Norsk-Spansk oversettelse av kompensert

Oversettelse av ordet kompensert fra norsk til spansk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

kompensert på spansk

kompensert
ulempeadjektiv compensado, contrabalanceado
  skadeadjektiv compensado, indemnizado, resarcido
  mekaniskadjektiv contrarrestado
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det er riktig at noe vil bli kompensert gjennom de sysselsettingstiltak Regjeringen lanserte for en tid siden.
2.Vi ser det som en spesielt viktig oppgave i den nåværende økonomiske situasjon å sørge for at kommunesektoren ikke blir pålagt nye oppgaver uten at disse blir kompensert fullt ut, sa statsråden.
3.AUF - formann Egil Knudsen krever begrenset rett til rentefradrag - og vil ikke har dette kompensert gjennom lavere marginalskatt.
4.Da tippemidlene gikk nedover, ble dette delvis kompensert ved økte statsbevilgninger, men ikke for alle.
5.De vil ha kompensert for mindrelønnsutviklingen fra ifjor på ca. en prosent og forventet lønnsglidning iår, og kravene når en økonomisk ramme på omkring syv prosent.
6.Den målbare nedgang i salg må antas å være kompensert av overgang til andre produkter, hvorav egenproduserte sådanne temmelig sikkert hører med.
7.Den norske regjering mener imidlertid at den ventede nedgang i produksjonen i 1990 vil bli mer enn kompensert ved å bringe nye felter i produksjon, heter det videre.
8.Den oppmerksomme leser av statsbudsjettenes forskningskapitler de senere årene vil ha lagt merke til at endringene i tippeoverskuddet i stor grad er blitt kompensert ved endringer i statsbevilgningene.
9.Dersom økningen i utgiftene til kunstgjødsel og kraftfor, såvarer og maskiner ikke blir godt nok kompensert, vil bonden ikke klare å ta ut en årsinntekt som tilsvarer industriarbeiderens årslønn i gjennomsnitt.
10.Dessuten vil kommunen få en merutgift på to millioner kroner i forbindelse med innføringen av den kommunale helsetjenesten, uten at dette blir kompensert fra Staten.
11.Det begynte å våres, og Enok Borum oppdaget at det ikke bare var ønsketenkning og tøv at en blind får mye av sin blindhet kompensert ved at andre sanser skjerpes.
12.Det fremgår av årsberetningen at de ekstraordinære kostnadene ved å legge ned stålstøperiet ble kompensert, slik at nedleggelsen ikke fikk konsekvenser for 1983resultatet.
13.Det har han kompensert på fotballbanen, i yngre år var han storscorer hos Lambertseter og Abildsø, nå innehar han samme rolle hos 7.divisjonslaget Sprut.
14.Det sentrale å merke seg i denne sammenheng er, at under jordbruksforhandlingene forhandler vi hovedsaklig om engrospriser, slik at kostnadsøkninger på omsetningsleddet for landbruksprodukter blir 100% kompensert.
15.Dets holdning til selv forholdsvis beskjedne takstøkninger er nærmest reaksjonær, enda slike forhøyelser i almindelighet kreves kompensert og jevnlig blir det bl.a. ved lønnsoppgjørene.
16.Dette er delvis kompensert ved en økning av gevinster ved salg av verdipapirer, og en lavere latent disagio på gjeld i utenlandsk valuta.
17.Dette tyder på at bensinprisene er et ømtålig tema, og Personbilutvalget går jo inn for at Staten skal få kompensert for mindre inntekter fra bilsalget gjennom høyere avgifter på bensin, sier Jakobsen.
18.Direktør Halvor Vaage understreker at NOAF ikke bryter forskriftene og påpeker at de OAForganserte får kompensert for 24 timers overtid pr. år med 36 timers overtidsbetaling fordelt på et fast månedlig tillegg.
19.Disse ulikheter tilsier forskjellig behov for trening og øvelser, og disse behov blir med dagens ordning delvis kompensert for ved forskjeller i tjenestetid og øvelser.
20.Endel håper han blir kompensert gjennom øket salg og mer fornøyde kunder.
21.For at avtalens intensjoner - langsiktige lån til fast rente - kunne oppfylles, var det en forutsetning at en økende kostnad for de långivende banker til å finansiere sin andel av utlånene ble kompensert fra Norges Banks side.
22.Forslaget innebærer en viss innskrenkning av grunneierretten, men dette foreslås kompensert i form av årsavgift og muligheter for økt produksjonsavgift.
23.Han hevdet i retten at de fire arbeidstagerne - som alle omkom under Aleksander L. Kiellandulykken - var helt uten offshoreerfaring, et forhold som eventuelt kunne ha kompensert for manglende sikkerhetsopplæring.
24.Han mener imidlertid at denne nedgangen langt på vei er kompensert med øket frakt fra bilfabrikkene i Brasil og flere land i Det fjerne østen.
25.Her taper samfunnet et stort timetall.Riktignok kunne tapet her blitt kompensert ved at fylkeskommunene var innstilt på å opprette nye stillinger.
26.Her var det flomtopp i forrige uke, og pågangen fra Mjøsa blir kompensert med større tapping av Øyeren ved Mørkfoss.
27.Hun trakk også frem at myndighetene har argumentert mot at lønnstagere skal få kompensert for efterslep i lønnsutviklingen.
28.Hvis man skråstiller parkeringsplassene foran terminalen, vil det antall pplasser som går tapt p.g.a. trafikkomleggingen søkes kompensert.
29.Høyres Avis slo 14 / 9 fast at idretten ikke vil tape på Lotto fordi den" trolig får kompensert de tap den måtte lide som følge av Lottoordningen".
30.I budsjettet er det regnet med at endringer i ansattes ansiennitet vil koste 120 000 kroner, som blir kompensert.
Dine siste søk