges også i årene fremover.
26.Dermed vil det bli større muligheter for omdisponeringer fra de enkelte poster.
27.Dessuten vil behovet for å sende gjestepasienter til andre sykehus bli større, sier sjeflegen ved Nordland Sentralsykehus, Erling Saltrøe, til Aftenposten.
28.Det bør bli større variasjon i utlånsrenten, slik at viktige områder kan få lån til lav rente.
29.Det er mulig det norske fredskorpset vil bli større.
30.Det ser ut til at eldre reiser lengre strekninger i Skandinavia enn ellers i Europa, derfor er ikke de andre land interessert i å opprettholde tilbudet hvis ikke interessen skulle bli større, sier førstekonsulent Odd Alsaker i NSB.
Dine siste søk